1. อากาศส่วนใหญ่เป็นก๊าซ อากาศในบรรยากาศโลกประกอบด้วยประมาณ 78% ไนโตรเจน 21% ออกซิเจน และก๊าซอื่นๆ ในปริมาณเล็กน้อย เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ไฮโดรเจน
2. อากาศไม่มีเพียงก๊าซ ในอากาศยังมีอนุภาคขนาดเล็กจำนวนมาก เช่น ฝุ่น นอกจากนี้ในอากาศยังมีควัน เขม่า
3. อากาศสำคัญสำหรับสิ่งมีชีวิต พวกเรา สัตว์และพืชต้องหายใจ และในขบวนการหายใจ ต้องใช้ออกซิเจนจากอากาศและปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ และให้พลังงานที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของสัตว์และพืช
4. คาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศมีทั้งข้อดีและข้อเสีย พืชใช้ก๊าซนี้กับแสงแดดเพื่อทำให้ได้อาหารและออกซิเจน ขบวนการนี้เรียกว่าการสังเคราะห์แสง แต่จำนวนมากของก๊าซนี้ที่เป็นผลผลิตจากรถยนต์และโรงงานเผาไหม้น้ำมัน ถ่าน และน้ำมันเชื้อเพลิง ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (global warming)
5. อากาศยังมีน้ำ
6. อากาศเปลี่ยนในขณะที่คุณอยู่สูงขึ้น
7. อากาศเป็นเมือนเกราะป้องกัน อากาศในบรรยากาศโลกทำให้โลกไม่หนาวหรือร้อนเกินไป โอโซนในอากาศยังป้องกันพวกเราจากแสงแดดที่รุนแรง นอกจากนี้อากาศในบรรยากาศโลกยังป้องกันพวกเราจากสะเก็ดดาว (meteoroids) เมื่อสะเก็ดดาวผ่านอากาศจะถูกเผาเป็นชิ้นเล็กๆ ก่อนจะมาถึงโลก
8. มีสิ่งมีชีวิตในอากาศ ได้แก่ จุลินทรีย์ขนาดเล็ก
9. อากาศสามารถเคลื่อนที่เร็วและไกล
10. อากาศเสีย (air pollution) สามารถทำลายแผนไปข้างนอก (outdoor plans) อากาศเสียถูกวัดด้วย Air Quality Index (AQI) ถ้ายิ่ง AQI ต่ำ อากาศยิ่งสะอาด ที่ AQI มากกว่า 100 และคุณอยู่ข้างนอก จะเหมือนกับว่าคุณกำลังหายใจเอาไอเสียจากรถยนต์ตลอดวัน ดังนั้นคุณไม่ควรใช้เวลามากเกินไปอยู่ข้างนอก

ที่มา: 10 Interesting Things About Air. NASA Climate Kids. Retrieved September 22, 2017, from https://climatekids.nasa.gov/10-things-air/

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป