เลขที่คำขอ
101001620
เลขที่ประกาศ
75051
เลขที่สิทธิบัตร
24697
ประเภทสิทธิบัตร
ประดิษฐ์เคมี
ชื่อสิ่งประดิษฐ์/การออกแบบ
อนุพันธ์สารต้านมาลาเรีย 5-เอริล-6-ซับสทิทิวเต็ด-2,4-ไดอะมิโนไพริมิดีน(5-aryl-6-substituted-2,4-diaminopyrimidine) และกรรมวิธีการเตรียมอนุพันธ์สารต้านมาลาเรีย 5-เอริล-6-ซับสทิทิวเต็ด-2,4-ไดอิมิโนไพริมิดีน
บทคัดย่อ
 
ข้อถือสิทธิ์
 
ผู้ขอจดสิทธิบัตร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ
นายยงยุทธ ยุทธวงศ์, นางสาวบงกช ธารชมพู, นางสาวสุมาลี กำวงจรศ์ไพศาล, นางสาวจารุณี วานิชธนันกุล, นางสาวเดือนเพ็ญ จาปรุง, นางสาวเพ็ญจิตร จิตรนำทรัพย์, นายวรชาติ สิรวราภรณ์, นายยอดหทัย เทพธรานนท์, นายวรพงศ์ ภู่พงศ์

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

nsd

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป