เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคง


    จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา เหตุการณ์ระเบิดทวีความรุนแรงและเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ประกอบกับราคาเครื่องรบกวนสัญญาณอุปกรณ์สื่อสารจากต่างประเทศมีราคาสูง และขาดการบำรุงรักษาที่เหมาะสม ทันท่วงทีเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูง สวทช.โดยเนคเทค จึงได้พัฒนาเครื่องรบกวนสัญญาณอุปกรณ์สื่อสาร (T-Box) ที่มีประสิทธิภาพและคุณสมบัติเทียบเคียงหรือดีกว่าเครื่องที่ผลิตจากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการจุดระเบิดแสวงเครื่องด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องควบคุมระยะไกลหรือวิทยุสื่อสารขึ้น เพื่อนำไปใช้รักษาชีวิตและทรัพย์สินของรัฐและประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด้วยราคาที่เหมาะสม จึงทำให้รัฐสามารถจัดสรรอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อนำไปใช้งานได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนทำการบำรุงรักษาได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ อันเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฎิบัติงานในพื้นที่ ปัจจุบันมีการกระจายเครื่องรบกวนสัญญาณอุปกรณ์สื่อสารเพื่อใช้งานทั่วประเทศกว่า 100 เครื่อง

 

 pdf ดาวน์โหลดเอกสาร PDF

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป