สำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมกับทีมนักวิจัยจากเนคเทค สวทช. พัฒนา แอปพลิเคชัน “ชื่อบ้านนามเมือง” สำหรับใช้ค้นหาชื่อประเทศ เมืองหลวง ดินแดน และเขตการปกครอง ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ กว่าเก้าพันแห่ง บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ตโฟนในระบบไอโอเอส เวอร์ชัน 8 ขึ้นไป และแอนดรอยด์

ผู้ใช้สามารถค้นข้อมูลจากคำไทยและคำต่างประเทศได้ โดยใช้ตัวอักษรตั้งต้นหรือส่วนหนึ่งของคำ โดยการแสดงผลแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ชื่อเมืองของต่างประเทศแสดงผลเป็นภาษาไทย และการทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ ส่วนชื่อบ้านเมืองในประเทศ แสดงผลเป็นภาษาไทย และการถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ สะกดชื่อเมืองได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา และยังบันทึกประวัติการค้นหาของผู้ใช้ได้ด้วย

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป