รวมลิงก์เครือข่ายสังคมภายใต้หน่วยงาน สวทช.

 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  สวทช.

  รัฐกิจสัมพันธ์ สวทช

  การออกอากาศและการผลิตสื่อ (NSTDA Channel)

  ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)

  ซอฟต์แวร์พาร์ค

  สถาบันวิทยาการ สวทช.

  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

  ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สวทช.

  ศูนย์หนังสือ สวทช.

  NSTDA Recruitment

slideshare NSTDA Slideshare

 


 

 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)

  ไบโอเทค


ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

  เอ็มเทคศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

  เนคเทคศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)

  นาโนเทค

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป