ด้วยการส่งเสริมด้านการพัฒนากำลังคน เป็นหนึ่งในพันธกิจที่ สวทช. เล็งเห็นถึงความสำคัญ เพราะการพัฒนากำลังคนจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ สวทช.
จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัยดำเนินงานโครงการทุนสำหรับเด็กและเยาวชนชั้นมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา ผู้มีใจรักและสนใจงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างแท้จริง ให้ได้รับโอกาสในการศึกษา โอกาสในการทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์และนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงในบรรยากาศวิจัยแบบมืออาชีพ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้ ส่งเสริมการแสดงออกถึงความสามารถ รวมถึงได้พัฒนาศักยภาพด้านการทำวิจัย และมีโอกาสในการสร้างผลงาน ผ่านโครงการต่างๆ ประกอบด้วย  โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (YSTP) ทุนระดับปริญญาโท (TAIST-Tokyo Tech) โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST)   โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม (NUI-RC) และ โครงการทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship  Program)

ทุนระดับมัธยมฯ ถึงปริญญาเอก (JSTP)

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project: JSTP) โครงการทุนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และนิสิต/นักศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเข้าใจถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติและมนุษยชาติ ตลอดจนมีความเข้าใจและใฝ่รักวิชาชีพนักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี และนักวิจัย  รายละเอียดเพิ่มเติม

ทุนระดับปริญญาตรีเพื่อปริญญานิพนธ์ (YSTP)

โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Program) โครงการทุนเพื่อปริญญานิพนธ์สำหรับนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่สุดท้ายที่มีผลการเรียนดีและมีความมุ่งมั่นในการเรียนระดับสูงและเป็นนักวิจัยอาชีพ ให้ได้รับการสนับสนุนให้ได้ทำวิจัยอย่างจริงจัง ร่วมกับนักวิจัยใน สวทช. เป็นการสร้างกำลังคนที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของภาคการผลิตและบริการและเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้มีประสบการณ์เพิ่มเติมได้แลกเปลี่ยนทัศนคติ การเป็นนักวิจัยอาชีพ  รายละเอียดเพิ่มเติม

ทุนระดับปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติ (TAIST-Tokyo Tech)

โครงการทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Thailand Advanced Institute of Science and Technology and Tokyo Institute of Technology: TAIST-Tokyo Tech) โครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติ สำหรับนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาโทที่สนใจเข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติระหว่าง สวทช. สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว และมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการในหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ (AE) หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว (:ICTES) และหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงเพื่อความยั่งยืน (: EnvE.) รายละเอียดเพิ่มเติม

ทุนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (TGIST)

โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (Thailand Graduate Institute of Science and Technology: TGIST) โครงการทุนการศึกษาเพื่อวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง ภายใต้การดูแลให้คำปรึกษาของอาจารย์มหาวิทยาลัย ร่วมกับนักวิจัย สวทช. โดยอาศัยกลไกความร่วมมือในการสนับสนุนการพัฒนากำลังคนระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ ในประเทศซึ่งมีความแข็งแกร่งด้านวิชาการ มีความพร้อมของทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ผนึกกำลังทางวิชาการร่วมกับนักวิจัยจากศูนย์ต่างๆ ของ สวทช. ที่มีความพร้อมด้านสถานที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำวิจัยภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park) รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม (STEM Workforce)

เป็นโครงการที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ที่มีโครงการวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาลหรืองานวิจัยมุ่งเน้นของ สวทช. โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างกำลังคนรุ่นใหม่ด้าน STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพัฒนากำลังคนด้าน STEM ในวัยทำงาน ให้มีทักษะความเชี่ยวชาญในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เว็บไซต์ของโครงการ: https://www.nstda.or.th/stemworkforce/

ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoc)

โครงการทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship Program) เพื่อสนับสนุนผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศแล้วไม่เกิน 5 ปี ให้มีความเข็มแข็งและมีประสบการณ์การทำงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้การดูแลของนักวิจัยพี่เลี้ยงจากศูนย์แห่งชาติทั้ง 4 ศูนย์ (BIOTEC MTEC NANOTEC และ NECTEC) ของ สวทช. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก้าวไปสู่การทำงานวิจัยในระดับที่สูงขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างนักวิจัยคุณภาพที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ โดยผู้รับทุนต้องสามารถปฏิบัติงานที่ สวทช. ได้เป็นเวลา 1-2 ปี รายละเอียดเพิ่มเติม
 

ทุนโครงการส่งเสริมการศึกษาและวิจัยร่วมระบบขนส่งทางราง

โครงการส่งเสริมการศึกษาและวิจัยร่วมระบบขนส่งทางราง เป็นโครงการที่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. โดย โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล  เพื่อให้ทุนสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมขนส่งทางรางโดยดำเนินการผ่านกระบวนการ 

(1) ฝึกงาน 

(2) สหกิจศึกษา และ 

(3) ปริญญานิพนธ์ (โครงการวิจัยของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย)

เพื่อเปิดโอกาสให้ทุก สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวสามารถเข้าร่วมโครงการได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดการส่งเสริมการเรียนรู้และเครือข่าย  

สามารถเข้าดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ http://www.thairailtech.or.th/?p=9713

.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป