นอกเหนือจากงานวิจัยและพัฒนาเพื่อภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม สวทช. ยังตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาภาคการศึกษา สังคม เด็กและเยาวชนควบคู่กันไปด้วย โดยมีทั้งหน่วยปฏิบัติการ และกิจกรรมที่หลากหลาย

 

 

เมื่อทรัพยากรธรรมชาติแปรผกผันกับความเจริญทางวัตถุและความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นตามอัตราการขยายตัวของจำนวนประชากรโลก นำมาซึ่งปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ มลภาวะ การลดลงของทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป (Non-Renewable Resources) และอาจนำมาซึ่งการจุดจบของมนุษยชาติ ด้วยเหตุนี้ โลกของเราจึงต้องการเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจต่อไปได้โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม จึงเป็นที่มาของคำว่า “เศรษฐกิจชีวภาพ” (Bioeconomy)  

ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของประเด็นดังกล่าว ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ (INCO) สวทช. จึงได้จัดทำเว็บไซต์ Thai Bioeconomy: Thailand, the hub of bioeconomy in ASEAN โดยจะเป็นที่รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแวดวงเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ทั้งในไทยและต่างประเทศ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความตื่นตัว ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และยิ่งไปกว่านั้นคือ เพื่อให้มนุษย์ เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถเติบโตไปด้วยกันได้อย่างยั่งยืน

ผู้สนใจสามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่ https://www.nstda.or.th/thaibioeconomy/

งานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท ดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับครูและนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน น่าน สกลนคร พังงา นราธิวาส และปทุมธานี โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาคุณภาพครูวิทยาศาสตร์ และการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมีความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์ เกิดกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิดที่เป็นเหตุเป็นผล เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันและอนาคต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้ดีขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นการปฏิรูปภาคการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาความเข้มแข็งของภาคการเกษตร
ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจฐานรากโดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร บ้านวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนไทยผู้มีใจรักการคิดค้น ค้นคว้า และสร้างสรรค์ประดิษฐกรรม ในปี พ.ศ.2548 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ถาวร  เพื่อสนับสนุนส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้รับการพัฒนาตามความสนใจและถนัดเพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจฐานความรู้และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว

ค่ายวิทยาศาสตร์ถาวร จะมีกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนทางวิทยาศาสตร์ตลอดปี กิจกรรมจะเน้นความคิดสร้างสรรค์และตอบสนองความหลากหลายในกระบวนการเรียนรู้ เด็กมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกกิจกรรมที่สนใจและถนัด ตลอดจนได้ปฏิบัติจริงและทำงานตามศักยภาพสูงสุดของตนเอง [ รายละเอียดเพิ่มเติม ]

การพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ โดยเชื่อมโยงกิจกรรมวิจัยและพัฒนาเข้ากับการผลิตบัณฑิต ใช้จุดแข็งของ สวทช. ในด้านองค์ความรู้จากผลงานวิจัย ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ฯ (อาทิ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ซึ่งมีบรรยากาศของการทำวิจัย เป็นแหล่งผลิตความรู้และนวัตกรรมระดับนานาชาติ) และการมีนักวิจัยระดับปริญญาเอกที่มีคุณภาพ คอยดูแลและเป็นพี่เลี้ยงช่วยบ่มเพาะศักยภาพด้านการวิจัยให้กับนักศึกษาที่ได้รับทุนจาก สวทช. รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Services: STKS) หน่วยงานระดับฝ่ายสังกัดส่วนงานกลาง สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ทำหน้าที่เป็นห้องสมุดของ สวทช. และหน่วยงานที่ให้บริการเกี่ยวกับความรู้ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยขยายบริการและปรับภารกิจเพื่อสังคมความรู้ดิจิทัลแบบเปิด สร้างเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ในอินเทอร์เน็ต เพิ่มคุณค่าการวิจัย การเรียนรู้ ขยายบริการสู่สังคมชนบทและผู้ด้อยโอกาส สร้างและขยายโอกาสบันทึกความรู้วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญาไทยให้ปรากฎแก่สาธารณะ ทุกคนเข้าถึงความรู้และใช้งานได้สะดวก [ รายละเอียดเพิ่มเติม ]

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป