คลัสเตอร์การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชนชนบทและผู้ด้อยโอกาส มีเป้าหมายการพัฒนาให้เกิดชุมชนวิทยาศาสตร์ที่สามารถเป็นต้นแบบและแบ่งปัน ให้ผู้อื่นสามารถต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของชุมชนและขยายผลไป ชุมชนอื่น และมีนโยบายถอนตัวออกเมื่อชุมชนเหล่านั้นมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเอง ได้แล้ว นอกจากนี้จะพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ กลุ่มผู้พิการ/สูงอายุ พร้อมทั้งการส่งมอบให้ถึงมือผู้ใช้ โดยอาศัยเครือข่ายพันธมิตร

 

เป้าหมายผลผลิต/เทคโนโลยี/ผลลัพธ์

การวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชนและชนบทในถิ่นทุรกันดาร

 • ยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ได้รับมาตรฐาน อย. หรือ มผช. ไม่น้อยกว่า 40 ผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าไม่ต่ำกว่า 2 , 000,000 บาท ต่อปี
 • ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนชนบท ให้ความรู้กับนักเรียน 5,000 คน ครู 1,000 คน ใน 230 โรงเรียน
 • ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน จำนวน 15 เทคโนโลยี ให้กับเกษตรกร 100 คน ใน 20 ชุมชน

 


เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

 • ต้นแบบภาคสนาม ข้อเข่าเทียม ปรับอัตราการหน่วงแบบอัตโนมัติ
 • ต้นแบบภาคสนาม เครื่องช่วยฟังสำหรับคนพิการในชนบท
 • ต้นแบบภาคสนาม คอมพิวเตอร์แบบพกพาที่มีคีย์บอร์ดและหน่วยแสดงผลแบบเบรลล์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับผู้พิการทางสายตา

การสนับสนุนการดำเนิน งานโครงการวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชนชนบทและผู้ด้อย โอกาส

 • ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
 • ระบบงานสนับสนุนการทำงานของกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • ระบบเครือข่ายกาญจนาภิเษก และเครือข่ายสำหรับหน่วยงานที่ถวายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  สยามบรมราชกุมารี สามารถดำเนินงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป