โปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สวทช. ประจำปี 2561

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

เอ็มเทคมีภารกิจหลัก คือ

พัฒนาและสร้างขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีวัสดุให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน โดยดำเนินการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนากำลังคน รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ” จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๙ เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านโลหะและวัสดุ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ "ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ" ได้เข้ารว่มเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วัตถุประสงค์หลัก

 • ผลักดันงานวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมของศูนย์ให้มีมิติบูรณาการ ตอบโจทย์ผู้ใช้ และสามารถส่งต่อไปถึงผู้ใช้งานจริง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม
 • สนับสนุนการทำงานร่วมกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ
 • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของศูนย์ ทั้งในด้านงบประมาณ กำลังคน ครุภัณฑ์ และพื้นที่ และสนับสนุนการพัฒนา ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อดูแลความก้าวหน้าทางสายอาชีพ

มีหน่วยวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมหลัก 9 หน่วย ดังนี้

 • หน่วยวิจัยโลหะ
 • หน่วยวิจัยเซรามิกส์
 • หน่วยวิจัยโพลิเมอร์
 • หน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
 • หน่วยวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน
 • หน่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
 • หน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม
 • หน่วยเฉพาะทางด้านยางธรรมชาติ
 • หน่วยวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุ

โปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สวทช. ประจำปี 2561

รหัส/ID

หลักสูตร/Course

วันที่จัด/Time

จำนวนวัน/Days

ราคา/Fee (฿)

1

วิศวกรรมย้อนรอยผลิตภัณฑ์ยาง

28 มี.ค. 61

1

3,000.-

2

การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการออกสูตรเคมียาง

24-27 เม.ย. 61

3

3

การชุบแข็งชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรกล

17-18 พ.ค. 61

2

4

Cathodic Protection of Underground Pipeline and Steel Structure – Part I

25-30 มิ.ย. 61

5.5

35,000.-

5

ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุพร้อมกรณีศึกษา

17-18 ก.ค. 61

2

6

การวิเคราะห์วัสดุด้วยเทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและจุลวิเคราะห์ด้วย เอ็กซ์เรย์และอิเล็กตรอนแบคสแกตเตอร์ดิฟแฟรกชัน

8-10 ส.ค. 61

3

7

การวิเคราะห์ความเสียหายงานโลหะ

20-25 ส.ค. 61

5.5

35,000.-

8

การออกแบบและการทดสอบชิ้นส่วนยางเบื้องต้น

12 ก.ย. 61

1

สอบถามรายละเอียด/สำรองที่นั่ง ได้ที่:

งานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม (HMI)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

 • โทรศัพท์: 0 2564 6500 ต่อ 4675, 4677
 • โทรสาร: 0 2564 6369
 • อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • เว็บไซต์: http://www.mtec.or.th/mtec-training-seminar/mtec-training

ย้อนกลับ


ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

ได้รับการจัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี ภายใต้ระบบราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2526 ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 และมีการจัดตั้งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้กำหนดให้รวมไบโอเทคเป็นส่วนหนึ่งของ สวทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานพิเศษมีสถานภาพเป็นองค์กรอิสระ ทำให้มีความคล่องตัวสูง เพื่อเป็นแกนหลักในการสนับสนุน และการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเศรษฐกิจและสังคมของประเทศศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)

ไบโอเทคมีภารกิจหลัก คือ

 • ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อความเป็นเลิศ
 • สร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ
 • พัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
 • พัฒนาความร่วมมือกับสถาบันเครือข่าย ภาคเอกชน เเละต่างประเทศ
 • ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่ภาคสาธารณะเเละภาคอุตสาหกรรม
 • สร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีชีวภาพต่อสังคม

ไบโอเทคมีหน่วยปฏิบัติการวิจัย ซึ่งจัดตั้งอยู่ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และหน่วยปฏิบัติการร่วมที่ตั้งในมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของรัฐ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งเฉพาะทาง ดังนี้

 • หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 • หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 • หน่วยวิจัยชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 • หน่วยวิจัยเทคโนโลยีจีโนม ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 • หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยทางชีวภาพ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 • หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์และชีวเคมีภัณฑ์ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 • หน่วยวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและชีววัสดุ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 • หน่วยวิจัยไวรัสวิทยาและเทคโนโลยีแอนติบอดี ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 • หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพืช ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 • ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 • ห้องปฏิบัติการพลังงานและเคมีชีวภาพ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 • ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนายาชีววัตถุ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมชีวเคมีและโรงงานต้นแบบ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ห้องปฏิบัติการจัดการและใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรมการเกษตร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวการแพทย์ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล
 • ห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมทางธรรมชาติวิทยาป่าพรุและป่าดิบชื้นฮาลา-บาลา ณ ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติ ป่าพรุสิรินธร จังหวัดนราธิวาส

โปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สวทช. ประจำปี 2560

รหัส/ID

หลักสูตร/Course

วันที่จัด/Time

จำนวนวัน/Days

ราคา/Fee (฿)

1

International Symposium on
Human and Veterinary Viruses 2018: From Research to Application (Virus-symposium 2018)

12-13 ก.พ. 61

2

Foreign Delegate 200 USD
• Thai Delegate   3,000 Baht
• Thai Student    2,500 Baht

2

Workshop on Systems Biology for Innovative Bioeconomy

14-16 ก.พ. 61

3

Lecture (14 ก.พ. 61)
• Student  1,500 Baht
• General   2,000 Baht

Lab (15-16 ก.พ. 61)
• Student/General 2,000 Baht

3

Seminar on "Precision farming for water-use efficiency:
Model-aided irrigation scheduling for cassava yield improvement"

5-6 มี.ค. 61

2

Free of charge

4

International Workshop on
The “next” Biobank and Bioresource Standards - Lecture

21 มี.ค. 61

1

Lecture session
• General  1,500 Baht
• Student 1,000 Baht

5

International Workshop on
The “next” Biobank and Bioresource Standards - Lab 1: Identification of Mitosporic Fungi

22-23 มี.ค. 61

2

Laboratory session I
2,500 Baht

6

International Workshop on
The “next” Biobank and Bioresource Standards - Lab 2: MALDI-TOF Mass Spectrometry: a reliable and robust method for strains identification and characterization

22 มี.ค. 61

1

Laboratory session II
2,000 Baht

7

15th Asia Pacific Conference on Giftedness (APCG2018)
www.apcg2018.org

20-24 ส.ค. 61

5

สอบถามรายละเอียด/สำรองที่นั่ง ได้ที่:

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

 • โทรศัพท์: 0 2564 6700
 • โทรสาร: 0 2564 6701-5
 • เว็บไซต์: http://www.biotec.or.th

ย้อนกลับ


เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand)

เป็นหน่วยงานภายใต้การดูแลของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนและเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยในทุกทาง ทั้งด้านบุคลากร การตลาด การลงทุน รวมถึงเทคโนโลยีอันทันสมัยในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจทุกกลุ่มภายในประเทศทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคการบริการ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทย ซึ่งจะส่งผลให้ตลาดซอฟต์แวร์ภายในประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันได้สร้างความมั่นใจให้ผู้ผลิตซอฟต์แวร์จากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยด้วย

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทยให้การสนับสนุนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยเพื่อให้สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยมี

พันธกิจหลัก 5 ด้าน ดังนี้

 • สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรไอที
 • สนับสนุนและส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของบริษัทซอฟต์แวร์ไทยสู่มาตรฐานสากล
 • สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรมซอฟต์แวร์ไทยในการขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
 • ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หรือปรับปรุงบริการของหน่วยงาน
 • ให้เช่าพื้นที่สำนักงาน ห้องประชุมใหญ่ ห้องประชุม ห้องฝึกอบรม และสัมมนา


โปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สวทช. ประจำปี 2561

รหัส/ID

หลักสูตร/Course

วันที่จัด/Time

จำนวนวัน/Days

ราคา/Fee (฿)

Executive Program

ITG001

Strategic IT Governance, Information Security and Cybersecurity Management for Executives รุ่นที่ 11 (Hot)

**โครงการอบรมพร้อมศึกษาดูงาน ณ นครซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา**

มิ.ย. - ก.ค. 61

10

279,000.-

Blockchain Technology

BT002

Blockchain Programming (Hot)

7-9 มี.ค. 61
6-8 มิ.ย. 61
26-28 ก.ย. 61

3

12,000.-

Business Analysis Track

BA001*

Business Analysis Essentials (Hot)

26-27 มี.ค. 61
4-5 ก.ย. 61

2

12,000.-

BA007*

Agile Business Analysis (Hot)

28-29 มี.ค. 61
6-7 ก.ย. 61

2

12,000.-

BA008*

Requirements Analysis for Business and Systems Analysts

12-14 ก.พ. 61
12-14 ก.ย. 61

3

16,000.-

CompTIA Certification Program

CT001

(CompTIA Security+) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศระดับพื้นฐาน (Hot)

7-9 ก.พ. 61
2-4 พ.ค. 61
1-3 ส.ค. 61
7-9 ก.ย. 61

3

23,500.-

CT002

(CompTIA Project+)โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพร้อมสอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านการบริหารโครงการ

7-9 มี.ค. 61
6-8 มิ.ย. 61
19-21 ก.ย. 61

3

23,500.-

CT003

(CompTIA Cloud+) โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพร้อมสอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ

2-4 พ.ค. 61
11-13 ก.ค. 61
14-16 พ.ย. 61

3

23,500.-

CT004

(CompTIA Network+) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

19-21 มี.ค. 61
4-6 มิ.ย. 61
22-24 ส.ค. 61
21-23 พ.ย. 61

3

23,500.-

Data Technology (Big Data, IOT, Machine Learning)

DT001

Data Science for Business (Hot)

24-25 ม.ค. 61
16-17 พ.ค. 61
12-13 ก.ย. 61

2

10,000.-

DT002

Practical Data Science Using Rapid Miner (New)


2

10,000.-

DT004

Fundamental Data Science for Data Scientist Using R (Hot)

24-26 เม.ย. 61
17-19 ก.ค. 61
18-20 ธ.ค. 61

3

12,000.-

DT005

Python for Management (New)

18-20 เม.ย. 61
15-17 ส.ค. 61

3

12,000.-

DT006

Python for Non-Professional Programmers (Update)

21-23 มี.ค. 61
29-31 ต.ค. 61

3

12,000.-

DT007

Python for Programmers

16-19 ม.ค. 61
23-26 ก.ค. 61

4

13,000.-

DT008

Introduction to Python Programming for Data Science

3-5 เม.ย. 61
31 กค. - 2 ส.ค. 61
13-15 พ.ย. 61

3

12,000.-

DT009

Fundamental Data Science for Data Scientist Using python (New)

28-30 ส.ค. 61
25-27 ธ.ค. 61

3

12,000.-

DT010

Internet of Things for Business (Hot)

27-28 กพ. 61
13-14 มิ.ย. 61
17-18 พ.ย. 61

2

10,000.-

DT011

IoT: Telemetry to Analytics (New)

12-16 มี.ค. 61
16-20 มิ.ย. 61
19-23 พ.ย. 61

5

15,000.-

DT012

Big Data for Management Level

2

10,000.-

DT013

Big Data Programming with Hadoop and Java

2-5 เม.ย. 61
25-28 ก.ย. 61

4

13,000.-

DT014

Big Data Analytics with Apache Spark and Java (New)

20-23 มี.ค. 61
10-13 ก.ค. 61
20-23 พ.ย. 61

4

13,000.-

DT016

Machine Learning for Developer (New)

3

12,000.-

Data Science Certification Program

DS001

Certified Data Science Specialist (การอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบ) (New)

5-9 มี.ค. 61

1

45,000.-

Digital Literacy

DL001

การสร้างและออกแบบ Infographic เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ (Hot)

26-28 ก.พ. 61
6-8 มิ.ย. 61
24-26 ต.ค. 61

3

10,000.-

DL002

การสร้างแบบสำรวจออนไลน์เพื่องานวิจัยด้วย LimeSurvey

24-25 เม.ย. 61
20-21 ก.ย. 61

2

8,000.-

DL003

การสร้างรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Dashboard in Excel 2013

26-27 มี.ค. 61
5-6 มิ.ย. 61
1-2 พ.ย. 61

2

8,000.-

Digital Literacy

EAD002

BPM and Workflow Application Development (Hot)

20-22 ก.พ. 61
19-21 มิ.ย. 61
9-11 ต.ค. 61

3

12,000.-

EAD004

Data Center Design & Operation Management (Hot)

15-16, 29 มี.ค. 61
19-20 ก.ค., 2 ส.ค. 61
8-9, 22 พ.ย. 61

3

15,000.-

Management Skills

ML001

Software Team Leader Management Training Program

8 พ.ค. - 21 มิ.ย. 61
7 ส.ค. - 20 ก.ย. 61

6

25,000.-

Project Management Track

PM002

Requirements Management Workshop (Hot)

27-29 มี.ค. 61
4-6 ก.ค. 61
6-8 พ.ย. 61

3

12,000.-

PM003

Software Project Estimation Workshop (Update)

20-21 ก.พ. 61
18-19 ก.ย. 61

2

8,000.-

PM004

Change Management in Software Project Workshop

4-5 เม.ย. 61
9-10 ต.ค. 61

2

8,000.-

Software Architecture and Design

SAD002

Managing Non-Functional Requirements and Business Goals

7-9 ส.ค. 61

3

12,000.-

SAD013

Patterns of Enterprise Application Architecture

21-23 มี.ย. 61
11-13 ก.ค. 61
7-9 พ.ย. 61

3

12,000.-

SAD018

Software Architectural Test Case Writing

28-30 มี.ค. 61
13-15 มิ.ย. 61
3-5 ต.ค. 61

3

12,000.-

SAD021

Design Technique for Transaction Design

18-20 เม.ย. 61
5-7 ก.ย. 61

3

12,000.-

SAD022

Design Technique for High Performance System

26-28 ก.พ. 61
18-20 ก.ค. 61
14-16 พ.ย. 61

3

12,000.-

SAD023

Designing Scalable Web Application

29 ต.ค. - 2 พ.ย. 61

5

15,000.-

SAD025

Solution Architecture Principles and Techniques

7-9 พ.ค. 61
12-14 ก.ย. 61

3

12,000.-

SAD027

80 Design Principles & 60 Architectural Tactics

19-21 กพ. 61
27-29 มิ.ย. 61
29-31 ต.ค. 61

3

12,000.-

Software Engineering

SE003

CMMI Level 2 Workshop

7-9 พ.ค. 61
20-22 พ.ย. 61

3

12,000.-

SE004

CMMI Level 3 Workshop (Update)

8-9, 13-14 ก.พ. 61
3-4, 6-7 ก.ย. 61

4

16,000.-

SE005

Process and Product Quality Assurance

3

12,000.-

Software Testing Track

ST001*

Software Testing

2-4 เม.ย. 61
17-19 ต.ค. 61

3

16,000.-

ST002*

Concepts of Automated Software Testing

7-8 พ.ค. 61
2-3 ต.ค. 61

2

12,000.-

ST008*

Software Testing Techniques for User Acceptance and System Integration Testing

3-4 พ.ค. 61
4-5 ต.ค. 61

2

12,000.-

Software Technology

SW001

DevOps (New)

7-9 พ.ย. 61
15-17 ต.ค. 61

3

12,000.-

SW002

Building BIRT Reports

12-14 มี.ค. 61
24-26 ก.ค. 61
26-28 พ.ย. 61

3

12,000.-

SW003

Go Language

16-17 พ.ค. 61
5-6 ก.ย. 61
19-20 ธ.ค. 61

2

8,000.-

SW005

Introduction to ANGULAR 2 with Typescript (Update)

28-30 มี.ค. 61
17-19 ก.ค. 61
21-23 พ.ย. 61

3

12,000.-

SW006

Single Page Application with Angular 2

12-14 ก.พ. 61
16-18 พ.ค. 61
5-7 ก.ย. 61

3

12,000.-

SW007

Angular 5 & Firebase (New)

19-21 ก.พ. 61
11-13 มิ.ย. 61
17-19 ก.ย. 61

3

12,000.-

SW008

Rapid Data-driven Web Application Development With New Angular & Nodejs (New)

6-9 มี.ค. 61
28-31 ส.ค. 61
18-21 ธ.ค. 61

4

13,000.-

SW009

Reactive Web Application Development with ReactJS Framework (New)

20-23 ก.พ. 61
23-26 ก.ค. 61
27-30 พ.ย. 61

4

13,000.-

SW010

Facebook Integration for Web Application Developer (New)

30-31 พ.ค. - 1 มิ.ย. 61
8-10 ส.ค. 61
14-16 พ.ย. 61

3

12,000.-

SW011

High Scalable Real-Time Web Application with Node.JS and Redis (New)

2-5 เม.ย. 61
3-6 ก.ค. 61
9-12 ต.ค. 61

4

13,000.-

SW012

Introduction to Game Development with Unity 3D (New)

26-29 มิ.ย. 61
2-5 ต.ค. 61

4

13,000.-

JV002

Web Application and Enterprise Programming in J2EE

21-25 พ.ค. 61
1-5 ต.ค. 61

5

15,000.-

JV003

Spring

9-10 เม.ย. 61
6-7 ก.ย. 61

2

8,000.-

JV004

Functional Programming in Java

30-31 พ.ค. 61
1-2 พ.ย. 61

1

8,000.-

JV005

JavaScript Programming

7-9 พ.ค. 61
4-6 ก.ย. 61

3

12,000.-

JV006

Rapid Cloud App Development with Nodejs and Javascript

5-9 ก.พ. 61
10-14 ก.ย. 61

5

15,000.-

JV007

MongoDB

5-7 ก.พ. 61
20-22 มิ.ย. 61
8-10 ต.ค. 61

3

12,000.-

JV008

Vue.js

9-10 เม.ย. 61
20-21 ส.ค. 61
12-13 ธ.ค. 61

2

8,000.-

MS002

Developing ASP.NET MVC 6 with Microsoft Visual Studio 2015

14-18 พ.ค. 61
17-21 ธ.ค. 61

5

15,000.-

MS003

Developing ASP.NET Web Applications (2013)

12-16 ก.พ. 61
16-20 ก.ค. 61

5

15,000.-

MS004

Developing Web Applications with jQuery

23-27 เม.ย. 61
24-28 ก.ย. 61

5

15,000.-

MS005

Developing Microsoft SQL Server 2014 Databases

26-30 มี.ค. 61
20-24 สค. 61

5

15,000.-

Mobile Application

MA001

jQuery Mobile

13-15 มิ.ย. 61

3

12,000.-

MA002

Java for Android Programming

29 ม.ค. - 2 ก.พ. 61
25-29 มิ.ย. 61
26-30 พ.ย. 61

5

15,000.-

MA003

Android Programming

19-23 ก.พ. 61
9-13 ก.ค. 61
17-21 ธ.ค. 61

5

15,000.-

MA004

Rapid Cross-Platform Mobile Application Development with Ionic Framework (Hot)

22-26 ม.ค. 61
4-8 มิ.ย. 61
5-9 พ.ย. 61

5

15,000.-

MA005

Rapid Mobile Application Development with React Native (New)

24-27 เม.ย. 61
14-17 ส.ค. 61
11-14 ธ.ค. 61

4

13,000.-

MA006

Reactive Web & Mobile Application Development with MeteorJS (New)

22-25 พ.ค. 61
16-19 ต.ค. 61

4

13,000.-

MA007

iOS Application Development with Swift (New)

8-9, 22 มี.ค. 61
12-13, 26 ส.ค. 61

3

10,000.-

สอบถามรายละเอียด/สำรองที่นั่ง ได้ที่:

งานถ่ายทอดเทคโนโลยี
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
99/31 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค
ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

 • โทรศัพท์: 0 2583 9992 ต่อ 1420-1425
 • โทรสาร: 0 2583 2884
 • อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • เว็บไซต์: http://www.swpark.or.th
 • เฟสบุ๊ค: https://www.facebook.com/softwareparkthailand

ย้อนกลับ


สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy)

เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. (NSTDA) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเริ่มต้นจากโครงการพัฒนาคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์เพื่ออุตสาหกรรม เมื่อปี พ.ศ. 2531 ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดำเนินการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ คอมพิวเตอร์ช่วยงานอุตสาหกรรม และคอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรม (CAD/CAM/CAE) แก่บุคลากรของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยต่อมา จึงได้ขยายบทบาทเป็นโครงการพัฒนาบุคลากรไอซีที (Program for ECTI Human Resource Development Center: HRC) และสถาบันฝึกอบรมเนคเทค (NECTEC Academy: NAC) ตามลำดับ โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านไอทีให้แก่หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 สถาบันฝึกอบรมเนคเทค ได้รับมอบหมายภารกิจใหม่จาก สวทช. ให้ขยายขอบเขตการจัดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อให้ครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่ สวทช. มีความเชี่ยวชาญ โดยได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันวิทยาการ สวทช. หรือ NSTDA Academy”

สถาบันวิทยาการสวทช. มีภารกิจหลัก ดังนี้

 1. ให้บริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาทางวิชาการและเทคนิคเพื่อยกระดับขีดความ สามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของบุคลากรในภาคการผลิตและบริการของ ประเทศไทย
 2. ผลักดัน ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการใช้ประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยผ่านกลไกการ เชื่อมโยงและส่งต่องานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. ไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในภาคการผลิตและบริการ
 3. นำเสนอทางเลือกใหม่ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในภาคการผลิตและบริการ เพื่อเตรียมพร้อมต่อการบริหารจัดการที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมือ อาชีพ เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและโจทย์ประเด็นทางเศรษฐกิจสังคม ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สวทช. ประจำปี 2561

รหัส/ID

หลักสูตร/Course

วันที่จัด/Time

จำนวนวัน/Days

ราคา/Fee (฿)

โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่และฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ (NPD)

3DP

หลักสูตรการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ
(Value Creation by 3D Printing Technology: 3DP)

14 - 16 มี.ค. 61

3

14,900.-

SIM

Service Innovation Masterclass 2018

14-16, 19-20 มี.ค. 61

5

25,000.-

PET

หลักสูตรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์
(Printed Electronics Technology: PET)

20 - 22 มี.ค. 61

3

15,000.-

EAW

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร
(Enterprise Architecture Workshop: EAW)

27 - 29 มี.ค. 61

3

24,500.-

FEC

หลักสูตรความรู้เพื่อให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
(Fundamental of EV Charging Station Technology: FEC)

23 - 25 เม.ย. 61

3

12,500.-

CFO

หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร
(Carbon Footprint for Organization: CFO)

24 - 25 เม.ย. 61

2

10,000,-

10Types

หลักสูตรกลยุทธ์การสร้างสรรค์ธุรกิจ...สู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยนวัตกรรม 10 ประเภท
(Ten Types of Innovation)

25-26 เม.ย. 61

2

12,500.-

BCS

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012
(Business Continuity Management Standard: BCS)

30 - 31 พ.ค., 1 มิ.ย. 61

3

23,000.-

SDTA

Service Design Thinking in Action

13-14 มิ.ย. 61

2

12,500.-

ADS

หลักสูตรศิลปะการใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
(Art of Data Science)

10-12 ก.ค. 61

3

22,500.-

ITA

หลักสูตร IT Audit for Non - IT Auditor Masterclass

16 - 20 ก.ค. 61

5

21,400.-

BPM

Business Process Modeling and Service Design Thinking

24-26 ก.ค. 61

3

22,500.-

EIB

หลักสูตรการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคาร
(Energy Efficiency Improvement for Buildings Masterclass: EIB)

1 - 3 ส.ค. 61

3

12,000.-

ITW

หลักสูตร IT Audit Workshop for Non - IT Auditor

29 - 31 ส.ค. 61

3

23,540.-

ISO27001

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางเทคนิคตามมาตรฐาน ISO27001:2013

11 - 14 ก.ย. 61

4

32,100.-

LCA

หลักสูตรหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
(Life Cycle Assessment: LCA)

7 - 9 พ.ย. 61

3

12,000.-

CFP

หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์
(Carbon Footprint of Products: CFP)

28 - 30 พ.ย. 61

3

12,000.-

โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (HRD)

RDC

หลักสูตรเทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฯเพื่อขอรับรองโครงการวิจัยฯ ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300% (Pre-approval)

8 ก.พ. 61
10 พ.ค. 61
6 ก.ย. 61
5 พ.ย. 61

1

4,700.-

RDCO

อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสนับสนุนการดำเนินงานรับรองโครงการวิจัยฯ ของผู้ประกอบการเอกชน : RDC Online

27-28 ก.พ. 61
15-16 ส.ค. 61
28-29 พ.ย. 61

2

10,000.-

RDCC

หลักสูตรสิทธิประโยชน์ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300% และ ระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

26-27 มิ.ย. 61
13-14 ธ.ค. 61

2

8,000.-

FERO

หลักสูตร Food Innovation Business ตอน เทคโนโลยี Food Rheology

29-30 มี.ค.61

2

15,000.-

PMT

หลักสูตรประยุกต์โลหะผงสู่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนโลหะไทย

26-27 เม.ย. 61

2

7,000.-

BIOS

หลักสูตร BIO Startup (Class Room)

1 พ.ค - 30 ก.ค. 61

3

110,000.-

BIOS

หลักสูตร BIO Startup (Visit Internation)

1 พ.ค - 30 ก.ค. 61

3

65,000.-

BIOT

หลักสูตร สร้างโอกาสธุรกิจจากเทคโนโลยีชีวภาพ

9-10 ส.ค. 61

2

15,000.-

INFO

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ

14-15 ก.พ. 61
21-22 มี.ค. 61
20-21 มิ.ย. 61
19-20 ก.ย. 61

2

15,000.-

INFOMO

อบรมเชิงปฏิบัติการ Advance Infographic Motion: สร้าง Infographic Motion ฉบับมืออาชีพ 

7-8, 14-15 มี.ค. 61
16-17, 23-24 พ.ค. 61

4

27,000.-

VINFO

อบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างการนำเสนอ ด้วย Video infographic เพิ่ม Skill การสื่อสาร สำหรับมือใหม่ 

3-5 เม.ย. 61
24-26 ก.ค. 61

3

18,000.-

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)

EAC

Basic/Advanced Engineering for Automotive Course

21-23 มี.ค. 61

3

7,000.-

ITPE

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

รอบ 1/2561 สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มี.ค. 61
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 23 ก.พ. 61)

รอบ 2/2561 สอบวันอาทิตย์ที่ 28 ต.ค. 61
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. - 28 ก.ย. 61)

ปรแกรมอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (ITM)

DMT005

Implementing a secure software development life cycle (S-SDLC)

20-22 ส.ค. 61

3

9,000.-

DMT010

Building with BIRT Reports

18-20 เม.ย. 61
10-12 ก.ย. 61

3

11,000.-

ITM062

การออกแบบ และการทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing)

17-20 เม.ย. 61
3-6 ก.ค. 61
24-27 ก.ย. 61
11-14 ธ.ค. 61

4

11,000.-

ITM089

Advanced Level Test Analyst

7-10 พ.ค. 61
16-19 ต.ค. 61

4

12,000.-

ITM008

Change Management for IT Project Implementation: การบริหารความเปลี่ยนแปลงระหว่างดำเนินโครงการด้านไอที

5-7 มี.ค. 61
20-22 มิ.ย. 61
6-8 ส.ค. 61
24-26 ต.ค. 61
24-26 ธ.ค. 61

3

8,500.-

ITM017

Support-Project Management

18 -20 ก.ค. 61

3

9,000.-

ITM086

IT Risk Management (Workshop)

12-14 ก.พ. 61
2-4 เม.ย. 61
13-15 มิ.ย. 61
20-22 ส.ค. 61

3

9,500.-

PJM001

Core-Project Management for IT

7-9, 12 -13 ก.พ. 61
18-20, 26-27 เม.ย. 61
13-15, 21-22 มิ.ย. 61
22-24, 30-31 ส.ค. 61
17-19, 25-26 ต.ค. 61
12-14, 20-21 ธ.ค. 61

5

12,500.-

PJM009

Essential Project Management Skills

19-23 ก.พ. 61
14-18 พ.ค. 61
16-20 ก.ค. 61
17-21 ก.ย. 61
19-23 พ.ย. 61

5

12,000.-

PJM010

Risk Management for IT Project Implementation: การบริหารความเสี่ยงระหว่างดำเนินโครงการด้านไอที

19-21 มี.ค. 61
4-6 มิ.ย. 61
29-31 ส.ค. 61
16-18 ต.ค. 61
12-14 ธ.ค. 61

3

8,500.-

ITM023

Business Continuity Management: การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

14-16 มี.ค. 61
25-27 มิ.ย. 61
15-17 ส.ค. 61
8-10 ต.ค. 61

3

9,500.-

ITM035

IT Project Outsourcing

15-16 มี.ค. 61
7-8 มิ.ย. 61
6-7 ก.ย. 61
1-2 พ.ย. 61

2

6,500.-

ITM051

Practical Business Process Improvement

26-28 ก.พ. 61
7-9 พ.ค. 61
23-25 ก.ค. 61
24-26 ก.ย. 61
14-16 พ.ย. 61

3

8,500.-

ITM063

การบริหารจัดการความต้องการทางธุรกิจ (Requirement Management)

14-17 พ.ค. 61
14-17 ส.ค. 61
19-22 พ.ย. 61

4

11,000.-

ITM064

การออกแบบ และการวางแผนประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Capacity Planning)

9-11 เม.ย. 61

3

9,000.-

ITM065

การออกแบบกระบวนการ และการจัดการรายการธุรกรรมให้มีประสิทธิภาพสูง (Design high transaction processing and management)

21-23 มี.ค. 61
31 ก.ค. - 2 ส.ค. 61

3

9,500.-

ITM027

แบบมาตรฐานความปลอดภัยบน ISO/IEC 27000:2013

6-9 มี.ค. 61
4-7 มิ.ย. 61
1-4 ต.ค. 61

4

11,000.-

ITM036

ITIL Foundation 3.0 - 2011

23-27 เม.ย. 61
18-22 มิ.ย. 61
10-14 ก.ย. 61
17-21 ธ.ค. 61

5

13,000.-

ITM038

Systems Requirements Study (Workshop Course) การแสวงหาความต้องการเพื่อนำมาพัฒนาระบบงาน

23 - 25 พ.ค. 61

3

9,000.-

ITM066

การพัฒนาองค์กรกับมาตรฐานเทคโนโลยี COSO, Cobit, SOX, ITIL, ISO27001: 2013 และ ISO22301: 2012

12-16 มี.ค. 61
21-25 พ.ค. 61
9-13 ก.ค. 61
29 ต.ค. - 2 พ.ย. 61

5

14,000.-

ITM099

การพัฒนากระบวนการบนมาตรฐาน ISO/IEC 20000:2011

22-25 ม.ค. 61
7-10 ส.ค. 61
5-8 พ.ย. 61

4

12,000.-

ITM100

การบริหารงานสินทรัพย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Asset Management)

5-7 ก.พ. 61
30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 61
27-29 ส.ค. 61
24-26 ต.ค. 61

3

9,500.-

ITM101

IT Risk Management for Auditor: การบริหารความเสี่ยงด้านไอทีสำหรับผู้ตรวจสอบ

28-30 มี.ค. 61
23-25 พ.ค. 61
11-13 ก.ค. 61
12-14 ก.ย. 61
5-7 พ.ย. 61

3

8,000.-

ITM102

IT Application Audit Process: กระบวนการตรวจสอบแอพพลิเคชันด้านไอที

2-4 พ.ค. 61
1-3 ส.ค. 61
29-31 ต.ค. 61
17-19 ธ.ค. 61

3

8,500.-

ITM103

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศขององค์กรในยุค Thailand 4.0

15-16 ก.พ. 61
8-9 มี.ค. 61
17-18 เม.ย. 61
30-31 พ.ค. 61
18-19 มิ.ย. 61
27-28 ส.ค. 61
27-28 ก.ย. 61
11-12 ต.ค. 61
1-2 พ.ย. 61
20-21 ธ.ค. 61

2

6,500.-

SVM001

พื้นฐานของการบริหารจัดสินทรัพย์ (Fundmental Asset Management)

17-19 ม.ค. 61
16-18 ก.ค. 61
17-19 ก.ย. 61
24-26 ธ.ค. 61

3

9,000.-

ASP021

Web Application using ASP.NET (C#)

12-16 ก.พ. 61
21-25 พ.ค. 61
17-21 ก.ย. 61
19-23 พ.ย. 61

5

13,500.-

CPL003

C# .NET Programming

29 ม.ค. - 2 ก.พ. 61
14-18 พ.ค. 61
9-13 ก.ค. 61
27-31 ส.ค. 61
29 ต.ค. - 2 พ.ย. 61

5

13,500.-

CTR002

Report and Query with Crystal Report Programming: การสร้างรายงานแบบต่างๆ จากฐานข้อมูลและเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมรายงานสำหรับ Application โปรแกรมเมอร์

5-9 มี.ค. 61
23-27 เม.ย. 61
9-13 ก.ค. 61
12-16 พ.ย. 61

5

13,500.-

CTR004

Advanced Crystal Report Using ASP.NET (VB.NET) for Web Application: การสร้างรายงานแบบต่างๆ เพื่อแสดงผลบน Web โดยใช้ภาษา ASP.NET(VB.NET) เพื่อควบคุมรายงานสำหรับ Web โปรแกรมเมอร์

7-11 พ.ค. 61
17-21 ก.ย. 61

5

14,000.-

ITM067

Business Intelligence (BI) Using Pentaho

19-23 ก.พ. 61
6-10 ส.ค. 61

5

13,500.-

JAV010

JAVA Servlet and JSP for Web Programming (J2EE) Level I - Basic Web Application: การพัฒนาภาษา JAVA Web Application ที่ทำงานบน Server ระดับที่ 1 - การสร้าง Web Application เบื้องต้น

29 ม.ค. - 2 ก.พ. 61
18-22 มิ.ย. 61
20-24 ส.ค. 61
26-30 พ.ย. 61

5

13,500.-

JAV022

JAVA Application & Applet Programming (J2SE) Level I - Basic Application Programming: การพัฒนาภาษา JAVA Application ที่ทำงานบน Client และ Webระดับที่ 1 - การทำงาน GUI และ Applet

8-12 ม.ค. 61
26-30 มี.ค. 61
14-18 พ.ค. 61
30 ก.ค. - 3 ส.ค. 61
19-23 พ.ย. 61

5

13,500.-

JAV031

JavaScript for Web Developers

5-9 มี.ค. 61
4-8 มิ.ย. 61
3-7 ก.ย. 61
26-30 พ.ย. 61

5

12,500.-

JAV039

Jasper Report and Java Programming

15-19 ม.ค. 61
4-8 มิ.ย. 61
5-9 พ.ย. 61

5

14,000.-

JAV040

Java for Non-Programmers

12-16 มี.ค. 61
16-20 ก.ค. 61
24-28 ธ.ค. 61

5

13,500.-

JAV041

Java Object Oriented Design Patterns

3-5 ม.ค. 61
9-11 เม.ย. 61
14-16 ส.ค. 61
24-26 ต.ค. 61

3

9,900.-

JAV042

AngularJS Programming

26-28 มี.ค. 61
2-4 พ.ค. 61
23-25 ก.ค. 61
11-13 ธ.ค. 61

3

9,000.-

JAV047

Node.js Programming

12-14 ก.พ. 61
18-20 เม.ย. 61
23-25 ก.ค. 61
24-26 ก.ย. 61
17-19 ธ.ค. 61

3

9,500.-

JAV049

Essential Angular2 with TypeScript

7-9 พ.ค. 61
28-30 ส.ค. 61
24-26 ธ.ค. 61

3

9,500.-

JAV052

React.js Programming

5-7 ก.พ. 61
18-20 เม.ย. 61
17-19 ต.ค. 61

3

10,000.-

MBA011

การพัฒนาแอพพลิเคชันบน Android

26-30 มี.ค. 61
3-7 ก.ย. 61
26-30 พ.ย. 61

5

15,000.-

MVB016

Visual Basic .NET Programming

15-19 ม.ค. 61
23-27 เม.ย. 61
2-6 ก.ค. 61
24-28 ก.ย. 61
24-28 ธ.ค. 61

5

13,500.-

PHP002

Advanced PHP for Web Service

22-26 ม.ค. 61
23-27 เม.ย. 61
11-15 มิ.ย. 61
27-31 ส.ค. 61
26-30 พ.ย. 61

5

14,000.-

PHP003

Web Report Management using PHP: การจัดการรายงานบน web ในรูปแบบต่างๆ ด้วย PHP และการใช้ Component ต่างๆ บน Web ด้วย PHP

5-9 ก.พ. 61
21-25 พ.ค. 61
3-7 ก.ย. 61
17-21 ธ.ค. 61

5

16,000.-

PHP012

PHP using MySQL Database for Web Development

26-28 มี.ค. 61
9-11 เม.ย. 61
30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 61
31 ก.ค. - 2 ส.ค. 61
8-10 ต.ค. 61
11-13 ธ.ค. 61

3

9,000.-

PHP022

PHP for Web Application Development

8-12 ม.ค. 61
19-23 มี.ค. 61
4-8 มิ.ย. 61
6-10 ส.ค. 61
10-14 ก.ย. 61
15-19 ต.ค. 61
24-28 ธ.ค. 61

5

14,500.-

PHP023

PHP and AJAX (JavaScript, Jquery, JSON, XML) Programming

22-26 ม.ค. 61
26-30 มี.ค. 61
9-13 ก.ค. 61
8-12 ต.ค. 61

5

14,500.-

PHP024

PHP Security Code

3-5 ม.ค. 61
23-25 เม.ย. 61
16-18 ก.ค. 61
24-26 ต.ค. 61

3

11,000.-

PHP026

PHP using CakePHP Framework

5-7 ก.พ. 61
2-4 พ.ค. 61
30 พ.ค. -1 มิ.ย. 61
14-16 ส.ค. 61

3

11,000.-

PHP027

PHP using Laravel Framework

15-17 ม.ค. 61
5-7 มี.ค. 61
18-20 เม.ย. 61
18-20 มิ.ย. 61
3-5 ก.ย. 61
12-14 พ.ย. 61

3

11,000.-

PHP028

PHP using Yii2

12-14 มี.ค. 61
25-27 มิ.ย. 61
1-3 ต.ค. 61

3

9,900.-

PHP031

PHP Object Oriented Programming

3-5 ม.ค. 61
26-28 มี.ค. 61
2-4 พ.ค. 61
2-4 ก.ค. 61
10-12 ก.ย. 61
5-7 พ.ย. 61
11-13 ธ.ค. 61

3

11,000.-

PTN001

Python Development

19-23 ก.พ. 61
11-15 มิ.ย. 61
12-16 พ.ย. 61

5

12,500.-

PTN003

Python Web Application using Django Framework

19-23 ก.พ. 61
20-24 ส.ค. 61
1-5 ต.ค. 61

5

13,000.-

UML002

Software Development with UML Design

19-23 มี.ค. 61
29 ต.ค. -2 พ.ย. 61

5

12,500.-

CTS001

Building DR Site with VMware vCenter Site Recovery Manager (SRM) v6.5  

12-14 ก.พ. 61
16-18 พ.ค. 61
9-11 ก.ค. 61
3-5 ก.ย. 61
5-7 พ.ย. 61

3

12,500.-

CTS008

VMware NSX: Install, Configure, Manage V6.2

19-23 ก.พ. 61
14-18 พ.ค. 61
20-24 ส.ค. 61
12-16 พ.ย. 61

5

16,500.-

CTS009

Virtual SAN: Deploy and Manage V6.2

31 ม.ค. - 2 ก.พ. 61
7-9 พ.ค. 61
6-8 ส.ค. 61
5-7 พ.ย. 61

3

11,000.-

NWA046

VMware vSphere V6.5: Install, Configure, Manage

15-19 ม.ค. 61
23-27 เม.ย. 61
2-6 ก.ค. 61
1-5 ต.ค. 61

5

17,000.-

NWA089

Windows Server 2016 Administration  

22-26 ม.ค. 61
26-30 มี.ค. 61
21-25 พ.ค. 61
16-20 ก.ค. 61
24-28 ก.ย. 61
26-30 พ.ย. 61

5

13,500.-

NWA090

Windows Server 2016 Active Directory Domain Services Administration  

19-23 ก.พ. 61
23-27 เม.ย. 61
9-13 ก.ค. 61
15-19 ต.ค. 61

5

14,500.-

NWA092

Windows Server 2016 Hyper-V Implement and Configure  

5-8 ก.พ. 61
17-20 เม.ย. 61
18-21 มิ.ย. 61
14-17 ส.ค. 61
12-15 พ.ย. 61

4

12,000.-

NWA093

10 เทคนิคในการแก้ปัญหา Windows Server Active Directory

15-16 พ.ค. 61
6-7 ส.ค. 61
12-13 พ.ย. 61

2

7,800.-

NWA096

Docker Workshop

1-2 ก.พ. 61
4-5 เม.ย. 61
14-15 มิ.ย. 61
13-14 ก.ย. 61
8-9 พ.ย. 61

2

8,500.-

NWA101

Exchange Server 2016 Administration

30 เม.ย. - 4 พ.ค. 61
3-7 ก.ย. 61
17-21 ธ.ค. 61

5

17,500.-

CMS014

การสร้างระบบบริหารงานจัดการความรู้ (KM) ด้วย Moodle

19-20 ก.พ. 61
23-24 พ.ค. 61
16-17 ส.ค. 61
19-20 พ.ย. 61

2

7,000.-

DOC004

Word Advanced Documents and Techniques (รวมสุดยอดเทคนิคงานเอกสารอัตโนมัติขั้นสูง)

26-27 มี.ค. 61
25-26 มิ.ย. 61
24-25 ก.ย. 61
17-18 ธ.ค. 61

2

6,500.-

DOC008

สร้างแม่แบบโครงการ เพื่อจัดรูปแบบอัตโนมัติ ด้วย MS Word

23 ก.พ. 61
16 พ.ค. 61
23 ส.ค. 61
26 พ.ย. 61

1

3,000.-

MDB005

Advanced Microsoft Access 2013/2016 Macro and VBA Programming

5-7 ก.พ. 61
2-4 เม.ย. 61
4-6 มิ.ย. 61
6-8 ส.ค. 61
8-10 ต.ค. 61
5-7 พ.ย. 61

3

8,900

MDB008

Fundamentals Microsoft Access 2013/2016

19-20 ก.พ. 61
23-24 เม.ย. 61
18-19 มิ.ย. 61
20-21 ส.ค. 61
16-17 ต.ค. 61
6-7 ธ.ค. 61

2

6,500.-

MDB009

Intermediate Microsoft Access 2013/2016

21-23 ก.พ. 61
18-20 เม.ย. 61
20-22 มิ.ย. 61
22-24 ส.ค. 61
24-26 ต.ค. 61
12-14 ธ.ค. 61

3

8,900.-

MUL014

Adobe Photoshop CC 2017 การสร้างสรรค์และตกแต่งภาพอย่างมืออาชีพ

7-9 ก.พ. 61
18-20 เม.ย. 61
13-15 มิ.ย. 61
8-10 ส.ค. 61
10-12 ต.ค. 61
19-21 ธ.ค. 61

3

10,000.-

MUL015

Adobe Illustrator CC 2017 การสร้างสรรค์งานออกแบบกราฟฟิคดีไซน์

7-9 มี.ค. 61
9-11 พ.ค. 61
17-19 ก.ค. 61
12-14 ก.ย. 61
28-30 พ.ย. 61

3

10,000.-

MUL016

Adobe InDesign CC 2017 การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอลออนไลน์ (E-Books & E-Magazine)

14-16 ก.พ. 61
25-27 เม.ย. 61
27-29 มิ.ย. 61
22-24 ส.ค. 61
17-19 ต.ค. 61

3

10,000.-

MUL018

สร้างสรรค์งานออกแบบตกแต่งภาพและออกแบบกราฟิก ด้วย Gimp & InkScape (freeware)

28-30 มี.ค. 61
23-25 พ.ค. 61
23-25 ก.ค. 61
26-28 ก.ย. 61

3

10,000.-

MUL020

Advance Adobe Photoshop CC 2017 (Workshop) ต่อยอดการสร้างสรรค์และตกแต่งภาพขั้นสูง

13 ก.พ. 61
6 มี.ค. 61
5 เม.ย. 61
8 พ.ค. 61
1 มิ.ย. 61
3 ก.ค. 61
7 ส.ค. 61
4 ก.ย. 61
2 ต.ค. 61
5 พ.ย. 61

1

3,700.-

MUL021

การพัฒนา Graphic Parallax Website ด้วยโปรแกรม Adobe muse

15-16 ก.พ. 61
21-22 พ.ค. 61
14-15 ส.ค. 61
15-16 พ.ย. 61

2

7,000.-

MUL022

Creative Graphic & Design By PowerPoint

24-26 ม.ค. 61
26-28 ก.พ. 61
19-21 มี.ค. 61
2-4 เม.ย. 61
2-4 พ.ค. 61
6-8 มิ.ย. 61
4-6 ก.ค. 61
1-3 ส.ค. 61
5-7 ก.ย. 61
3-5 ต.ค. 61
21-23 พ.ย. 61
12-14 ธ.ค. 61

3

9,500.-

PPT002

Advanced Microsoft PowerPoint 2013/2016 for Effective Presentation

26-28 ก.พ. 61
21-23 พ.ค. 61
27-29 ส.ค. 61
26-28 พ.ย. 61

3

8,900.-

XLS011

Advanced Microsoft Excel 2013/2016 PivotTable and PivotChart

1-2 ก.พ. 61
9-10 เม.ย. 61
25-26 มิ.ย. 61
27-28 ส.ค. 61
18-19 ต.ค. 61
17-18 ธ.ค. 61

2

6,900.-

XLS015

Advanced Microsoft Excel 2013/2016 Function and Database

29-31 ม.ค. 61
26-28 ก.พ. 61
28-30 มี.ค. 61
25-27 เม.ย. 61
30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 61
27-29 มิ.ย. 61
23-25 ก.ค. 61
29-31 ส.ค. 61
26-28 ก.ย. 61
29-31 ต.ค. 61
28-30 พ.ย. 61
19-21 ธ.ค. 61

3

8,900.-

XLS016

Advanced Microsoft Excel 2013/2016 Macro and VBA Programming

22-26 ม.ค. 61
19-23 มี.ค. 61
21-25 พ.ค. 61
16-20 ก.ค. 61
17-21 ก.ย. 61
19-23 พ.ย. 61

5

12,000.-

XLS027

Advanced Microsoft Excel 2013/2017 Chart Professional

31 ม.ค. 61
9 พ.ค. 61
8 ส.ค. 61
12 พ.ย. 61

1

4,000.-

XLS028

Fundamentals Microsoft Excel 2013/2016

16 ก.พ. 61
5 เม.ย. 61
26 ก.ค. 61
22 ต.ค. 61
11 ธ.ค. 61

1

3,700

XLS037

ทำสถิติให้เป็นเรื่องง่ายๆ ทำได้ด้วย MS Excel

21 ก.พ. 61
14 พ.ค. 61
21 ส.ค. 61
22 พ.ย. 61

1

3,500.-

XLS038

มาสร้าง Dashboard ด้วย MS Excel เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล

22 ก.พ. 61
15 พ.ค. 61
22 ส.ค. 61
23 พ.ย. 61

1

3,700.-

NWA076

SUN Solaris Administration

19-23 ก.พ. 61
17-21 เม.ย. 61
11-15 มิ.ย. 61
20-24 ส.ค. 61
15-19 ต.ค. 61
17-21 ธ.ค. 61

5

14,000.-

NWA078

SUN Solaris Fundamental

29-31 ม.ค. 61
2-4 เม.ย. 61
4-6 มิ.ย. 61
8-10 ส.ค. 61
3-5 ต.ค. 61
3-4, 6 ธ.ค. 61

3

9,500.-

NWA080

Fundamentals Linux for System Administration: การบริหารและจัดการ ระบบลินุกซ์

21-25 พ.ค. 61
16-20 ก.ค. 61
29 ต.ค. - 2 พ.ย. 61

5

14,500.-

NWA095

Ubuntu Server Administration

9-12 เม.ย. 61
11-14 มิ.ย. 61
14-17 ส.ค. 61
22, 24-26 ต.ค. 61
11-14 ธ.ค. 61

4

12,000.-

NWA097

Oracle Solaris11 System Administration

22-26 ม.ค. 61
30 เม.ย. - 4 พ.ค. 61
16-20 ก.ค. 61
5-9 พ.ย. 61

5

14,000.-

NWA098

Oracle Solaris11 Advance System Administration

23-27 เม.ย. 61
2-6 ก.ค. 61
8-12 ต.ค. 61
17-21 ธ.ค. 61

5

15,500.-

NWA099

Oracle Linux Enterprise Server7 System Administration

5-9 มี.ค. 61
18-22 มิ.ย. 61
3-7 ก.ย. 61
12-16 พ.ย. 61

5

13,000.-

NWA100

RedHat Linux Enterprise Server7 System Administration

5-9 ก.พ. 61
14-18 พ.ค. 61
6-10 ส.ค. 61
26-30 พ.ย. 61

5

14,000.-

DBM020

Database Design and SQL

19-23 ก.พ. 61
23-27 เม.ย. 61
4-8 มิ.ย. 61
6-10 ส.ค. 61
8-12 ต.ค. 61
17-21 ธ.ค. 61

5

12,500.-

DBM028

MySQL Administration  

26-28 ก.พ. - 2 มี.ค. 61
17-20 เม.ย. 61
23-26 ก.ค. 61
22, 24-26 ต.ค. 61
11-14 ธ.ค. 61

4

12,000.-

DBM029

MySQL for Developer  

12-15 ก.พ. 61
28, 30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 61
31 ก.ค. - 3 ส.ค. 61
3-4, 6-7 ธ.ค. 61

4

12,500.-

DBM031

SQL Server 2016 Administration  

22-26 ม.ค. 61
19-23 มี.ค. 61
7-11 พ.ค. 61
2-6 ก.ค. 61
17-21 ก.ย. 61
19-23 พ.ย. 61

5

13,500.-

DBM032

SQL Server 2016 Programming and Implementation  

12-16 มี.ค. 61
4-8 มิ.ย. 61
20-24 ส.ค. 61
29 ต.ค. - 2 พ.ย. 61

5

13,500.-

DBM037

PostgreSQL Administration

12-14 ก.พ. 61
8-10 ต.ค. 61

3

11,000.-

DBM038

Oracle Database 11g for DBA

15-19 ม.ค. 61
5-9 มี.ค. 61
30 เม.ย. - 4 พ.ค. 61
6-10 ส.ค. 61
8-12 ต.ค. 61

5

13,500.-

DBM039

Oracle Database PL/SQL Programming

5-9 ก.พ. 61
23-27 เม.ย. 61
25-29 มิ.ย. 61
27-31 ส.ค. 61
12-16 พ.ย. 61

5

13,500.-

DBM040

Implement NoSQL Database with MongoDB  

2-5 เม.ย. 61
25-28 มิ.ย. 61
31 ก.ค. - 3 ส.ค. 61
1-4 ต.ค. 61

4

12,500.-

DBM041

Implement Apache Hadoop for Big Data

26-28 ก.พ. 61
9-11 เม.ย. 61
23-25 ก.ค. 61
10-12 ก.ย. 61
5-7 พ.ย. 61

3

11,500.-

DBM042

Practical Data Analytics with Apache Spark

17-18 พ.ค. 61
11-12 ต.ค. 61

2

9,500.-

CTS005

Cisco Certified Network Associate Routing & Switching (CCNA)

12-16 มี.ค. 61
18-22 มิ.ย. 61
20-24 ส.ค. 61
1-5 ต.ค. 61

5

13,000.-

NWA001

Understanding Network Fundamentals

19-21 มี.ค. 61
7-9 พ.ค. 61
23-25 ก.ค. 61
1-3 ต.ค. 61

3

9,000.-

NWA004

Troubleshooting TCP/IP Internetworking

30 เม.ย. - 3 พ.ค. 61
15-18 ต.ค. 61

4

12,000.-

NWA067

Network System Administration Techniques for IT Professionals: การพัฒนาทักษะผู้บริหารระบบเครือข่าย

26-30 มี.ค. 61
4-8 มิ.ย. 61
27-31 ส.ค. 61
26-30 พ.ย. 61

5

15,500.-

NWA077

TCP/IP Internetworking

5-7 มี.ค. 61
31 ก.ค. - 2 ส.ค. 61

3

9,500.-

NWA082

Network Administration and Monitoring Tools

2-5 เม.ย. 61
9-12 ก.ค. 61
24-27 ก.ย. 61
11-14 ธ.ค. 61

4

13,500.-

NWA086

Implementing Wireless LAN Solution

9-11 เม.ย. 61
18-20 มิ.ย. 61
8-10 ต.ค. 61

3

10,000.-

NWA054

Network & Internet Security for IT Professionals

23-27 เม.ย. 61
25-29 มิ.ย. 61
10-14 ก.ย. 61
17-21 ธ.ค. 61

5

14,000.-

NWA074

Fundamentals Wireless LAN Security

17-18 พ.ค. 61
8-9 ส.ค. 61
14-15 พ.ย. 61

2

9,300.-

SEC004

Cyber Security for Smart User  

29-30 ม.ค. 61
2-3 เม.ย. 61
11-12 มิ.ย. 61
13-14 ก.ย. 61
8-9 พ.ย. 61

2

7,800.-

SEC006

Ethical Hacking and Countermeasures

12-16 มี.ค. 61
18-22 มิ.ย. 61
10-14 ก.ย. 61
17-21 ธ.ค. 61

5

15,000.-

SEC008

Computer Forensic and Investigation

5-9 มี.ค. 61
11-15 มิ.ย. 61
3-7 ก.ย. 61
24-28 ธ.ค. 61

5

18,000.-

SEC009

Fortigate Multi-threat Securities System

19-23 มี.ค. 61
25-29 มิ.ย. 61
17-21 ก.ย. 61

5

15,000.-

สอบถามรายละเอียด/สำรองที่นั่ง ได้ที่:

สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ชั้น 6
73/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ย้อนกลับ


MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ผลงานวิจัยพร้อมถ่ายทอด

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป