เว็บไซต์ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง : http://thaisc.io/

หลักการและเหตุผล

ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (NSTDA Supercomputer Center: ThaiSC) เป็นหนึ่งในหน่วยงาน National S&T Infrastructure ของ สวทช. เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สำคัญของประเทศ โดยศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูงมุ่งเน้นการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (High Performance Computing: HPC) แก่งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการคำนวณ (Computational Science) เช่น การทำแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์, งานวิจัยด้าน Computational chemistry, Bioinfomatics, Climate change, Artificial Intelligence (AI), Big data เป็นต้น เพื่อให้มีศักยภาพสามารถรองรับโจทย์ปัญหาขนาดใหญ่ของประเทศได้

วิสัยทัศน์

ศูนย์วิจัยและพัฒนา HPC สำหรับการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ในระดับอาเซียน

พันธกิจ

  • ให้บริการ HPC สำหรับการวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย
  • วิจัยและพัฒนา Frontier Computational Science
  • ส่งเสริมการพัฒนา HPC Workforce
  • พัฒนาแผนงานด้าน HPC สำหรับประเทศไทย
  • สร้างความร่วมมือและทัศนวิสัยด้าน HPC

การให้บริการ

ThaiSC ให้บริการการประมวลผลประสิทธิภาพสูง (HPC) ภายใต้ระบบคลัสเตอร์ TARA HPC สำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ

  • บริการระบบการประมวลผล (ทรัพยากรการคำนวณ)
  • บริการให้คำปรึกษาด้านการคำนวณและการใช้ทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพ
  • ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ HPC

ติดต่อ

ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (NSTDA Supercomputer Center: ThaiSC)
ห้อง INC2A 301
เลขที่ 144 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทร: 0-2564-6900
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ศูนย์ : http://thaisc.io/

{/tabs}

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป