ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ประจาปี 2561 โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.- สวทช. คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ตามที่ โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.- สวทช. คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 นั้น ทั้งนี้ ข้อเสนอเชิงหลักการทั้งหมด ได้ผ่านการพิจารณา จากคณะกรรมการแล้ว โดยโครงการที่ผ่านการพิจารณาให้จัดทำข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ มีทั้งสิ้นจำานวน 5 โครงการ ได้แก่

1. การพัฒนากระบวนการผลิตแผ่นฉนวนกันความร้อนซิลิกาแอโรเจล

2. การศึกษาผลกระทบของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีต่อความน่าจะเป็นในการขาดแคลนไฟฟ้า

3. การบริหารจัดการและการพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบโดย การพัฒนาเป็นแหล่งวัตถุดิบตั้งต้นเพื่อนำไปผลิตแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนในประเทศไทย (ปรับขอบเขตงาน)

4. การปรับปรุงประสิทธิภาพพัดลมที่ใช้ในบ้านพักอาศัย (ปรับขอบเขตงาน)

5. การประเมินวัฏจักรชีวิตของรถยนต์ไฟฟ้าและผลกระทบต่อรูปแบบการใช้พลังงานของประเทศไทย

ทั้งนี้ ขอให้ทีมวิจัยในหัวข้อโครงการดังกล่าว ปรับแก้ข้อเสนอโครงการตามข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ที่ทางโปรแกรมฯ ได้แจ้งให้ทราบ และจัดทำข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ตามแบบฟอร์มและเงื่อนไขการขอทุนวิจัย ดังเอกสารแนบ จำนวน 5 ชุด พร้อม CD 1 แผ่น (word และ PDF) มายัง ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 เพื่อทางโปรแกรมฯ จะดำเนินการพิจารณาในขั้นตอนต่อไป  ดาวน์โหลดเอกสาร

ติดต่อสอบถาม
คุณลัดดา สิทธิโสภาค / คุณธนภัทร เอี่ยมตาล
นักวิเคราะห์โครงการ โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช.
คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โทรศัพท์ 0 2117 6457 (ลัดดา) / 0 2117 6463 (ธนภัทร)
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

nsd

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป