ว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติ

ดูทั้งหมดได้ที่ http://nstdachannel.tv/category/education/wowwit/

Gateway to Science and Technology
  1. สวทช. ภาคเหนือ ร่วมกับ ผศ. ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล นักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พัฒนา “จุลินทรีย์ย่อยสลายสารพิษตกค้างทางการเกษตร ออร์กาโนฟอสเฟต-ออร์กาโนคลอรีน” ที่สามารถฉีดพ่นได้ทั้งพื้นที่เปียกหรือพื้นที่แห้ง และสามารถเติมในระบบการผลิตก๊าซชีวภาพได้ตรงบริเวณทางระบายน้ำเข้า
  2. นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยพะเยาและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สวทช. ภาคเหนือ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สวทช. นำเปลือกและซังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เหลือทิ้ง มาพัฒนาเป็นอาหารสัตว์ต้นทุนต่ำ ได้องค์ความรู้เป็นสูตรการผลิตอาหารโคในรูปแบบอาหารหมัก และอาหารผสมครบส่วนเพื่อเลี้ยงโคเนื้อ
  3. สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สวทช. สนับสนุนทุนวิจัยให้ ผศ.ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พัฒนานวัตกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง โดยใช้วัตถุดิบเพียง 2 อย่าง คือ เศษพืช และมูลสัตว์ ที่หาได้ทั่วไปในพื้นที่
  4. ไบโอเทค สวทช. พัฒนาวิธีการตรวจเชื้อแบคทีเรียวิบริโอ พาราฮีโมไลติคัส ที่เป็นสาเหตุของโรคตับตายเฉียบพลัน สาเหตุหนึ่งของโรคกุ้งตายด่วน โดยใช้เวลาในการตรวจรวมทุกขั้นตอนเพียงแค่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง
  5. นักวิจัยไบโอเทค สวทช. ร่วมกับบริษัท ที เค อาร์แอนดี จำกัด ปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ ให้มีความต้านทานต่อโรคใบหงิกเหลือง โดยใช้เทคนิค มาร์คเกอร์ แอสซิสต์ ซีเล็กชั่น โดยไม่พึ่งพาการตัดต่อทางพันธุกรรม หรือ GMO ร่วมกับวิธีปรับปรุงพันธุ์แบบดั้งเดิม
  6. สวทช. ภาคเหนือ สนับสนุน ผศ.ดร.ฐปน ชื่นบาล จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาวิจัยการผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักเศษวัชพืช ร่วมกับของเสียจากสุกรได้สำเร็จ ทำให้เกษตรกรผลิตก๊าซก๊าซชีวภาพได้มากขึ้น
  7. ไอแทป สวทช. จัดอบรมการทำมาตรฐานไพรมารี่ ไทยแก็ป และไทยแก็ป ให้แก่กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ด้านผักและผลไม้ในภาคตะวันออก ณ จังหวัดจันทบุรี เพื่อสร้างระบบการผลิตผลไม้ที่ปลอดภัย และขยายตลาดได้กว้างขึ้น
  8. ดร.อรวรรณ หิมานันโต ห้องปฏิบัติการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับ บริษัท เจียไต๋ จำกัด พัฒนาเทคนิค Immunomagnetic Separation หรือ IMS ร่วมกับการแยกเชื้อแบคทีเรียบนอาหารคัดเลือกกึ่งจำเพาะ สำหรับตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax citrulli ต้นเหตุก่อโรคผลเน่าในพืชตระกูลแตง
  9. คณะวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนาเทคโนโลยีเสื้อดมกลิ่นกายขึ้นมา โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. พัฒนาเทคโนโลยีเซ็นเซอร์เคมีบนผ้า และระบบการตรวจวัดกลิ่นแบบสวมใส่ ที่ตอบสนองต่อสารประกอบอินทรีย์ระเหย ประเภทแอมโมเนีย ไตรเอทิลอะมีน และอะซิโตน ที่ปล่อยออกมาจากร่างกายของมนุษย์
  10. นักวิจัยเอ็มเทค สวทช. ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง พัฒนาฟิล์มบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ ActivePAK Ultra เพื่อยืดอายุเห็ดหอมสด ให้สดอร่อยนานยิ่งขึ้น และยังเหมาะสมกับสภาวะอุณหภูมิ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการบรรจุและการขนส่ง ตั้งแต่ยอดดอยมาจนถึงชั้นวางจำหน่ายสินค้า

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ผลงานวิจัยพร้อมถ่ายทอด

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป