โครงการถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือหายากจากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี


ความเดิม  

โครงการอนุรักษ์หนังสือเก่าที่พม่าตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีพระราชกระแสรับสั่งกับ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์และพลเอกวาภิรมย์ มนัสรังษี รองสมุหราชองครักษ์ เมื่อครั้งที่เข้าเฝ้าและรับเสด็จ ณ ร.ร. ปิยชาติพัฒนา (ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)  จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552 ถึงความเป็นไปได้ที่จะถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์หนังสือหายาก ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่านั้น ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ จึงได้นำเรื่องมาปรึกษาหารือกับคณะทำงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ทั้งที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.) และฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ต่อมากรมราชองครักษ์ได้ประสานงานผ่านสถานทูตไทยประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เพื่อติดต่อกับ Mr. Moe Myint นักธุรกิจชาวพม่าและกรรมการผู้จัดการบริษัท  MPRL E&P PTE  Ltd.  เจ้าของหนังสือ ในการให้เข้าไปดำเนินการถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ (Digitized) หนังสือหายาก วารสารและหนังสือพิมพ์เก่าที่ทาง Mr. Moe Myint เก็บรักษาที่บ้านเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัตถุประสงค์     

 1. ศึกษาขั้นตอน แนวทางการดำเนินการถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์หนังสือหายากของ Mr.U Moe Myint  ประเทศสหภาพพม่า
 2. ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐานให้กับบุคลากรของ Mr.U Moe Myint ประเทศสหภาพพม่า
 3. พัฒนาฐานข้อมูลบริหารจัดการเอกสารดิจิทัลที่ได้จากโครงการ เพื่อให้จัดหมวดหมู่ สืบค้นได้ง่าย รองรับการทำงานทั้ง Online และ Offline ในรูปแบบ Digital Library
 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศไทย และประเทศสหภาพพม่า

หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ

 • กรมราชองครักษ์
  • พลเอกวาภิรมย์  มนัสรังษี รองสมุหราชองครักษ์ 10
  • พลตำรวจเอกประสาน วงศ์ใหญ่ นายตำรวจราชสำนักพิเศษ
  • พลเอกณรงค์  แสงชนะศึก ผู้อำนวยการสำนักยุทธบริการ
  • พันเอกอนันต์  ชูยิ่งสกุลทิพย์ ผช.ผอ.กสส.สนผ.รอ.
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  • ศ.ดร. ไพรัช  ธัชยพงษ์
  • ดร. ทวีศักดิ์  กออนันตกูล
  • ดร. ชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล
  • นายวศิน สินธุภิญโญ
  • ดร. อิทธิพันธ์ เมธเศรษฐ
  • นางสาวศรินทร์ วัชรบุศราคำ
  • นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์
  • นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์
  • นายขันธ์ศิริ อาทร
  • นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช
 • บริษัท  เอทิซ อินโนเวชั่น จำกัด
  • ดร. สารสิน บุพพานนท์
 • บริษัท แคนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
 • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บริษัท บางกอกแอร์เวย์ จำกัด
 • เจ้าหน้าที่ทูตทหารไทย ประจำประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
 • ทีมงานชาวพม่าที่ดำเนินการ ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

แผนดำเนินการ

 • การถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ ณ ประเทศไทย
 • การถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ ณ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า บุคลากร สวทช. และบุคลากรบริษัท ATIZ ร่วมกับ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ และกรมราชองครักษ์ นำอุปกรณ์สแกนเนอร์แบบ V-Shape ไปติดตั้ง แนะนำการถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดทำเอกสาร e-Book ในฟอร์แมต PDF ให้กับบุคลากรของ Mr. Moe Myint  ณ บ้านพักของ Mr. Moe Myint ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า โดยอุปกรณ์ประกอบด้วยเครื่องสแกนเนอร์แบบ V-Shape ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท ATIZ จำนวน 2 ชุดและที่พัฒนาโดย NECTEC จำนวน 1 ชุด
 • การจัดทำระบบห้องสมุดดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำแฟ้มเอกสารดิจิทัลฟอร์แมต PDF ที่คณะทำงานชาวพม่าดำเนินการ มาวิเคราะห์เพื่อลงรายการบรรณานุกรมแบบฝังไปกับแฟ้มเอกสาร ด้วยเทคนิค PDF Properties รวมทั้งการสร้างสารบัญแนบกับแฟ้มเอกสาร PDF ในรูปแบบ PDF Bookmark รวมทั้งศึกษาเนื้อหาหนังสือทุกชื่อเรื่อง เพื่อจัดทำบทวิเคราะห์ บทวิจารณ์หนังสือแต่ละชื่อเรื่อง พร้อมทั้งนำเข้าเผยแพร่ผ่านระบบบริหารจัดการห้องสมุดดิจิทัลซึ่งพัฒนาด้วย Joomla แบบ Offline
 • วันที่ 24 มีนาคม 2554 สวทช. ได้ทูลเกล้าฯ ถวายฮาร์ดดิสก์แบบ USB 500GB จำนวน 4 ชุด ที่บรรจุระบบห้องสมุดดิจิทัลแก่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานประชุมวิชาการ สวทช. ทั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานให้กับ Mr.Moe Myint  คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงเรียนนายร้อย จปร. เพื่อการศึกษาใช้งาน และเผยแพร่ต่อไป

ข้อมูลหนังสือ

หนังสือรวม 369 ชื่อเรื่อง เป็นหนังสือที่สแกน ณ พม่า จำนวน 352 ชื่อเรื่อง และสแกนในประเทศ ไทย จำนวน 17 ชื่อเรื่อง มีหนังสือที่ไม่ระบุปีที่พิมพ์ จำนวน 47 ชื่อเรื่อง หนังสือที่ระบุปี หนังสือเก่าที่สุดพิมพ์ในปี ค.ศ. 1653 ชื่อ The history of Great Britain หนังสือที่พิมพ์ในปี ค.ศ. 1911 มีจำนวนมากที่สุด รวม 13 ชื่อเรื่อง

เป็นหนังสือที่เขียนโดยชาวพม่า และ/หรือเกี่ยวกับประเทศพม่า จำนวน 205 ชื่อเรื่อง มีหนังสือนวนิยายภาษาไทย 1 ชื่อเรื่อง คือ แผลเก่า โดยไม้เมืองเดิม ตีพิมพ์ปี พ.ศ. 2479

โปสเตอร์แนะนำโครงการ

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป