รถอีแต๋นเปลี่ยนไป..เป็นรถอเนกประสงค์รุ่นใหม่ ..ไฉไลกว่าเดิม

รถบรรทุกเพื่อการเกษตรหรือที่เรียกว่า รถอีแต๋น เป็นรถที่เกษตรกรใช้บรรทุกพืชผลทางการเกษตรจากท้องไร่ท้องนา แต่เดิมรถอีแต๋นถูกประกอบขึ้นจากโรงงานในท้องถิ่นโดยใช้ชิ้นส่วนมือสองหรือชิ้นส่วนเก่าของรถยนต์ที่ปลดระวางแล้วจากต่างประเทศ ทำให้รถอีแต๋นที่ใช้งานอยู่มีปัญหาทางด้านมาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัย เนื่องจากโรงงานประกอบรถอีแต๋นไม่ได้ใช้หลักวิชาทางวิศวกรรมที่ถูกต้องในการประกอบรถ และมีโอกาสเกิดความเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุระหว่างการใช้งานได้  ดังนั้น สวทช.จึงได้มีการพัฒนาการออกแบบและการผลิตชิ้นส่วนโครงฐานรถที่สำคัญ 5 ชิ้นส่วนเพื่อให้เป็นมาตรฐานและมีความปลอดภัย ได้แก่ แชชซีเฟรม (Chassis Frame) ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรกและดุมล้อ ระบบส่งกำลัง และระบบสั่นสะเทือน  เพื่อแก้ปัญหาชิ้นส่วนโครงฐานที่ไม่ได้มาตรฐานและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน และมีการคำนวณการออกแบบตามหลักวิศวกรรมที่ถูกต้อง โดยได้ร่วมมือกับบริษัทเอกชนในการต่อรถเอนกประสงค์นี้ขึ้นและส่งไปในพื้นที่หมู่บ้านแม่ข่าย ว และ ท จำนวน 7 ตำบลเพื่อใช้ประโยชน์เป็นรถบรรทุกเพื่อการเกษตร รถขนขยะ รถบรรทุกน้ำฯ ต่อไป ช่วยลดคาใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิงได้ถึง 50%
 
 
 
 
  

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป