Human-Chicken Multi-Reltionships Research Project-H.I.H Prince Akishino’s Research
under the Royal Patronage of H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn


ที่มาและความสำคัญ

สืบเนื่องจากที่เจ้าชายอากิฌิโนได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7-21 สิงหาคม พ.ศ. 2546 เพื่อเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ  ทั้งนี้เจ้าชายอากิฌิโน ทรงก่อตั้งสมาคม Biosophia Studies โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการศึกษาและวิจัยเรื่องความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวโยงระหว่างความเชื่อของมนุษย์กับหลักการวิทยาศาสตร์ในเรื่องวิวัฒนาการของไก่ป่ามาเป็นไก่บ้านหรือไก่ชน และได้นำความเกี่ยวกับเรื่องข้างต้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อคราวเสด็จฯเยือนประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2544 ด้วยแล้ว ทั้งนี้เจ้าชายอากิฌิโนได้เสด็จฯ พร้อมด้วยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องไก่จากมหาวิทยาลัยโตเกียว 4 คน  มาทรงค้นคว้าศึกษาวิจัยเพิ่มเติมที่ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2547 หรือ พ.ศ. 2548 ด้วย โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นองค์อุปถัมภ์การดำเนินงานของสมาคม ฯ ทางด้านประเทศไทยด้วย ทั้งนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ของประเทศไทย รวมทั้งศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมศึกษาวิจัยในโครงการดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้เจ้าชายอากิฌิโนแห่งญี่ปุ่น ทรงสนพระทัยที่จะดำเนินการสำรวจและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับไก่พื้นเมือง และไก่ป่าในประเทศไทย  ซึ่งก่อนหน้านี้พระองค์และคณะนักวิจัยญี่ปุ่นได้ดำเนินการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าว ที่มณฑลยูนนาน ประเทศจีน โดยได้ทรงประพันธ์บทความและหนังสือต่างๆ เช่น หนังสือ เรื่อง “คนกับไก่ (Tori to Hito)” ทั้งนี้สำหรับในประเทศไทยทรงกำหนดระยะเวลาของโครงการฯ ในเบื้องต้นไว้ 3 ปี  โดยได้เสด็จเป็นองค์ประธานในการประชุมหารือระหว่างนักวิจัยญี่ปุ่นและคณะนักวิจัยฝ่ายไทย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2546  ในการร่างข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัยฯ  ซึ่งที่ประชุมได้กำหนดแนวทางของโครงการร่วมวิจัยครั้งนี้  เป็น  3  ด้าน  คือ  มนุษยศาสตร์   ชีววิทยาและนิเวศวิทยา และ เศรษฐศาสตร์  โดยมีผู้รับผิดชอบ อาทิ เช่น  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรมปศุสัตว์  เป็นต้น และในต่อมาได้มีการขยายขอบเขตการศึกษาโดยครอบคลุมสาขาภูมิสารสนเทศอีกด้วย

ภายใต้การดำเนินการวิจัยนั้น การบริหารจัดการโครงการนั้น ฝ่ายไทยอยู่ในความดูแลของ ศ.ดร. ไพรัช ธัชพงษ์ (โดยมี ดร. ธนิต ชังถาวร และ นางสาวปริญ์ญภรณ์ เต็งประเสริฐ จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เป็นผู้ช่วย) และฝ่ายญี่ปุ่นอยู่ภายใต้การดูแลของ ศ. อากางิ โอซามุ โดยมีการวางระเบียบการวิจัยไว้ดังนี้
 1. ขอบเขตและรายละเอียดการศึกษาใดๆ ต้องได้รับการตกลงจากทั้งสองฝ่าย
 2. งานวิจัยทุกเรื่องภายใต้ HCMR ต้องเป็นงานวิจัยร่วมระหว่างนักวิจัยไทยและญี่ปุ่น
 3. การเคลื่อนย้ายวัสดุทางชีวภาพใดๆ ภายใต้โครงการนี้ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 4. นักวิจัยต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยแก่ผู้ดูแลโครงการทั้งฝ่ายไทยและญี่ปุ่น
 5. ข้อมูลจะถูกเก็บและบริหารใน www.biotec.or.th/hcmr  ซึ่งอยู้ภายใต้การดูแลของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
 6. นักวิจัย HCMR สามารถใช้ข้อมูลจากโครงการได้โดยมีการแจ้งให้ดูแลดครงการทราบเป็นการล่วงหน้า
 7. การตีพิมพ์ข้อมูลใดๆ จากโครงการต้องมีการอ้างอิงว่าข้อมูลดังกล่าวมาจาก “Haman-Chicken Multi-Relationships Research Project – H.I.H. Prince Akishino’s Research under the Royal Patronage of H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn “

ความก้าวหน้าและผลสำเร็จของโครงการ
 1. ตลอดระยะเวลาดำเนินงาน นักวิจัยทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายญี่ปุ่นได้ดำเนินการศึกษาร่วมกัน โดยมีการดำเนินการศึกษาในภาคสนามในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอย่างน้อย 5 ครั้ง และยังมีการร่วมกันศึกษาวิจัยในสถาบันร่วมวิจัย HCMR เช่น คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกหลายครั้ง ซึ่งผลงานวิจัยนั้นได้ถูกนำไปเผยแพร่ในงาน HCMR congress ซึ่งได้จัดกันมาต่อเนื่อง 3 ครั้ง (พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2549 และ พ.ศ.2550) ทั้งในประเทศไทย และ ญี่ปุ่น นอกจากนี้นักวิจัยญี่ปุ่นเองก็ได้มาเป็นวิทยากรฝึกอบรมนักวิจัยไทยภายใต้หัวข้อต่างๆ เช่น Three Dimensional Analysis on Skull of Japanese Native Chicken Fowls เป็นต้น ซึ่งจนถึงปัจจุบันนักวิจัยทั้งสองฝ่ายได้ดำเนินการวิจัยจนสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 2. จากผลงานของโครงการ HCMR ทั้งหมด ผู้บริหารโครงการวิจัย HCMR ได้คัดเลือกผลงานที่ดีเด่นให้ตีพิมพ์ในหนังสือ “Chickens and Humans in Thailand: Their Multiple Relationships and Domestication ” ซึ่งการตีพิมพ์หนังสือดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 โดยพิมพ์จำนวน 2,000 เล่ม  และมีการจัดงานสัมมนาพหุสัมพันธุ์ระหว่างคนกับไก่ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2553 เพื่อเผยแพร่หนังสือดังกล่าว ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานดังกล่าว
  Chickens and Humans in Thailand: Their Multiple Relationships and Domestication
 3. นอกจากความสำเร็จในงานวิจัยแล้ว โครงการ HCMR ยังได้พัฒนาบุคลากรของฝ่ายไทยและญี่ปุ่น โดยมีนักวิจัย HCMR ทั้งไทยและญี่ปุ่น จำนวน 3 คน ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกภายใต้โครงการความร่วมมือนี้

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป