สวทช. กับการพัฒนาชุมชนชนบทด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


          สวทช. ให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร สนับสนุนให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งโดยการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียกระดับการผลิตและการแปรรูปที่ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณและคุณภาพที่ได้มาตรฐาน พัฒนาชุมชนให้มีแนวทางในการบริหารจัดการและพึ่งพาตนเองจากทรัพยากรในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนผ่านศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกร นักเรียน และเยาวชน เข้ามาใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ โดยมียุทธศาสตร์ในการดำเนินงานแบบมีพื้นที่เป้าหมายเพื่อสร้างเป็นต้นแบบให้ชุมชนอื่นๆ เข้ามาเรียนรู้ เช่น หมู่บ้านผาคับและหมู่บ้านผาสุก อ.บ่อเกลือ จ.น่าน เป็นต้นแบบการใช้ประโยชน์จากการผลิตพืชหลังนา และการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ พื้นที่หมู่บ้านบ่อเหมืองน้อย และห้วยน้ำผัก อ.นาแห้ว จ.เลย เป็นพื้นที่ต้นแบบในการผลิตสตรอเบอรี่ และการแปรรูปผลผลิต พื้นที่หมู่บ้านอุดมและสมบูรณ์ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ เป็นพื้นที่ต้นแบบในประหยัดพลังงาน และใช้ประโยช์จากป่าหัวไร่ปลายนา และหมู่บ้านบาลาและหมู่บ้านเจ๊ะเด็ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส เป็นต้นแบบการพึ่งพาตนเองจากทรัพยากรในท้องถิ่น เป็นต้น


ส่งเสริมการปลูกข้าวสาลี ใช้ประโยชน์จากพื้นที่หลังการทำนา          
       
ส่งเสริมการปลูกข้าวสาลี ใช้ประโยชน์จากพื้นที่หลังการทำนา

 

ต้นแบบการผลิตสตรอเบอรี่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   
 
ต้นแบบการผลิตสตรอเบอรี่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช้สูบน้ำเพื่อการเกษตร
   
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช้สูบน้ำเพื่อการเกษตร

 

การพึ่งพาตนเองจากทรัพยากรในท้องถิ่น
 
การพึ่งพาตนเองจากทรัพยากรในท้องถิ่น

 

 

  
 
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป