ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เปิดโรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งทอนาโน แห่งที่ 2 ของประเทศไทย ณ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

โดยโรงงานต้นแบบ สิ่งทอนาโนนี้ จะเปิดให้บริการเคลือบผ้า และผลิตภัณฑ์สิ่งทอ แก่ผู้ประกอบการในท้องถิ่น และในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อนำนาโนเทคโนโลยีเข้าไปช่วยทำให้ผ้าไหมท้องถิ่น ซึ่งมีเอกลักษณ์และมีความสวยงามอยู่แล้ว ให้มีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มขึ้น เช่น มีกลิ่นหอม ไม่ยับ ต้านเชื้อแบคทีเรีย สีสันคงทน สีไม่ซีดจาง และสะท้อนน้ำ

โดยสามารถเคลือบเส้นใยได้ทั้งผ้าฝ้าย และผ้าไหม ซึ่งตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค เพิ่มมูลค่าและขยายตลาดไปสู่สากลได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน ผู้ประกอบการ และมีศาลาไหมไทย สำหรับใช้ในการจัดแสดงผลงาน และผลิตภัณฑ์ต่างๆของชุมชนอีกด้วย

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป