BIOTEC Gallery เป็นตัวอย่างผลงานเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ ที่พัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยไบโอเทคหรือโดยความร่วมมือระหว่างนักวิจัยไบโอเทคกับหน่วยงานพันธมิตร ที่มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ใหญ่ได้ดังนี้

  1.  การแพทยและสาธารณสุข Health and Medicine
  2. อาหารและการเกษตร Food and Agriculture
  3. พลังงานและสิ่งแวดล้อม Energy and Environment
  4. ภาคการผลิตอุตสาหกรรม Industrial Application

.

.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป