โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สวทช. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ สนับสนุน ดร.รัฐภูมิ ปริชาติปรีชา มหาวิทยาลัยนเรศวร พัฒนาระบบประเมินความปลอดภัย และสภาวะการใช้งานได้ของระบบราง ด้วยการตรวจวัดการสั่นสะเทือนของรถไฟในขณะวิ่งให้บริการ โดยอ้างอิงกับมาตรฐานสากลที่ใช้คือ “ยูไอซีห้าหนึ่งแปด” ขึ้น เพื่อใช้ตรวจวัดความสั่นสะเทือนจากการวิ่งของรถไฟ ในโครงการรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิ้งค์ โดยจะส่งมอบผลการทดสอบ และประเมินให้กับบริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ระบบการตรวจวัด และชุดอุปกรณ์ตรวจวัด และประเมินความปลอดภัยที่พัฒนาขึ้นมานี้ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าเทคโนโลยีการตรวจวัดจากต่างประเทศ ช่วยลดเวลา และค่าใช้จ่าย ในการตรวจสอบประเมินการซ่อมบำรุงรักษาระบบรางในประเทศไทย และยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโครงการรถไฟอื่นๆ ได้อีกด้วย

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป