โปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สวทช. ประจำปี 2563

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

เอ็มเทคมีภารกิจหลัก คือ

พัฒนาและสร้างขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีวัสดุให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน โดยดำเนินการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนากำลังคน รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ” จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๙ เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านโลหะและวัสดุ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ "ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ" ได้เข้ารว่มเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วัตถุประสงค์หลัก

 • ผลักดันงานวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมของศูนย์ให้มีมิติบูรณาการ ตอบโจทย์ผู้ใช้ และสามารถส่งต่อไปถึงผู้ใช้งานจริง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม
 • สนับสนุนการทำงานร่วมกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ
 • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของศูนย์ ทั้งในด้านงบประมาณ กำลังคน ครุภัณฑ์ และพื้นที่ และสนับสนุนการพัฒนา ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อดูแลความก้าวหน้าทางสายอาชีพ

มีหน่วยวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมหลัก 9 หน่วย ดังนี้

 • หน่วยวิจัยโลหะ
 • หน่วยวิจัยเซรามิกส์
 • หน่วยวิจัยโพลิเมอร์
 • หน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
 • หน่วยวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน
 • หน่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
 • หน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม
 • หน่วยเฉพาะทางด้านยางธรรมชาติ
 • หน่วยวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุ

โปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สวทช. ประจำปี 2563

ลำดับ

หลักสูตร

วันที่จัดอบรม

จำนวนวัน

ราคาค่าอบรมโดยประมาณ*

1

เทคโนโลยีกระบวนการหล่อความดันสูง

6-7 ก.พ. 62

2

6,000.-

2

การชุบแข็งชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรกล

7-8 มี.ค. 62

2

6,000.-

3

การวิเคราะห์วัสดุด้วยเทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด และจุลวิเคราะห์ด้วยเอ็กซ์เรย์ และอิเล็กตรอนแบคสแกตเตอร์ดิฟแฟรกชัน (ภาคบรรยาย+ปฏิบัติ)

24-26 เม.ย. 62

3

ภาคบรรยาย 3,000.-
ภาคบรรยาย + ปฏิบัติ 8,000.-

4

การวิเคราะห์ความเสียหายจากการกัดกร่อน

28-29 พ.ค. 62

2

6,000.-

5

การจำลองทางวิศวกรรมสำหรับอุตสาหกรรมพร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์

5-6 มิ.ย. 62

2

8,000.-

6

ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุพร้อมกรณีศึกษา

3-4 ก.ค. 62

2

6,000.-

7

การวิเคราะห์ผิวหน้าแตกหักโลหะ

13-14 ส.ค. 62

2

6,000.-

8

การเตรียมพลาสติกคอมพาว์ด้วยกระบวนการอัดรีดแบบสกรูคู่และการแก้ปัญหา

27-28 ส.ค. 62

2

6,000.-

9

Cathodic Protection of Underground Pipeline and Steel Structure - Part I

2-7 ก.ย. 62

6

35,000.-

หมายเหตุ *ราคาค่าอบรมดังกล่าวเป็นราคาประมาณการเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง เอ็มเทคขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งราคาที่แน่นอนให้ทราบทางเว็บไซต์ https://www.mtec.or.th/general-training-courses-2 ก่อนการอบรม 2 เดือน

สอบถามรายละเอียด/สำรองที่นั่ง ได้ที่:

งานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม (HMI)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

 • โทรศัพท์: 0 2564 6500 ต่อ 4675, 4677
 • โทรสาร: 0 2564 6369
 • อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • เว็บไซต์: https://www.mtec.or.th/general-training-courses-2

ย้อนกลับ


ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

ได้รับการจัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี ภายใต้ระบบราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2526 ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 และมีการจัดตั้งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้กำหนดให้รวมไบโอเทคเป็นส่วนหนึ่งของ สวทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานพิเศษมีสถานภาพเป็นองค์กรอิสระ ทำให้มีความคล่องตัวสูง เพื่อเป็นแกนหลักในการสนับสนุน และการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเศรษฐกิจและสังคมของประเทศศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)

ไบโอเทคมีภารกิจหลัก คือ

 • ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อความเป็นเลิศ
 • สร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ
 • พัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
 • พัฒนาความร่วมมือกับสถาบันเครือข่าย ภาคเอกชน เเละต่างประเทศ
 • ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่ภาคสาธารณะเเละภาคอุตสาหกรรม
 • สร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีชีวภาพต่อสังคม

ไบโอเทคมีหน่วยปฏิบัติการวิจัย ซึ่งจัดตั้งอยู่ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และหน่วยปฏิบัติการร่วมที่ตั้งในมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของรัฐ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งเฉพาะทาง ดังนี้

 • หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 • หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 • หน่วยวิจัยชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 • หน่วยวิจัยเทคโนโลยีจีโนม ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 • หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยทางชีวภาพ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 • หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์และชีวเคมีภัณฑ์ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 • หน่วยวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและชีววัสดุ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 • หน่วยวิจัยไวรัสวิทยาและเทคโนโลยีแอนติบอดี ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 • หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพืช ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 • ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 • ห้องปฏิบัติการพลังงานและเคมีชีวภาพ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 • ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนายาชีววัตถุ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมชีวเคมีและโรงงานต้นแบบ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ห้องปฏิบัติการจัดการและใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรมการเกษตร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวการแพทย์ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล
 • ห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมทางธรรมชาติวิทยาป่าพรุและป่าดิบชื้นฮาลา-บาลา ณ ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติ ป่าพรุสิรินธร จังหวัดนราธิวาส

โปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สวทช. ประจำปี 2563

รหัส/ID

หลักสูตร/Course

วันที่จัด/Time

จำนวนวัน/Days

ราคา/Fee (฿)

1

การสัมมนา เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรมปศุสัตว์

31 ม.ค. - 1 ก.พ. 62

2

1,500 บาท

2

การตรวจวิเคราะห์ EHP โดยวิธี PCR และการตรวจดูสปอร์ใต้กล้องจุลทรรศน์

28 ก.พ. 62

1

ยังไม่กำหนด

3

International Workshop on
Bioresource Center: Connecting the Nature, Creating the Future

19-22 March 2019

4

3.1

Lecture session: Bioresource Center: Connecting the Nature, Creating the Future

19 March 2019

1

        • General 1,500 Baht
        • Student 1,000 Baht

3.2

Workshop 1:
MALDI-TOF Mass Spectrometry: A Reliable and Robust Method for Strains Identification and Characterization

20-21 March 2019

2

2,500 Baht

3.3

Workshop 2:
The Basics of Fungal Systematics: From Sequence Data to Phylogenetic-based Techniques and Introduction to Genomics

20 March 2019

1

1,000 Baht

3.4

Workshop 3:
Identification of Mitosporic Fungi

21-22 March 2019

2

2,500 Baht

4

International Conference on Biodiversity (IBD2019): Biodiversity for Sustainable Bioeconomy

22-24 May 2019

3

   1. Thai Participants
        • Student 2,500 Baht
        • General 5,000 Baht
   2. Overseas Participants
        • Student 350 USD
        • General  400 USD 

5

Invertebrate Immunology Workshop

4-5 July 2019

2

        • General 1,500 Baht  
        • Student 1,000 Baht

สอบถามรายละเอียด/สำรองที่นั่ง ได้ที่:

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

 • โทรศัพท์: 0 2564 6700
 • โทรสาร: 0 2564 6701-5
 • เว็บไซต์: http://www.biotec.or.th

ย้อนกลับ


เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand)

เป็นหน่วยงานภายใต้การดูแลของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนและเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยในทุกทาง ทั้งด้านบุคลากร การตลาด การลงทุน รวมถึงเทคโนโลยีอันทันสมัยในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจทุกกลุ่มภายในประเทศทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคการบริการ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทย ซึ่งจะส่งผลให้ตลาดซอฟต์แวร์ภายในประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันได้สร้างความมั่นใจให้ผู้ผลิตซอฟต์แวร์จากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยด้วย

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทยให้การสนับสนุนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยเพื่อให้สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยมี

พันธกิจหลัก 5 ด้าน ดังนี้

 • สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรไอที
 • สนับสนุนและส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของบริษัทซอฟต์แวร์ไทยสู่มาตรฐานสากล
 • สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรมซอฟต์แวร์ไทยในการขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
 • ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หรือปรับปรุงบริการของหน่วยงาน
 • ให้เช่าพื้นที่สำนักงาน ห้องประชุมใหญ่ ห้องประชุม ห้องฝึกอบรม และสัมมนา


โปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สวทช. ประจำปี 2563

รหัส/ID

หลักสูตร/Course

วันที่จัด/Time

จำนวนวัน/Days

ราคา/Fee (฿)

Executive Program

ITG001

Strategic IT Governance, Information Security and Cybersecurity Management for Executives รุ่นที่ 11

มิ.ย. - ก.ค. 62

10

279,000.-

Bitcoin, Blockchain and Cryptocurrency

BT002

Blockchain 2.0 Programming & Decentralized Application (DApp) Development with Ethereum

26-29 มี.ค. 62
11-14 มิ.ย. 62

3

12,000.-

BT003

Foundation of Bitcoin

27-29 มี.ค. 62
10-12 ก.ค. 62
13-15 พ.ย. 62

3

12,000.-

Business Analysis Track

BA001*

Business Analysis Essentials

23-24 พ.ค. 62
2-3 ก.ย. 62

2

12,000.-

BA007*

Agile Business Analysis (Hot)

13-14 ก.พ. 62
13-14 พ.ค. 62
23-24 ก.ย. 62

2

12,000.-

BA008*

Requirements Analysis for Business and Systems Analysts

On Request

3

16,000.-

BA009*

Scrum and Agile Practices (New)

6-7 ก.พ. 62
6-7 พ.ค. 62
11-12 ก.ย. 62

2

12,000.-

BA010

Requiremant Elicitation Technique (New)
29-30 ม.ค. 62
9-10 ก.ค. 62
2 8,000.-

CompTIA Certification Program

CT001

(CompTIA Security+) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศระดับพื้นฐาน (Hot)

6-8 ก.พ. 62
15-17 พ.ค. 62
7-9 ส.ค. 62
20-22 พ.ย. 62

3

23,500.-

CT002

(CompTIA Project+) โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพร้อมสอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านการบริหารโครงการ

24-26 เม.ย. 62
24-26 ก.ค. 62
6-8 พ.ย. 62

3

23,500.-

CT003

(CompTIA Cloud+) โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพร้อมสอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ

6-8 มี.ค. 62
19-21 มิ.ย. 62
16-18 ต.ค. 62

3

23,500.-

CT004

(CompTIA Network+) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

26-28 ก.พ. 62
28-30 พ.ค. 62
26-28 ส.ค. 62
18-20 ธ.ค. 62

3

23,500.-

Data Technology

DT001

Data Science for Business (Hot)

13-14 ก.พ. 62
12-13 มิ.ย. 62
4-5 ก.ย. 62
27-28 พ.ย. 62

2

10,000.-

DT002

Practical Data Science Using Rapid Miner (New)

13-14 มี.ค. 62
10-11 ก.ค. 62
9-10 ต.ค. 62

2

10,000.-

DT003

Introduction to R Programming for Data Science

26-28 มี.ค. 62
23-25 ก.ค. 62
12-14 พ.ย. 62

3

12,000.-

DT004

Fundamental Data Science for Data Scientist Using R

23-25 เม.ย. 62
20-22 ส.ค. 62
17-19 ธ.ค. 62

3

12,000.-

DT005

Python for Management

22-24 เม.ย. 62
14-16 ส.ค. 62
2-4 ธ.ค. 62

3

12,000.-

DT007

Python for Programmers

12-15 ก.พ. 62
4-7 มิ.ย. 62
2-4 ธ.ค. 62

4

13,000.-

DT008

Introduction to Python Programming for Data Science

29-31 ก.พ. 62
28-30 พ.ค. 62
17-19 ก.ย. 62

3

12,000.-

DT009

Fundamental Data Science for Data Scientist Using python

26-28 ก.พ. 62
25-27 มิ.ย. 62
29-31 ต.ค. 62

3

12,000.-

DT010

Internet of Things for Business

15-16 พ.ค. 62
7-8 ส.ค. 62

2

10,000.-

DT011

IoT: Telemetry to Analytics

18-22 มี.ค. 62
10-14 มิ.ย. 62

5

15,000.-

DT014

Introduction to Machine Learning and Data Science with Python and Apache Spark (Update)

12-15 ก.พ. 62

4

13,000.-

DT015

Analyzing Data to Find the Opportunities (New)

24-26 ก.ย. 62

3

12,000.-

DT016

Introduction to Machine Learning and Data Science with Python and Google Cloud ML (New)

4

13,000.-

DT017

Introduction to Machine Learning and Data Science with Python and TensorFlow (New)

12-15 มี.ค. 62

4

13,000.-

DT018

Introduction to Rapid Data Science with R Programming and Apache Spark (New)

4

13,000.-

DT019

Data Analytic with ELK Stack (New)

5

15,000.-

Digital Literacy

DL001

การสร้างและออกแบบ Infographic เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ (Hot)

13-15 ก.พ. 62
29-31 พ.ค. 62
04-06 ก.ย. 62
18-20 ธ.ค. 62

3

10,000.-

DL003

การสร้างรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Dashboard in Excel 2013

24-25 เม.ย. 62
28-29 ส.ค. 62

2

8,000.-

Enterprise Application Developer

EAD002

BPM and Workflow Application Development

26-28 ก.พ. 62
25-27 มิ.ย. 62
29-31 ต.ค. 62

3

12,000.-

EAD004

Introduction to Data Center and Design (New)

7 ก.พ. 62
20 มิ.ย. 62
17 ต.ค. 62

1

5,000.-

EAD005

Data Center Design & Operation Management

21-22, 28 มี.ค. 62
25-26 ก.ค. 62, 1 ส.ค. 62
21-22, 28 พ.ย. 62

3

15,000.-

IT Security
IS001 DevSecOps (New) 1-3 เม.ย. 62 3 12,000.-
IS002 IoT Security (New) 8-10 พ.ค. 62 3 12,000.-

Management Skills

ML001

Software Team Leader Management Training Program

28 พ.ค. - 11 ก.ค. 62

6

25,000.-

Mobile Application

MA003

Android Programming

11-15 มี.ค. 62
22-26 ก.ค. 62
23-27 ธ.ค. 62

5

15,000.-

MA004

Rapid Cross-Platform Mobile Application Development with Ionic Framework

5

15,000.-

MA005

Rapid Mobile Application Development with React Native

4

13,000.-

MA008

Mobile Programming with Flutter

6-8 มี.ค. 62
14-16 ส.ค. 62

3

12,000.-

MA009

Kotlin for Android Programming

25 ก.พ - 1 มี.ค. 62
17-21 มิ.ย. 62
16-20 ก.ย. 62
16-20 ธ.ค. 62

5

15,000.-

Project Management Track

PM003

Software Project Estimation Workshop

22-23 พ.ค. 62

2

8,000.-

PM004

Change Management in Software Project Workshop

12-13 มิ.ย. 62

2

8,000.-

PM005

Practical IT Project Management (New)

11-12, 14-15 ก.พ. 62
19-20, 22-23 ส.ค. 62

4

16,000.-

PM006

Successful System Implementation (New)

7-8 พ.ค. 62

2

8,000.-

PM007

Requirements Analysis and Management Workshop (New)

3-4 เม.ย. 62

2

8,000.-

Professional Certification Program

DS001*

Certified Data Science Specialist (CDSS) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากลทางด้าน Data Science Specialist) (Hot)

28 ม.ค. - 1 ก.พ. 62
24-28 มิ.ย. 62

5

45,000.-

DS002*

Introduction to AI for Business Executives (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากล)

7-8 ก.พ. 62
3-4 มิ.ย. 62

2

22,000.-

DS003*

Introduction to Deep Learning with NVIDIA GPUs (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากล)

24-26 เม.ย. 62
24-26 ก.ค. 62

3

29,000.-

DS004*

Certified IoT Specialist (CIoTS) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากล) (New)

27-29 มี.ค. 62
8-10 ก.ค. 62

3

29,000.-

Software Architecture and Design

SAD002

Managing Non-Functional Requirements and Business Goals

11-13 มิ.ย. 62
29-31 ต.ค. 62

3

12,000.-

SAD013

Patterns of Enterprise Application Architecture

14-16 พ.ค. 62

3

12,000.-

SAD018

Software Architectural Test Case Writing

2-4 ก.ค. 62
19-21 พ.ย. 62

3

12,000.-

SAD021

Design Technique for Transaction Design

19-21 มี.ค. 62

3

12,000.-

SAD022

Design Technique for High Performance System

2-4 เม.ย. 62

3

12,000.-

SAD025

Solution Architecture Principles and Techniques

27-29 ส.ค. 62

3

12,000.-

SAD027

80 Design Principles & 60 Architectural Tactics

20-22 ก.พ. 62
17-19 ก.ย. 62

3

12,000.-

SAD028

Microservices Architecture

21-22 มี.ค. 62
13-14 มิ.ย. 62

2

8,000.-

Software Engineering

SE003

CMMI Level 2 Version 2.0 Workshop (Update)

6-8 ส.ค. 62

3

12,000.-

SE004

CMMI Level 3 Version 2.0 Workshop (Update)

11-12, 14-15 มี.ค. 62

4

16,000.-

Software Technology

SW001

DevOps

13-15 กพ. 62
3-5 ก.ค. 62
6-8 พ.ย. 62

3

12,000.-

SW002

Building BIRT Reports

15-17 พ.ค. 62
2-4 ต.ค. 62

3

12,000.-

SW003

Go Language

17-18 ม.ค. 62
5-6 ก.ย. 62

2

8,000.-

SW005

Introduction to ANGULAR 6 with Typescript

6-8 ก.พ. 62
26 - 28 มิ.ย. 62
13 - 15 พ.ย. 62

3

12,000.-

SW007

Angular 7 & Firebase (Update)

27 - 29 มี.ค. 62
7-9 ส.ค. 62
30 ต.ค. - 1 พ.ย. 62

3

12,000.-

SW008

Rapid Data-driven Web Application Development With New Angular & Nodejs


4

13,000.-

SW009

Reactive Web Application Development with ReactJS Framework


4

13,000.-

SW010

Facebook Integration for Web Application Developer

25-27 ก.พ. 62
17-19 มิ.ย. 62
4-6 พ.ย. 62

3

12,000.-

SW011

High Scalable Real-Time Web Application with Node.JS and Redis

4-6 ก.พ. 62
17-19 มิ.ย. 62
4-6 พ.ย. 62

4

13,000.-

SW012

Docker (New)

27 ก.พ. - 1 มี.ค. 62
5 - 7 มิ.ย. 62
11 -13 ธ.ค. 62

3

12,000.-

SW013

Object Oriented Analysis and Design (New)

6-8 ก.พ. 62
3-5 มิ.ย. 62

3

12,000.-

SW014

Microservices and Web API (New)

22-24 เม.ย. 62

3

12,000.-

SW015

Active Directory Programming (New)

20-22 พ.ค. 62

3

12,000.-

SW016

Manage Container with Kubernetes (New)

19-21 มิ.ย. 62

3

12,000.-

SW017

Streaming Analytics with Apache Kafka (New)
27-29 พ.ค. 62 3 12,000.-

SW018

Angular Dart (New)
3- 5 เม.ย. 62
24 -26 ก.ค. 62
27 - 29 พ.ย. 62
3 12,000.-

JV001

Fundamental of Advance Java Programming 13-17 พ.ค. 62
9-13 ก.ย. 62
5 15,000.-

JV002

Web Application and Enterprise Programming in J2EE

1-5 เม.ย. 62
26-30 ส.ค. 62

5

15,000.-

JV003

Spring

10-11 เม.ย. 62
2-3 ก.ย. 62

2

8,000.-

JV004

Functional Programming in Java 8

9-13 พ.ค. 62
28-29 ต.ค. 62

2

8,000.-

JV005

JavaScript Programming


3

12,000.-

JV006

Rapid Cloud App Development with Nodejs and Javascript

5

15,000.-

JV007

MongoDB

22-24 พ.ค. 62
20-22 พ.ย. 62

3

12,000.-

JV008

Vue.js

11-12 ก.พ. 62
10-11 ต.ค. 62

2

8,000.-

MS002

Developing ASP.NET MVC 6 with Microsoft Visual Studio 2017

5

15,000.-

MS005

Developing Microsoft SQL Server 2016 Databases

5

15,000.-

Software Testing Track

ST002*

Concepts of Automated Software Testing

21-22 พ.ค. 62
9-10 ก.ย. 62

2

12,000.-

ST008*

Software Testing Techniques for User Acceptance and System Integration Testing

2-3 พ.ค. 62
4-5 ก.ย. 62

2

12,000.-

ST009*

Risk Based Testing (New)

11-12 ก.พ. 62
15-16 พ.ค. 62
18-19 ก.ย. 62

2

12,000.-

ST010*

Test Case Design (New)

4-5 ก.พ. 62
16-17 ก.ย. 62

2

12,000.-

หมายเหตุ ราคาค่าอบรมดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่า Vat 7%

สอบถามรายละเอียด/สำรองที่นั่ง ได้ที่:

งานถ่ายทอดเทคโนโลยี
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
99/31 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค
ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

 • โทรศัพท์: 0 2583 9992 ต่อ 1420-1425
 • โทรสาร: 0 2583 2884
 • อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • เว็บไซต์: http://www.swpark.or.th
 • เฟสบุ๊ค: https://www.facebook.com/softwareparkthailand

ย้อนกลับ


สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy)

เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. (NSTDA) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยเริ่มต้นจากโครงการพัฒนาคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์เพื่ออุตสาหกรรม เมื่อปี พ.ศ. 2531 ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดำเนินการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ คอมพิวเตอร์ช่วยงานอุตสาหกรรม และคอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรม (CAD/CAM/CAE) แก่บุคลากรของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยต่อมา จึงได้ขยายบทบาทเป็นโครงการพัฒนาบุคลากรไอซีที (Program for ECTI Human Resource Development Center: HRC)  สถาบันฝึกอบรมเนคเทค (NECTEC Academy: NAC) ตามลำดับ โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านไอทีให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป และเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 ได้รับมอบหมายให้ขยายขอบเขตการจัดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อให้ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่ สวทช. มีความเชี่ยวชาญ โดยใช้ชื่อ สถาบันวิทยาการ สวทช. หรือ NSTDA Academy”

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรของ สวทช. สถาบันวิทยาการ สวทช. ได้รับมอบหมายภารกิจใหม่ให้จัดเตรียมกำลังคนของอนาคตประเทศสู่ศตวรรษที่ 21 จำเป็นต้องกำหนดมาตรการเพื่อพัฒนากำลังคนในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ รวมทั้งดำเนินการกิจกรรม Upskill Reskill และ Newskill เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบฉับพลัน ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพสายวิทยาศาสตร์ สร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับคนไทย สร้างความมั่นใจในงานที่รองรับเมื่อเรียนจบสาขาเหล่านี้ โดยต้องวางแผนการดำเนินงานให้ครอบคลุมตั้งแต่ระดับมัธยม อาชีวศึกษา อุดมศึกษา คนทำงานในภาคการผลิต และบูรณาการสอดรับกับการสร้างคน สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ  และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต หรือ Career for the Future Academy”

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต มีภารกิจหลัก ดังนี้

 1. ให้บริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาทางวิชาการและเทคนิคเพื่อยกระดับขีดความ สามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของบุคลากรในภาคการผลิตและบริการของ ประเทศไทย
 2. ผลักดัน ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการใช้ประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยผ่านกลไกการ เชื่อมโยงและส่งต่องานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. ไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในภาคการผลิตและบริการ
 3. นำเสนอทางเลือกใหม่ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในภาคการผลิตและบริการ เพื่อเตรียมพร้อมต่อการบริหารจัดการที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมือ อาชีพ เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและโจทย์ประเด็นทางเศรษฐกิจสังคม ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สวทช. ประจำปี 2563

รหัส/ID

หลักสูตร/Course

วันที่จัด/Time

จำนวนวัน/Days

ราคา/Fee (฿)

โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่และฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ (NPD)
โปรแกรมฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง
(Information Technology & Advanced Management Program : TMP)
SOC หลักสูตรศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Security Operations Center: SOC) 26 ก.พ. - 1 มี.ค. 62 4 34,900.-
EAW หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร (Enterprise Architecture Workshop: EAW) 15-17 พ.ค. 62 3 24,500.-
BCS หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 (Business Continuity Management Standard: BCS) 29-31 พ.ค. 62 3 23,000.-
โปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว
(Green Practices Training Program : GPP)
CFO หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) 20-21 ก.พ. 62 2 10,000.-
EAP หลักสูตรการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของระบบผลิตภัณฑ์ (Eco-efficiency Assessment of Product Systems: EAP 12-13 มี.ค. 62 2 12,000.-
LCA หลักสูตรหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) 20-22 มี.ค. 62 3 12,000.-
FEC หลักสูตรความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (Fundamental of EV Charging Station Technology: FEC) 23-25 เม.ย. 62 3 12,500.-
SCM หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร (Solar Cell Operations and Maintenance: SCM) 13-16 พ.ค. 62 4 28,500.-
โปรแกรมฝึกอบรมด้านยานยนต์สมัยใหม่
(Modern Transportation Practices : MTP)

MEV

Mastering EV Technologies in 2 Days

26-27 ก.พ. 62

2

7,900.-

โปรแกรมฝึกอบรมด้านนวัตกรรมเชิงปฏิบัติ
(Innovation Practices Program : IPP)

SIM

Service Innovation Masterclass 2019

19-21, 25-26 มี.ค. 62

5

25,000.-

SDT

Service Design Thinking Series 2019

14-16 พ.ค. 62

3

18,500.-

ADS

Art of Data Science

9-11 ก.ค. 62

3

22,500.-

CDB

Chatbot Design for Business

7-9 ส.ค. 62

3

18,500.-

โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (HRD)

PMT

หลักสูตรประยุกต์โลหะผงสู่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนโลหะไทย

16-17 ม.ค. 62

2

8,500.-

BENZ

หลักสูตรเทคโนโลยีเอนไซม์สู่อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน

27-28 ก.พ. 62

2

15,000.-

INFO

หลักสูตรการสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

25-26 เม.ย. 62
21-22 ส.ค. 62
10-11 ต.ค. 62

2

9,900.-

INFOPRESENT

หลักสูตร Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0

13-14 ธ.ค. 61
13-14 มิ.ย. 62
19-20 ก.ย. 62

2

9,900.-

TMS

งานสัมมนา Thai Microelectronics 2019 - TMS 2019

14 มี.ค. 62

1

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (Information Technology Professional Examination : ITPE)

EAC

Basic/Advanced Engineering for Automotive Course 2019

2-4 เม.ย. 62

3

10,000.-

RDC

หลักสูตรเทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฯ เพื่อขอการรับรองโครงการวิจัยฯ ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300%

7 มี.ค. 62
9 พ.ค. 62
6 ส.ค. 62
5 พ.ย. 62

1

4,700.-

RDCO อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสนับสนุนการดำเนินงานรับรองโครงการวิจัยฯ ของผู้ประกอบการเอกชน : RDC Online 29-30 พ.ค. 62 2 10,000.-
RDCC หลักสูตรสิทธิประโยชน์ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300% และ ระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 10-11 ม.ค. 62
13-14 มิ.ย. 62
2 8,000.-

ITPE

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

รอบที่ 1/2563

รอบที่ 2/2563

รอบ 1/2563 สอบวันอาทิตย์ที่ 26 เม.ย. 63
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ. - 9 เม.ย. 63)

รอบ 2/2563 สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ต.ค. 63
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. - 8 ต.ค. 63)

โปรแกรมอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (ITM Professional Training : ITM)

Development Technology
ITM062 การออกแบบ และการทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing) 17 - 20 ก.พ. 63
1 - 2, 4 - 5 มิ.ย. 63
24 - 27 ส.ค. 63
23 - 26 พ.ย. 63
4 11,000.-
Project Management
ITM008 IT Change Management Control: การควบคุมการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงระบบไอที 4 - 6 ก.พ. 63
7 - 9 เม.ย. 63
8 - 10 มิ.ย. 63
24 - 26 ส.ค. 63
26 - 28 ต.ค. 63
1 - 3 ธ.ค. 63
3 8,500.-
ITM017 Support-Project Management 8 - 10 ก.ค. 63 3 9,000.-
ITM086 IT Risk Management: การบริหารความเสี่ยงด้านระบบไอที 27 - 29 ม.ค. 63
2 - 4 มี.ค. 63
18 - 20 พ.ค. 63
13 - 15 ก.ค. 63
1 - 3 ก.ย. 63
2 - 4 พ.ย. 63
3 9,500.-
PJM001 Core-Project Management for IT 26 - 28 ก.พ., 5 - 6 มี.ค. 63
22 - 24, 29 - 30 เม.ย. 63
10 - 12, 18 - 19 มิ.ย. 63
5 - 7, 13 - 14 ส.ค. 63
7 - 9, 15 - 16 ต.ค. 63
16 - 18, 24 - 25 ธ.ค. 63
5 13,000.-
PJM009 Essential Project Management Skills 24 - 28 ก.พ. 63
20 - 24 เม.ย. 63
15 - 19 มิ.ย. 63
24 - 28 ส.ค. 63
28 ก.ย. - 2 ต.ค. 63
30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 63
5 12,000.-
Service Management
DCM002 Digital Marketing Professional 27 - 29 เม.ย. 63
16 - 20 พ.ย. 63
5 19,000.-
DCM003 Build a Digital Marketing Strategies for Tourism: การสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว 23 - 25 มี.ค. 63
18 - 20 พ.ค. 63
8 - 10 ก.ค. 63
21 - 23 ก.ย. 63
23 - 25 พ.ย. 63
4 10,000.-
ITM023 Business Continuity Management (BCM): การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 24 - 26 ก.พ. 63
27 - 29 เม.ย. 63
22 - 24 มิ.ย. 63
24 - 26 ส.ค. 63
28 - 30 ก.ย. 63
21 - 23 ธ.ค. 63
3 9,500.-
ITM051 Business Process Improvement to Support the Transition to Digital Business: การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจดิจิทัล 4 - 6 ก.พ. 63
7 - 9 เม.ย. 63
8 - 10 มิ.ย. 63
3 - 5 ส.ค. 63
5 - 7 ต.ค. 63
14 - 16 ธ.ค. 63
3 8,500.-
ITM063 การบริหารจัดการความต้องการทางธุรกิจ (Requirement Management) 12 - 14 ก.พ. 63
22 - 24 มิ.ย. 63
14 - 16 ก.ย. 63
21 - 23 ธ.ค. 63
3 11,000.-
ITM027 การพัฒนากระบวนการบนมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 6 - 9 ม.ค. 63
20 - 23 เม.ย. 63
14 - 17 ก.ค. 63
28 ก.ย. - 1 ต.ค. 63
4 11,000.-
ITM036 ITIL Foundation 2019 27 - 31 ม.ค. 63
11 - 15 พ.ค. 63
3 - 7 ส.ค. 63
9 - 13 พ.ย. 63
5 13,000.-
ITM038 Systems Requirements Study (Workshop Course) การแสวงหาความต้องการเพื่อนำมาพัฒนาระบบงาน 13 - 15 พ.ค. 63 3 9,000.-
ITM066 การพัฒนาองค์กรกับมาตรฐานเทคโนโลยี COSO, Cobit, SOX, ITIL, ISO27001: 2013 และ ISO22301: 2012 3 - 7 ก.พ. 63
18 - 22 พ.ค. 63
17 - 21 ส.ค. 63
16 - 20 พ.ย. 63
5 14,000.-
ITM100 การบริหารงานสินทรัพย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Asset Management) 20 - 22 ม.ค. 63
29 - 31 ก.ค. 63
14 - 16 ต.ค. 63
3 9,500.-
ITM101 IT Risk Management for Auditor: การบริหารความเสี่ยงด้านระบบไอทีสำหรับผู้ตรวจสอบ 19 - 21 ก.พ. 63
30 มี.ค. - 1 เม.ย. 63
8 - 10 มิ.ย. 63
3 - 5 ส.ค. 63
 5 - 7 ต.ค. 63
14 - 16 ธ.ค. 63
3 8,000.-
ITM102 IT Application Audit Process: กระบวนการตรวจสอบแอพพลิเคชันด้านระบบไอที 29 - 31 ม.ค. 63
12 - 14 ก.พ. 63
22 - 24 เม.ย. 63
15 - 17 มิ.ย. 63
17 - 19 ส.ค. 63
19 - 21 ต.ค. 63
1 - 3 ธ.ค. 63
3 8,500.-
ITM103 Security of Information Technology in the Digital Age 4.0: การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล 4.0 30 - 31 ม.ค. 63
17 - 18 ก.พ. 63
2 - 3 เม.ย. 63
11 - 12 มิ.ย. 63
6 - 7 ส.ค. 63
8 - 9 ต.ค. 63
17 - 18 ธ.ค. 63
2 6,500.-
ITM113 Audit and Control Risk for IT Outsourcing: การตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยงจากการใช้บริการ IT Outsourcing 27 - 28 ก.พ. 63
23 - 24 มี.ค. 63
20 - 21 เม.ย. 63
22 - 23 มิ.ย. 63
10 - 11 ส.ค. 63
15 - 16 ต.ค. 63
 8 - 9 ธ.ค. 63
2 7,500.-
ITM114 Cybersecurity Control for AI and Machine Learning: การควบคุมรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์กับระบบ AI และ Machine Learning 9 - 10 มี.ค. 63
14 - 15 พ.ค. 63
16 - 17 ก.ค. 63
17 - 18 ก.ย. 63
5 - 6 พ.ย. 63
2 8,000.-
ITM115 IT Security Control and Audit Based on ISO 27001: การควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001 16 - 19 มี.ค. 63
18 - 21 พ.ค. 63
20 - 23 ก.ค. 63
7 - 10 ก.ย. 63
9 - 12 พ.ย. 63
4 10,000.-
ITM116 Database System Security Audit: การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล 11 - 13 มี.ค. 63
27 - 29 เม.ย. 63
22 - 24 มิ.ย. 63
24 - 26 ส.ค. 63
26 - 28 ต.ค. 63
21 - 23 ธ.ค. 63
3 9,500.-
ITM117 Project Management with IT Outsourcing Service Providers: การบริหารโครงการกับผู้ให้บริการจากภายนอก (IT Outsourcing) 25 - 27 มี.ค. 63
18 - 20 พ.ค. 63
29 - 31 ก.ค. 63
14 - 16 ก.ย. 63
18 - 20 พ.ย. 63
3 9,000.-
SVM001 พื้นฐานของการบริหารจัดสินทรัพย์ (Fundmental Asset Management) 31 ส.ค. - 2 ก.ย. 63
28 - 30 ธ.ค. 63
3 9,000.-
Basic Theory
ASP021 Web Application using ASP.NET (C#) 25 ก.พ. - 1 มี.ค. 62
1-5 เม.ย. 62
13-17 พ.ค. 62
19-23 ส.ค. 62
18-22 พ.ย. 62
5 13,500.-
CLS001 Google Cloud Platform Development 18 ก.พ. 62
28 มิ.ย. 62
15 ก.ค. 62
1 4,000.-
CPL003 C# .NET Programming 28 ม.ค. - 1 ก.พ. 62
25-29 มี.ค. 62
27-31 พ.ค. 62
5-9 ส.ค. 62
11-15 พ.ย. 62
5 13,500.-
CPL005 C# Object Oriented Programming 7-9 ม.ค. 62
4-6 มี.ค. 62
3-5 มิ.ย. 62
16-18 ก.ย. 62
2-4 ธ.ค. 62
3 11,000.-
CTR002 Report and Query with Crystal Report Programming: การสร้างรายงานแบบต่างๆ จากฐานข้อมูลและเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมรายงานสำหรับ Application โปรแกรมเมอร์ 28 ม.ค. - 1 ก.พ. 62
13-17 พ.ค. 62
22-26 ก.ค. 62
30 ก.ย. - 4 ต.ค. 62
25-29 พ.ย. 62
5 13,500.-
CTR004 Advanced Crystal Report Using ASP.NET (VB.NET) for Web Application: การสร้างรายงานแบบต่างๆ เพื่อแสดงผลบน Web โดยใช้ภาษา ASP.NET(VB.NET) เพื่อควบคุมรายงานสำหรับ Web โปรแกรมเมอร์ 7-11 ม.ค. 62
4-8 ก.พ. 62
24-28 มิ.ย. 62
5-9 ส.ค. 62
28 ต.ค. - 1 พ.ย. 62
5 14,000.-
MVB016 Visual Basic .NET Programming 21-25 ม.ค. 62
18-22 มี.ค. 62
10-14 มิ.ย. 62
26-30 ส.ค. 62
4-8 พ.ย. 62
5 13,500.-
Data Science & Analytics
DSA001 AI : Python for Machine Learning Programming 11-13 มี.ค. 62
27-29 พ.ค. 62
23-25 ก.ย. 62
4-6 พ.ย. 62
23-25 ธ.ค. 62
3 12,000.-
DSA002 AI : Python for Data Analytics Programming 28-30 ม.ค. 62
22-24 เม.ย. 62
8-10 ก.ค. 62
7-9 ต.ค. 62
3 12,500.-
DSA003 Python Development: Machine Learning and Data Mining 25-29 มี.ค. 62
24-28 มิ.ย. 62
9-13 ก.ย. 62
5 15,550.-
DSA004 Python for Financial Analysis and Algorithmic Trading 22-24 พ.ค. 62
18-20 ก.ย. 62
2-4 ธ.ค. 62
3 12,500.-
DSA005 Machine Learning : Hands-On Python & R In Data Science 22-26 เม.ย. 62
30 ก.ย. - 4 ต.ค. 62
5 16,500.-
DSA006 Data Science with Python and Jupyter 18-20 มี.ค. 62
17-19 มิ.ย. 62
2-4 ก.ย. 62
11-13 พ.ย. 62
3 12,500.-
DSA007 Data Analytics Dashboard using Microsoft Power BI Tools 15 ก.พ. 62
30 เม.ย. 62
2 พ.ค. 62
15 ก.ค. 62
21 ต.ค. 62
1 4,500.-
DSA008 Data Analystics Dashboard using Tableau Tools 4 ม.ค. 62
18 ก.พ. 62
29 เม.ย. 62
3 พ.ค. 62
27 มิ.ย. 62
25 ต.ค. 62
9 ธ.ค. 62
1 4,500.-
DSA009 R Programming for Data Science 25 - 27 ก.พ. 62
30 ก.ค. - 1 ส.ค. 62
3 12,000.-
ITM067 Business Intelligence (BI) Using Pentaho 1-5 เม.ย. 62
26-30 ส.ค. 62
4-8 พ.ย. 62
5 13,500.-
JAVA Technology
JAV010 JAVA Servlet and JSP for Web Programming (J2EE) Level I - Basic Web Application: การพัฒนาภาษา JAVA Web Application ที่ทำงานบน Server ระดับที่ 1 - การสร้าง Web Application เบื้องต้น 21-25 ม.ค. 62
18-22 มี.ค. 62
27-31 พ.ค. 62
23-27 ก.ย. 62
18-22 พ.ย. 62
5 13,500.-
JAV022 JAVA Application & Applet Programming (J2SE) Level I - Basic Application Programming: การพัฒนาภาษา JAVA Application ที่ทำงานบน Client และ Webระดับที่ 1 - การทำงาน GUI และ Applet 25 ก.พ. - 1 มี.ค. 62
22-26 เม.ย. 62
24-28 มิ.ย. 62
19-23 ส.ค. 62
7-11 ต.ค. 62
16-20 ธ.ค. 62
5 13,500.-
JAV031 JavaScript for Web Developers 11-15 มี.ค. 62
10-14 มิ.ย. 62
9-13 ก.ย. 62
23-27 ธ.ค. 62
5 12,500.-
JAV039 Jasper Report and Java Programming 13-17 พ.ค. 62
19-23 ส.ค. 62
5 14,000.-
JAV040 Java for Non-Programmers 5-9 ส.ค. 62
7-11 ต.ค. 62
5 13,500.-
JAV041 Java Object Oriented Design Patterns 17-19 เม.ย. 62
1-3 ก.ค. 62
28-30 ต.ค. 62
3 9,900.-
JAV042 AngularJS Programming 29 เม.ย. - 1 พ.ค. 62
1-3 ก.ค. 62
9-11 ก.ย. 62
11-13 พ.ย. 62
3 9,500.-
JAV047 Node.js Programming 21-23 ม.ค. 62
25-27 มี.ค. 62
8-10 ก.ค. 62
15-17 ต.ค. 62
3 9,500.-
JAV052 React.js Programming 18-20 มี.ค. 62
22-24 พ.ค. 62
13-15 ส.ค. 62
28-30 ต.ค. 62
3 10,000.-
JAV056 React and Redux Build Web Programming 4-6 ก.พ. 62
17-19 เม.ย. 62
24-26 มิ.ย. 62
23-25 ก.ย. 62
25-27 พ.ย. 62
3 11,000.-
JAV057 Vue.js Programming 14-16 ม.ค. 62
11-13 มี.ค. 62
3-5 มิ.ย. 62
9-11 ก.ย. 62
11-13 พ.ย. 62
3 11,000.-
JAV058 JavaScript, Ract, WebRTC Microservices Development 4-6 มี.ค. 62
27-29 พ.ค. 62
22-24 ก.ค. 62
15-17 ต.ค. 62
16-18 ธ.ค. 62
3 11,000.-
JAV059 NodeJS Microservices Development 3-5 ม.ค. 62
25-27 มี.ค. 62
10-12 มิ.ย. 62
2-4 ก.ย. 62
16-18 ธ.ค. 62
3 11,000.-
JAV060 Java RESTful Service 3-5 ม.ค. 62
11-12 ก.พ. 62
18-19 ก.ค. 62
21-22 ต.ค. 62
11-12 ธ.ค. 62
2 7,500.-
JAV061 Java Spring Framework Development 21-25 ม.ค. 62
30 ก.ค. - 2 ส.ค. 62
15-18 ต.ค. 62
4 12,500.-
JAV062 Scala and Data Science for Java Developers 20-22 ก.พ. 62 3 11,500.-
JAV063 Kotlin for Java Developers 11-12 ก.พ. 62
1-3 เม.ย. 62
17-19 มิ.ย. 62
9-11 ก.ย. 62
2-4 ธ.ค. 62
3 11,000.-
Mobile Application
MBA011 การพัฒนาแอพพลิเคชันบน Android 11-15 มี.ค. 62
1-5 ก.ค. 62
4-8 พ.ย. 62
5 15,000.-
MBA014 Android - Kotlin Programming Language 28-30 ม.ค. 62
22-24 ก.ค. 62
15-17 ต.ค. 62
23-25 ธ.ค. 62
3 12,500.-
MBA015 Android and Databases Development Using Mysql & PHP 14-16 ม.ค. 62
25-27 ก.พ. 62
24-26 มิ.ย. 62
16-18 ก.ย. 62
18-20 พ.ย. 62
3 12,500.-
MBA016 C# Programming Cross-Platform iOS/Android Apps with Xamarin 4-6 ก.พ. 62
22-24 พ.ค. 62
13-15 ส.ค. 62
28-30 ต.ค. 62
3 13,000.-
PHP
PHP002 Advanced PHP for Web Service 14-18 ม.ค. 62
22-26 เม.ย. 62
10-14 มิ.ย. 62
26-30 ส.ค. 62
23-27 ธ.ค. 62
5 14,000.-
PHP003 Web Report Management using PHP: การจัดการรายงานบน web ในรูปแบบต่างๆ ด้วย PHP และการใช้ Component ต่างๆ บน Web ด้วย PHP 4-8 ก.พ. 62
1-5 เม.ย. 62
3-7 มิ.ย. 62
30 ก.ย. - 4 ต.ค. 62
23-27 ธ.ค. 62
5 15,000.-
PHP012 PHP using MySQL Database for Web Development 2-4 ม.ค. 62
11-13 มี.ค. 62
20-22 พ.ค. 62
8-10 ก.ค. 62
16-18 ก.ย. 62
18-20 พ.ย. 62
3 9,500.-
PHP022 PHP for Web Application Development 7-11 ม.ค. 62
4-8 มี.ค. 62
1-5 ก.ค. 62
28 ต.ค. - 1 พ.ย. 62
16-20 ธ.ค. 62
5 14,500.-
PHP023 PHP and AJAX (JavaScript, Jquery, JSON, XML) Programming 14-18 ม.ค. 62
11-15 มี.ค. 62
24-28 มิ.ย. 62
2-6 ก.ย. 62
25-29 พ.ย. 62
5 14,500.-
PHP024 PHP Security Code 20-22 ก.พ. 62
30 ก.ค. - 1 ส.ค. 62
11-13 ธ.ค. 62
3 11,000.-
PHP027 PHP using Laravel Framework 11-13 ก.พ. 62
17-19 เม.ย. 62
22-24 ก.ค. 62
2-4 ธ.ค. 62
3 11,000.-
PHP031 PHP Object Oriented Programming 20-22 ก.พ. 62
20-22 พ.ค. 62
13-15 ส.ค. 62
11-13 ธ.ค. 62
3 11,000.-
Python Development
PTN005 Python: Object Oriented Programming 7-8 มี.ค. 62
2-3 พ.ค. 62
4-5 ก.ค. 62
26-27 ก.ย. 62
7-8 พ.ย. 62
2 8,000.-
PTN006 IoT Raspberry using Python Programming 11-15 มี.ค. 62
17-21 มิ.ย. 62
30 ก.ย. - 4 ต.ค. 62
5 15,500.-
Computer System
CTS001 Building DR Site with Vmware vCenter Site Recovery Manager 6.5 13-15 ก.พ. 62
7-8, 10 พ.ค. 62
10-12 ก.ค. 62
11-13 ก.ย. 62
6-8 พ.ย. 62
3 12,500.-
CTS008 VMware NSX: Install, Configure, Manage 18-22 มี.ค. 62
3-7 มิ.ย. 62
2-6 ก.ย. 62
25-29 พ.ย. 62
5 25,500.-
CTS010 Window 10 Administration 13-15 ก.พ. 62
7-8, 10 พ.ค. 62
10-12 ก.ค. 62
11-13 ก.ย. 62
11-13 ธ.ค. 62
3 10,000.-
NWA046 VMware vSphere 6.7: Install, Configure, Manage 25-29 มี.ค. 62
24-28 มิ.ย. 62
23-27 ก.ย. 62
16-20 ธ.ค. 62
5 23,500.-
NWA089 Windows Server 2016 Administration 28 ม.ค. - 1 ก.พ. 62
25-29 มี.ค. 62
27-31 พ.ค. 62
22-26 ก.ค. 62
23-27 ก.ย. 62
25-29 พ.ย. 62
5 13,500.-
NWA090 Windows Server 2016 Active Directory Domain Services Administration 25 ก.พ. - 1 มี.ค. 62
22-26 เม.ย. 62
8-12 ก.ค. 62
28 ต.ค. - 1 พ.ย. 62
16-20 ธ.ค. 62
5 14,500.-
NWA093 10 เทคนิคในการแก้ปัญหา Windows Server Active Directory 29-30 เม.ย. 62
21-22 ต.ค. 62
2 7,800.-
NWA096 Docker Workshop 11-12 ก.พ. 62
9-10 เม.ย. 62
10-11 มิ.ย. 62
18-19 ก.ค. 62
9-10 ก.ย. 62
4-5 พ.ย. 62
2 8,500.-
DOC004 Word Advanced Documents and Techniques (รวมสุดยอดเทคนิคงานเอกสารอัตโนมัติขั้นสูง) 21-22 ก.พ. 62
21-22 พ.ค. 62
26-27 ส.ค. 62
18-19 พ.ย. 62
2 6,500.-
DOC009 เทคนิคงานเอกสารอัตโนมัติ ด้วย Word สำหรับงานเลขานุการ 4 ก.พ. 62
7 พ.ค. 62
6 ส.ค. 62
5 พ.ย. 62
1 3,500.-
DOC010 สร้าง Template สำเร็จรูป ด้วย Word สำหรับการเขียนหนังสือหรือรายงาน 5 ก.พ. 62
8 พ.ค. 62
7 ส.ค. 62
6 พ.ย. 62
1 3,500.-
MDB005 Advanced Microsoft Access 2013/2016 Macro and VBA Programming 6-8 มี.ค. 62
13-15 พ.ค. 62
3-5 ก.ค. 62
2-4 ก.ย. 62
4-6 พ.ย. 62
3 9,500.-
MDB012 Fundamentals and Intermediate Microsoft Access 2013/2016 25-27 ก.พ. 62
1-3 เม.ย. 62
5-7 มิ.ย. 62
7-9 ส.ค. 62
2-4 ต.ค. 62
2-4 ธ.ค. 62
3 9,000.-
MUL014 Adobe Photoshop CC 2018 การสร้างสรรค์และตกแต่งภาพอย่างมืออาชีพ 28-30 ม.ค. 62
7-8, 10 พ.ค. 62
22-24 ก.ค. 62
4-6 ก.ย. 62
6-8 พ.ย. 62
3 10,000.-
MUL015 Adobe Illustrator CC 2018 การสร้างสรรค์งานออกแบบกราฟฟิคดีไซน์ 25-27 ก.พ. 62
24-26 มิ.ย. 62
5-7 ส.ค. 62
7-9 ต.ค. 62
2-4 ธ.ค. 62
3 10,000.-
MUL016 Adobe InDesign CC 2018 การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอลออนไลน์ (E-Books & E-Magazine) 20-22 มี.ค. 62
22-24 พ.ค. 62
28-30 ส.ค. 62
28-30 ต.ค. 62
3 10,000.-
MUL020 Advance Adobe Photoshop CC 2018 (Workshop) ต่อยอดการสร้างสรรค์และตกแต่งภาพขั้นสูง 1 มี.ค. 62
5 ก.ค. 62
30 ก.ย. 62
4 พ.ย. 62
9 ธ.ค. 62
1 3,700.-
MUL022 การออกแบบสร้างสรรค์งานกราฟิกและงานแอนิเมชั่น แบบง่ายๆ ด้วย PowerPoint 17-19 เม.ย. 62
19-21 มิ.ย. 62
11-13 ก.ย. 62
13-15 พ.ย. 62
3 10,000.-
MUL023 การออกแบบ Ad โฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ แบบภาพเคลื่อนไหว Animation Gif by Photoshop 1-2 เม.ย. 62
2-3 พ.ค. 62
2-3 ก.ค. 62
1-2 ส.ค. 62
24-25 ต.ค. 62
12-13 ธ.ค. 62
2 7,500.-
MUL024 ออกแบบ Motion Graphic นำเสนอด้วย PowerPoint สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว 25 ก.พ. 62
22 พ.ค. 62
21 ส.ค. 62
20 พ.ย. 62
1 3,700.-
PPT002 Advanced Microsoft PowerPoint 2013/2016 for Effective Presentation 11-13 ก.พ. 62
15-17 พ.ค. 62
5-7 ส.ค. 62
4-6 พ.ย. 62
3 8,900.-
PPT009 การนำเสนออย่างมืออาชีพ ด้วย PowerPoint สำหรับนำเสนอข้อมูลสมัยใหม่ 22 ก.พ. 62
22 พ.ค. 62
20 ส.ค. 62
19 พ.ย. 62
1 3,500.-
XLS011 Advanced Microsoft Excel 2013/2016 PivotTable and PivotChart 29-30 ม.ค. 62
21-22 มี.ค. 62
2-3 พ.ค. 62
20-21 มิ.ย. 62
18-19 ก.ค. 62
22-23 ส.ค. 62
19-20 ก.ย. 62
21-22 ต.ค. 62
21-22 พ.ย. 62
23-24 ธ.ค. 62
2 6,900.-
XLS015 Advanced Microsoft Excel 2013/2016 Function and Database 23-25 ม.ค. 62
20-22 ก.พ. 62
18-20 มี.ค. 62
9-11 เม.ย. 62
22-24 พ.ค. 62
17-19 มิ.ย. 62
10-12 ก.ค. 62
19-21 ส.ค. 62
16-18 ก.ย. 62
16-18 ต.ค. 62
18-20 พ.ย. 62
11-13 ธ.ค. 62
3 8,900.-
XLS016 Advanced Microsoft Excel 2013/2016 Macro and VBA Programming 11-15 ก.พ. 62
25-29 มี.ค. 62
22-26 เม.ย. 62
27-31 พ.ค. 62
24-28 มิ.ย. 62
22-26 ก.ค. 62
26-30 ส.ค. 62
23-27 ก.ย. 62
25-29 พ.ย. 62
16-20 ธ.ค. 62
5 12,000.-
XLS028 Fundamentals and Intermediate Microsoft Excel 2013/2016 7-8 ก.พ. 62
4-5 เม.ย. 62
3-4 มิ.ย. 62
5-6 ส.ค. 62
7-8 ต.ค. 62
2 6,500.-
XLS038 มาสร้าง Dashboard ด้วย MS Excel เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล 18 ก.พ. 62
21 พ.ค. 62
19 ส.ค. 62
18 พ.ย. 62
1 3,700.-
XLS039 การใช้ Function ทางสถิติ ของ Excel สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 8 ก.พ. 62
10 พ.ค. 62
8 ส.ค. 62
7 พ.ย. 62
1 3,500.-
XLS040 การใช้ Function ขั้นสูงใน Excel สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 11 ก.พ. 62
10 พ.ค. 62
9 ส.ค. 62
8 พ.ย. 62
1 3,900.-
XLS041 การเขียน Macro VBA บน Excel สำหรับการทำงานอัตโนมัติแทนมนุษย์ 12-13 ก.พ. 62
14-15 พ.ค. 62
13-14 ส.ค. 62
12-13 พ.ย. 62
2 7,000.-
XLS042 สร้าง Chart วิเคราห์การขาย ด้วย Excel สำหรับการทำตลาดออนไลน์ 14 ก.พ. 62
16 พ.ค. 62
15 ส.ค. 62
14 พ.ย. 62
1 3,700.-
XLS043 การใช้ PivotTable สรุปข้อมูล บน Excel สำหรับผู้จัดการธุรกิจ 15 ก.พ. 62
17 พ.ค. 62
16 ส.ค. 62
15 พ.ย. 62
1 3,500.-
Cloud Services
CLS002 AWS Technical Essentials 25-26 ก.พ. 62
30-31 ก.ค. 62
12-13 ธ.ค. 62
2 9,000.-
CLS004 Microsoft Azure Fundamentals 27-28 ก.พ. 62
18-19 ก.ค. 62
2-3 ธ.ค. 62
2 9,500.-
CLS005 Developing Microsoft Azure Solutions 27-31 พ.ค. 62
2-6 ก.ย. 62
5 23,500.-
CLS006 Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions 13-17 พ.ค. 62
30 ก.ย. - 4 ต.ค. 62
5 23,500.-
Technical Element
TEC001 Linux Failover Clustering 1-2 เม.ย. 62
11-12 ก.ค. 62
4-5 พ.ย. 62
2 9,000.-
NWA076 SUN Solaris Administration 1-5 เม.ย. 62
22-26 ก.ค. 62
7-11 ต.ค. 62
5 14,000.-
NWA078 SUN Solaris Fundamental 7-8, 10 พ.ค. 62
26-28 ส.ค. 62
4-6 พ.ย. 62
3 9,500.-
NWA080 Fundamentals Linux for System Administration: การบริหารและจัดการ ระบบลินุกซ์ 22-26 เม.ย. 62
22-26 ก.ค. 62
28 ต.ค. - 1 พ.ย. 62
5 14,500.-
NWA095 Ubuntu Server Administration 21-24 ม.ค. 62
18-21 มี.ค. 62
21-24 พ.ค. 62
22-25 ก.ค. 62
16-19 ก.ย. 62
18-21 พ.ย. 62
4 12,000.-
DBM020 Database Design and SQL 4-8 มี.ค. 62
3-7 มิ.ย. 62
2-6 ก.ย. 62
16-20 ธ.ค. 62
5 12,500.-
DBM028 MySQL Administration 25-28 ก.พ. 62
29 เม.ย. - 2 พ.ค. 62
11-14 มิ.ย. 62
13-16 ส.ค. 62
15-18 ต.ค. 62
9, 11-13 ธ.ค. 62
4 12,000.-
DBM029 MySQL for Developer 4-7 ก.พ. 62
1-4 เม.ย. 62
17-20 มิ.ย. 62
19-22 ส.ค. 62
21-22, 24-25 ต.ค. 62
2-4, 6 ธ.ค. 62
4 12,500.-
DBM031 SQL Server 2016 Administration 28 ม.ค. - 1 ก.พ. 62
18-22 มี.ค. 62
13-17 พ.ค. 62
1-5 ก.ค. 62
16-20 ก.ย. 62
18-22 พ.ย. 62
5 13,500.-
DBM032 SQL Server 2016 Programming and Implementation 11-15 มี.ค. 62
3-7 มิ.ย. 62
19-23 ส.ค. 62
7-11 ต.ค. 62
16-20 ธ.ค. 62
5 13,500.-
DBM037 PostgreSQL Administration 17-20 มิ.ย. 62
23-26 ก.ย. 62
4 12,000.-
DBM038 Oracle Database 11g for DBA 4-8 มี.ค. 62
29 เม.ย. - 3 พ.ค. 62
5-9 ส.ค. 62
28 ต.ค. - 1 พ.ย. 62
5 13,500.-
DBM039 Oracle Database PL/SQL Programming 4-8 ก.พ. 62
22-26 เม.ย. 62
24-28 มิ.ย. 62
26-30 ส.ค. 62
11-15 พ.ย. 62
5 13,500.-
DBM040 Implement NoSQL Database with MongoDB 18, 20-22 ก.พ. 62
1-4 เม.ย. 62
17-20 มิ.ย. 62
13-16 ส.ค. 62
21-22, 24-25 ต.ค. 62
2-4, 6 ธ.ค. 62
4 12,500.-
DBM041 Implement Apache Hadoop for Big Data 20-22 ก.พ. 62
17-19 เม.ย. 62
12-14 มิ.ย. 62
31 ก.ค. - 2 ส.ค. 62
16-18 ต.ค. 62
11-13 ธ.ค. 62
3 11,500.-
DBM049 Writing T-SQL for Query and Analyze Data 26-30 ส.ค. 62
7-11 ต.ค. 62
25-29 พ.ย. 62
5 13,500.-
CTS005 Cisco Certified Network Associate Routing & Switching (CCNA) 21-25 ม.ค. 62
11-15 มี.ค. 62
3-7 มิ.ย. 62
2-6 ก.ย. 62
4-8 พ.ย. 62
5 13,000.-
NWA001 Understanding Network Fundamentals 18-20 มี.ค. 62
3-5 มิ.ย. 62
9-11 ก.ย. 62
2-4 ธ.ค. 62
3 9,500.-
NWA004 Troubleshooting TCP/IP Internetworking 14-17 พ.ค. 62
19-22 ส.ค. 62
18-21 พ.ย. 62
4 12,000.-
NWA067 Network System Administration Techniques for IT Professionals: การพัฒนาทักษะผู้บริหารระบบเครือข่าย 4-8 มี.ค. 62
17-21 มิ.ย. 62
2-6 ก.ย. 62
25-29 พ.ย. 62
5 15,500.-
NWA077 TCP/IP Internetworking 11-13 มี.ค. 62
1-3 ก.ค. 62
7-9 ต.ค. 62
3 10,000.-
NWA082 Network Administration and Monitoring Tools 2-5 เม.ย. 62
24-27 มิ.ย. 62
23-26 ก.ย. 62
16-19 ธ.ค. 62
4 13,500.-
NWA086 Implementing Wireless LAN Solution 8-10 ก.ค. 62
15-17 ต.ค. 62
3 10,000.-
TEC016 Wireshark Certified Network Analyst 17-19 เม.ย. 62
14-16 ส.ค. 62
3 15,500.-
NWA054 Network & Internet Security for IT Professionals 25-29 มี.ค. 62
27-31 พ.ค. 62
26-30 ส.ค. 62
11-15 พ.ย. 62
5 14,000.-
NWA074 Fundamentals Wireless LAN Security 23-24 พ.ค. 62
5-6 ส.ค. 62
12-13 ธ.ค. 62
2 9,300.-
SEC004 Cyber Security for Smart User 11-12 ก.พ. 62
18-19 เม.ย. 62
18-19 ก.ค. 62
9-10 ก.ย. 62
16-17 ธ.ค. 62
2 7,800.-
SEC006 Ethical Hacking and Countermeasures 11-15 มี.ค. 62
10-14 มิ.ย. 62
9-13 ก.ย. 62
23-27 ธ.ค. 62
5 25,500.-
SEC008 Computer Forensic and Investigation 22-26 เม.ย. 62
8-12 ก.ค. 62
7-11 ต.ค. 62
5 25,500.-
TEC002 IoT Security 14-15 มี.ค. 62
2-3 พ.ค. 62
4-5 ก.ค. 62
16-17 ก.ย. 62
23-24 ธ.ค. 62
2 8,500.-
TEC005 Penetration Testing 11-15 ก.พ. 62
17-21 มิ.ย. 62
7-11 ต.ค. 62
5 25,500.-
TEC006 Cybersecurity Analyst 25 ก.พ. - 1 มี.ค. 62
17-21 มิ.ย. 62
28 ต.ค. - 1 พ.ย. 62
5 25,500.-
TEC007 Incident Response and Handling 4-6 มี.ค. 62
19-21 มิ.ย. 62
16-18 ต.ค. 62
3 15,500.-
TEC011 Information Security Fundamental 9-10 เม.ย. 62
15-16 ส.ค. 62
14-15 พ.ย. 62
2 13,000.-
TEC012 Hacking and Auditing Web Application Security 29 เม.ย. - 3 พ.ค. 62
19-23 ส.ค. 62
18-22 พ.ย. 62
5 25,500.-
TEC013 Hardening Network Infrastructure 17-19 เม.ย. 62
14-16 ส.ค. 62
11-13 พ.ย. 62
3 16,500.-
TEC014 Hacking and Hardening Windows OS 17-19 เม.ย. 62
14-16 ส.ค. 62
11-13 พ.ย. 62
3 17,000.-

สอบถามรายละเอียด/สำรองที่นั่ง ได้ที่:

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ชั้น 6
73/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ย้อนกลับ


MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป