ผลการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ 2556
 

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2555
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2555
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2555
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2556
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2556
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2556
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2556
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2556
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2556
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2556
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2556

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

ตราโลโก้ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Logo of Technology Management Center: TMC)

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป