ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช. ร่วมกับสถาบันค้นคว้า และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนากระบวนการผลิตผงไฮโดรเจล จากวัตถุดิบที่หาได้ในประเทศ ราคาไม่แพง อย่างแป้งมันสำปะหลัง และกรดอินทรีย์ ซึ่งข้อดีคือ ย่อยสลายได้ ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

โดยผงไฮโดรเจลจากมันสำปะหลังที่พัฒนาขึ้นนี้ มีคุณสมบัติที่เหมาะจะนำไปใช้เป็นสารช่วยแตกตัวในยาเม็ด คือ สามารถดูดซับน้ำและพองตัวได้อย่างรวดเร็ว จนเกิดแรงดันให้องค์ประกอบในเม็ดยาแตกกระจายตัวออก ทำให้ตัวยาสำคัญละลายได้ดีในเวลาสั้น ร่างกายดูดซึมได้ง่าย และให้ประสิทธิภาพทางการรักษาดีขึ้น ที่สำคัญคือ ใช้แทนสารช่วยแตกตัวทางการค้า ซึ่งมีราคาสูงและต้องนำเข้าจากต่างประเทศ นอกจากผลิตยาเม็ดแล้ว ไฮโดรเจลแป้งมันสำปะหลัง ยังนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์รูปแบบเม็ดอัดแข็งอื่นๆ ที่ต้องการให้เกิดการแตกตัว และปลดปล่อยสารออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วได้ด้วย

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป