ผลงาน สวทช. กับนวัตกรรมอาหารเพื่อคนไทย


อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ และอุตสาหกรรมอาหาร ยังเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมที่สร้างรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวนมาก  สวทช. จึงได้มุ่งเน้นการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้าไปในระบบการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร


โดย สวทช. ได้ร่วมพัฒนาระบบการประเมินความเสี่ยงใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการเจรจาต่อรองในเวทีการค้าโลก ได้แก่ กำหนดค่าฮีสตามีนในน้ำปลา ให้อยู่ในระดับที่ส่งออกได้ รวมทั้งได้พัฒนากล้าเชื้อที่ลดระยะเวลาการหมักน้ำปลา อุตสาหกรรมน้ำปลาส่งออกของไทยจึงมีอัตราการการเติบโตสูง อีกทั้งยังได้การประเมินความเสี่ยงของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในผลิตภัณฑ์แหนม จึงได้แหนมที่มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดโรค


นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ผักและผลไม้ ที่มีความสะดวก ปลอดภัย และช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมส่งออก ได้แก่ ฟิล์มยืดอายุผลิตผลสด ยืดอายุผัก ผลไม้ เก็บรักษาผลิตผลสดต่างๆได้เพิ่มขึ้นถึง 2 - 5 เท่า รวมทั้งได้พัฒนาถุงคัดกรองช่วงแสง ป้องกันเพลี้ยแป้งและแมลง ทำให้มะม่วงผิวเหลืองสวย เรียบเนียน สามารถขายได้ราคาสูงขึ้น


น้ำปลา,  แหนม

น้ำปลา,  แหนม


ฟิล์มยืดอายุผักผลไม้สด

ฟิล์มยืดอายุผักผลไม้สด


ถุงแผ่นฟิล์มพลาสติกห่อมะม่วง


ถุงแผ่นฟิล์มพลาสติกห่อมะม่วง

 

   
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป