ในพื้นที่บริเวณโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้น มักมีการเผาเศษวัชพืชตามพื้นที่ข้างทางหลวงอยู่บ่อยครั้ง โครงการพัฒนาดอยตุงฯ จึงมีแนวคิดลดการเผาด้วยการนำเศษวัชพืชเหล่านั้นมาย่อยสลาย โดยใช้วิธีการหมักปุ๋ยแบบไม่พลิกกลับกอง หรือใช้ไส้เดือนดินมาช่วยย่อยสลาย แต่ก็ประสบปัญหาคือ กองปุ๋ยไม่ย่อยสลาย เนื่องจากอุณหภูมิและความชื้นในอากาศมีน้อยเกินไป

สวทช. ภาคเหนือ จึงได้ร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำเชื้อจุลินทรีย์ชนิดเข้มข้น มาใช้ในกระบวนการย่อยสลาย เพื่อลดระยะเวลาในการย่อยสลายให้เร็วขึ้นกว่าปกติ นอกจากจะเพิ่มความสะดวก เพราะไม่ต้องขนย้ายเศษวัชพืชออกจากพื้นที่แล้ว วิธีการนี้ยังนำไปประยุกต์ใช้ในการทำแนวเขตกันไฟ ที่มักจะต้องเผาเศษซากพืชได้ด้วย

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป