ความผิดพลาดเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนเคยผ่านมา ไม่มีใครอยากเป็นคนไม่ไดี  แต่บางครั้งการทำสิ่งผิดพลาดก็อาจนำมาซึ่งการถูกลงโทษ คือ การต้องติดคุก สูญเสียอิสระภาพ คนที่ติดคุกยังมีโอกาสที่จะได้อิสระภาพกลับคืนมาอีกครั้งเมื่อรับโทษครบหรือมีเหตุให้ปล่อยตัว แต่หลังจากพ้นโทษแล้ว ชีวิตของคนที่เคยทำผิดพลาด จะสามารถมีอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวดังเช่นคนทั่วไป โดยเฉพาะการสมัครเข้าทำงานในสาขาวิชาชีพต่างๆไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนักด้วยน้ำพระทัยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึง

alt  alt  alt

 

มีพระราชดำริให้ผู้ต้องขังมีทักษะความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์สรรค์สร้างผลงานที่สร้างรายได้ในระหว่างถูกคุมขัง และเมื่อพ้นโทษไปแล้วสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพสุจริตได้ จึงก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีกับกรมราชทัณฑ์ในการดำเนินการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง โดยจัดตั้งห้องเรียนคอมพิวเตอร์พระราชทานให้ผู้ต้องขังได้รับการอบรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมจากห้องเรียนคอมพิวเตอร์พระราชทานสามารถสร้างรายได้จากความสามารถด้านไอทีของตนเองได้

 

 

ดังตัวอย่างความสำเร็จของทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง ผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกวิชาชีพ Call Center ของ บมจ.เทเลอินโฟมีเดีย ทำให้ผู้ต้องขังมีรายได้สำหรับใช้จ่ายซื้อสิ่งจำเป็นในขณะที่ถูกคุมขัง และเก็บเงินรายได้บางส่วนเข้าบัญชีเงินฝากทำให้มีเงินทุนตั้งต้นหลังจากพ้นโทษได้

alt  alt  alt

ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล กรรมการและเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำรัสว่า“ผู้ต้องขังที่กระทำความผิดและต้องรับโทษอยู่ในเรือนจำนั้นยังเป็นผู้ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีได้ หากผู้ต้องขังได้รับการอบรมความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้แล้ว เมื่อพ้นโทษจะสามารถนำความรู้ความสามารถที่ได้รับระหว่างต้องโทษไปประกอบอาชีพสุจริตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป”

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และกรมราชทัณฑ์สนองพระราชดำริ ดำเนินโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ระหว่างที่อยู่ในที่คุมขัง ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อสร้างรายได้และคุณค่าต่อตนเอง และนำความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ที่ได้รับระหว่างต้องโทษ ไปประกอบอาชีพเมื่อพ้นโทษได้   

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง เริ่มต้นปี พ.ศ. 2540 นำร่องจัดอบรมความรู้คอมพิวเตอร์ให้แก่เรือนจำ/ทัณฑสถาน 4 แห่ง ต่อมาขยายผลการดำเนินการเป็น 25 แห่ง ปัจจุบันกรมราชทัณฑ์ได้ขยายผลห้องเรียนคอมพิวเตอร์ไปยังเรือนจำกว่า 106 แห่งทั่วประเทศ จากข้อมูล 13 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2545 – มกราคม 2558) มีผู้ต้องขังสำเร็จหลักสูตรวิชาชีพคอมพิวเตอร์และหลักสูตรอาชีวศึกษารวมทั้งสิ้นกว่า 21,000 คน และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 55 คน การที่ผู้ต้องขังได้ฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ข้างต้น ทำให้ผู้ต้องขังสามารถนำทักษะมาสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นขณะที่ถูกคุมขัง เช่น การออกแบบการ์ดอวยพร การรับจ้างพิมพ์งาน การจัดทำปฏิทิน การจัดทำหนังสือเสียงเดซี่ ฯลฯ รวมเป็นจำนวนเงินกว่า 16 ล้านบาท ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจะถูกแบ่งปันให้แก่ผู้ต้องขังในรูปแบบของเงินปันผลอีกด้วย  

alt  alt  alt

นอกจากนี้ โครงการได้แนะนำการใช้ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (eDLTV) มาใช้จัดการศึกษาให้แก่ผู้ต้องขังเพื่อช่วยแก้ปัญหา การขาดแคลนครูผู้สอน สื่อการสอน และ วิทยากรวิชาชีพจากภายนอกด้วย

จากโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อให้ผู้ต้องขังพัฒนามีทักษะความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้หลังจากพ้นโทษไปแล้ว  

เพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระองค์ ทันฑสถานบำบัดพิเศษหญิงได้ขยายผลจากการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์พระราชทาน มาสู่การพัฒนาอาชีพ Telesales และ Call Center ผ่านโครงการฝึกวิชาชีพ Call Center 1188  ของบริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) ที่ร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์  ต่อยอดขยายผลการฝึกวิชาชีพ พัฒนาฝีมือผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์พระราชทานมาแล้ว  โดยเริ่มจากการอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับค้นหาข้อมูลธุรกิจสินค้าและบริการของไทยแลนด์ เยลโล่เพจเจส  และการใช้งานแอพพลิเคชั่นในการทำงาน Telesales  ที่จะต้องมีการกรอกข้อมูล จัดเก็บข้อมูลและสืบค้นข้อมูล หลังจากอบรมฝึกฝนจนเกิดความชำนาญและคล่องตัว  ก็จะสู่ขั้นตอนการปฎิบัติงานจริงในห้องปฎิบัติการ Call Center 1188 ภายในเรือนจำ  โดยบริการของบริษัทฯ มี 2 ประเภท คือ บริการ Call Center 1188 สำหรับการให้บริการสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ของธุรกิจสินค้าและบริการทั่วประเทศไทย  และงาน Telesalesเพื่อนำเสนอบริการเสริมบนโทรศัพท์มือถือ อาทิ บริการข้อมูลข่าวสาร, ความบันเทิง  บริการรายงานผลการแข่งขันกีฬา และอื่นๆ 

จากผลตอบรับของการดำเนินโครงการ Call Center 1188 เพื่อตอบสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มาจนถึงปัจจุบัน พบว่า ผู้ต้องขังได้นำความรู้ ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ และการใช้งานในส่วนของ Software หรือ Application ที่ได้จากการฝึกฝนและปฎิบัติงานจริงมาใช้สร้างรายได้ให้กับตนเองขณะที่ยังอยู่ในเรือนจำ ทำให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ทักษะด้านไอที และเป็นการเพิ่มมูลค่าของตัวผู้ต้องขังให้มีคุณค่ามากขึ้น และสามารถออกมาใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติ โดยผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกไปแล้ว ยังได้ร่วมงานในตำแหน่ง Call Center กับบริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) รวมถึงบริษัท Call Center ชั้นนำของไทยมากมายอีกด้วย กลายเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ พัฒนาตนเองเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่  ทำให้ผู้ต้องขังกลับมามีที่ยืนในสังคมและสร้างคุณค่าให้กับประเทศไทยอีกครั้ง

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป