ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย ร่วมกับฝ่ายกฎหมาย ได้จัดทำ ระเบียบสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ว่าด้วยจริยธรรมการวิจัยและการประพฤติผิดจริยธรรมการวิจัย พ.ศ.2563 ขึ้น โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สวทช. และได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2563 เป็นต้นไป เนื้อหาว่าด้วย ข้อบังคับ ระเบียบ การกำหนดความรับผิดเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยเป็นการเฉพาะ การประพฤติมิชอบทางการวิจัย เช่น การลักลอกข้อมูลการวิจัย (Plagiarism) การลักลอกข้อมูลการวิจัยของตนเอง (Self-plagiarism) การปลอมแปลงข้อมูลการวิจัย (Falsification) และ การแต่งข้อมูลการวิจัยขึ้นเอง (Fabrication) เป็นต้น


 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป