เกษตรกรใน ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เลี้ยงหมูเป็นอาชีพหลัก กลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมูจึงเป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่ แม้จะมีระบบบำบัดด้วยระบบก๊าซชีวภาพมาช่วย แต่ก็ไม่ได้ผลนัก เพราะต้องใช้พื้นที่และบ่อหมักก๊าซมีขนาดใหญ่กว่า 5 เท่าของปริมาณน้ำที่ใช้แต่ละวัน ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูงมาก สวทช. ภาคเหนือ จึงได้ร่วมกับ ผศ. ดร.ฐปน ชื่นบาล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่แตง ดำเนินการปรับปรุงระบบรางระบายน้ำลงสู่ระบบบำบัด จัดทำม่านน้ำ และใช้เชื้อจุลินทรีย์เข้มข้นต่อเนื่อง 4 เดือน ในฟาร์มหมูนำร่อง 13 ฟาร์มที่มีระบบบำบัดด้วยก๊าซชีวภาพอยู่แล้ว พบว่าผ่านไปแค่สี่วัน กลิ่นก๊าซแอมโมเนียและก๊าซกลุ่มไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่ก่อให้เกิดกลิ่นก็ลดลงไปได้กว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูในการกำจัดกลิ่นเหม็นได้ โดยไม่ต้องลงทุนขยายระบบบำบัดใหม่

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป