สวทช.กับการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
 
อุตสาหกรรมการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของไทย มีความสำคัญอย่างมากต่อทั้งเศรฐกิจไทยและการส่งออกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของโลก มีมูลค่าการส่งออกรวมสูงถึงเกือบ 600,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของการส่งออกโดยรวมของทั้งประเทศ ปัจจุบันไทยได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ส่งออกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์อันดับหนึ่งของโลก โดยมีส่วนแบ่งถึงร้อยละ 41 ของตลาดโลก
 
การผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในประเทศมีการเพิ่มและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในการผลิตขั้นสูงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการใช้ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ ซึ่งต้องมีความถูกต้องแม่นยำที่สูงขึ้น เพื่อรองรับกับการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ชนิดใหม่ที่มีความจุสูงขึ้นอย่างมาก  รวมถึงการจัดการต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
สวทช. ได้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทั้งในการพัฒนาบุคลากร งานวิจัย รวมถึงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบและสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติให้แก่ผู้ประกอบการไทย  มาตั้งแต่ปี 2549 เพื่อเป็นสร้างงาน สร้างโอกาส และสร้างรายได้ให้กับประเทศด้วยความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น เพื่อรักษาฐานการลงทุนของผู้ประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ให้คงอยู่ในประเทศไทยและให้มีการลงทุนเพิ่มอย่างต่อเนื่อง
 
hdd
 
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป