เมื่อทรัพยากรธรรมชาติแปรผกผันกับความเจริญทางวัตถุและความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นตามอัตราการขยายตัวของจำนวนประชากรโลก นำมาซึ่งปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ มลภาวะ การลดลงของทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป (Non-Renewable Resources) และอาจนำมาซึ่งการจุดจบของมนุษยชาติ ด้วยเหตุนี้ โลกของเราจึงต้องการเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจต่อไปได้โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม จึงเป็นที่มาของคำว่า “เศรษฐกิจชีวภาพ” (Bioeconomy)  

ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของประเด็นดังกล่าว ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ (INCO) สวทช. จึงได้จัดทำเว็บไซต์ Thai Bioeconomy: Thailand, the hub of bioeconomy in ASEAN โดยจะเป็นที่รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแวดวงเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ทั้งในไทยและต่างประเทศ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความตื่นตัว ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และยิ่งไปกว่านั้นคือ เพื่อให้มนุษย์ เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถเติบโตไปด้วยกันได้อย่างยั่งยืน

ผู้สนใจสามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่ https://www.nstda.or.th/thaibioeconomy/

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป