ตามที่รัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ (คพน.) มีหน้าที่ในการสนับสนุนและส่งเสริมการนำผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมไทยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศและส่งเสริมให้เกิดการผลิตเชิงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย และมอบหมายสำนักงบประมาณเป็นหน่วยตรวจสอบราคาของผลิตภัณฑ์ และบริการนวัตกรรมที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว พร้อมจัดทำและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทยนั้น

ทางสำนักงบประมาณ ได้เปิดเผยบัญชีนวัตกรรมเพื่อจูงใจให้ส่วนราชการสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ของไทย ที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรม ทั้งนี้ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฏหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่น สามารถนำบัญชีนวัตกรรมไทย ไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดหาสินค้า หรือบริการนวัตกรรมไทยได้

โดยสามารถเข้าดูและดาวน์โหลดบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับรายเดือนทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์สำนักงบประมาณ : www.bb.go.th

บัญชีความต้องการสินค้าหรือบริการของหน่วยงานภาครัฐ ได้จัดทำระบบที่เป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกแก่การค้นหา สามารถเรียกดูข้อมูลได้ที่

 

บัญชีสิ่งประดิษฐ์ คือ ที่รวบรวมผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาโดยคนไทย เพื่อที่ให้ผู้สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้สิ่งประดิษฐ์ที่ขึ้นทะเบียนจะได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและสิทธิ์ประโยชน์

 

ข้อมูลอื่นๆ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป