เลขที่คำขอ
501001145
เลขที่ประกาศ
-
เลขที่สิทธิบัตร
28387
ประเภทสิทธิบัตร
ประดิษฐ์
ชื่อสิ่งประดิษฐ์/การออกแบบ
รถสามล้อสกายแล็บ
 
บทคัดย่อ
 -
ข้อถือสิทธิ์
 -
ผู้ขอจดสิทธิบัตร
ศูนย์เอ็มเทค  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ
นายปราโมทย์ เดชะอำไพ นายวิโรจน์ ลิ่มตระการ นายสุวัฒน์ จีรเธียรนาถ นายเสฎฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล นายธนสาร อินทรกำธรชัย นายยศกร ปทุมวัลย์
นายปิยพงษ์ เปรมวรานนท์ นายสุธี โอฬารฤทธินันท์ นายสุวิทย์ บุณยวานิชกุล นายสุรทิน ธำรงพันธวนิช

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป