ศูนย์วิจัยและพัฒนาเฉพาะทาง (Focus Center)

สวทช. พัฒนากลไกการจัดตั้ง Focus Center เพื่อขยายขนาดผลงานวิจัยที่มีศักยภาพให้เป็นต้นแบบระดับอุตสาหกรรม เพิ่มโอกาสในการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น สร้างความสามารถระดับวิศวกรรมและการผลิตจำนวนมาก สามารถนำผลงานไปใช้ประโยชน์ได้จริง และพัฒนาหน่วยวิจัยที่ทำงานวิจัยในระดับใกล้ตลาด ให้มีความพร้อมที่จะทำงานในระดับเชิงพาณิชย์

  • ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (Assistive Technology and Medical Device Research Center (A-MED))

  • ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (National Security and Dual-Use Technology Center (NSD)

    • ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ ในปี 2562 เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงของประเทศที่สามารถประยุกต์ใช้งานทั้งในหน่วยงานด้านความมั่นคงและในภาคประชาชนทั่วไปเชิงพาณิชย์ อย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติฯ โดยมุ่งเน้นการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการรับมือภัยจากความไม่สงบและอาชญากรรม เทคโนโลยีเพื่อการรับมือภัยต่อความมั่นคงและเสถียรภาพแหล่งจ่ายพลังงาน และเทคโนโลยีเพื่อการรับมือภัยพิบัติ และได้นำเสนอชุดโครงการใน 6 แผนงานหลัก ที่คาดว่าจะสามารถสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสร้างความมั่นคงให้กับประเทศได้เป็นอย่างมาก 
    • ข้อมูลติดต่อ โทรศัพท์: 02 564 8000

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป