งานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท ดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับครูและนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน น่าน สกลนคร พังงา นราธิวาส และปทุมธานี โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาคุณภาพครูวิทยาศาสตร์ และการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมีความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์ เกิดกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิดที่เป็นเหตุเป็นผล เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันและอนาคต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้ดีขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป