สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้ร่วมมือกับเนคเทค สวทช. พัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ในการเข้าถึง และค้นหาความหมายของคำที่ใช้ภาษาไทย ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ออนไลน์ สามารถใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ www.royin.go.th โดยทางเว็บไซต์ได้รวบรวมคำที่มีใช้ในภาษาไทยกว่า 43,000 คำ

ภายในเว็บไซต์สามารถค้นหาคำที่ต้องการได้ ทั้งแบบค้นหาคำที่ต้องการ หรือค้นหาโดยเลือกตามหมวดตัวอักษร ซึ่งผลของการค้นหาจะปรากฏข้อมูลชนิดของคำ ความหมาย ที่มาของคำ คำเชื่อมโยง เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการเสนอคำใหม่ ที่ต้องการเก็บไว้ในพจนานุกรมฉบับนี้ได้ด้วย โดยต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน จึงจะเข้าแสดงความคิดเห็นได้

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป