ก๊าซชีวภาพกับการพัฒนาพลังงานของประเทศ
 
วิกฤตพลังงานของประเทศไทยในปัจจุบันมีความรุนแรงขึ้นทุกวัน หลายหน่วยงานจึงมีความพยายามที่จะพัฒนาการใช้พลังงานทางเลือกต่าง ๆ การนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เช่น แกลบ ฟางข้าว เศษไม้ มูลสัตว์ ขยะอินทรีย์ ตลอดจนน้ำเสียต่าง ๆ ก็นับเป็นวัตถุดิบชั้นดี เพื่อนำมาผลิตพลังงานทดแทนได้เช่นกัน สวทช. จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ ซึ่งเป็นก๊าซที่เกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ สามารถนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทนได้เป็นอย่างดี โดย สวทช. ได้พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง อาหาร และโรงงานผลิตน้ำมันปาล์ม เพื่อนำน้ำเสียมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ โรงงานสามารถนำก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ไปใช้ทดแทนน้ำมันเตาได้โดยตรง และสามารถนำไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในโรงงานหรือจำหน่ายสู่ภายนอก ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของโรงงานลดลงเป็นมูลค่ามหาศาล ได้แก่ ลดต้นทุนด้านพลังงาน และลดต้นทุนการบำบัดน้ำเสีย
 
ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ
 
ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ

 

ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ

 ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ

 
     

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป