ข้อ ๒ (๒) เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชน รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

1. คู่มือปฎิบัติตามภารกิจหลัก เช่น ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอโครงการ (PM-CO-CPM-01) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจหลัก ได้แก่ ด้านดำเนินการวิจัยพัฒนาและดำเนินการด้านวิศวกรรมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรขององค์กร https://www.nstda.or.th/th/industrial-research

2. ขั้นตอนการบริการจดสิทธิบัตร/อนุมัติสิทธิบัตร สำหรับหน่วยงานภายใน สวทช. (PM-CO-TLO-01) https://www.nstda.or.th/tlo/

3. ขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารพื้นที่เช่าภาคเอกชน (PM-TMC-TSP-07) https://www.nstda.or.th/th/nstda-services

4. ขั้นตอนการให้ทุนสนับสนุนการศึกษา (PM-CO-JSTP-01)  https://www.nstda.or.th/jstp/

5. ขั้นตอนการบริหารโครงการวิจัย (PM-NN-BDV-01)

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดฝึกอบรมและสัมมนา (PM-CO-NSA-01) https://www.nstdaacademy.com/

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การให้เช่าพื้นที่สำนักงาน (PM-CO-SWP-02) http://swpark.or.th/

8. หลักเกณฑ์การเป็นลูกค้าของ iTAP ซึ่งแสดงไว้อย่างชัดเจนบนเว็บไซต์แนวทางการทำงานเรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการพิจารณารับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี (G-TMC-RDP-02) https://itap.nstda.or.th

9. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีแสดงไว้บนเว็บไซต์ https://www.nstda.or.th/cdp/th/

10.หลักเกณฑ์การขึ้นบัญชีนวัตกรรมผ่านเว็บไซต์  http://www.innovation.go.th/thai-innovation-register-steps

11.เกณฑ์การคัดเลือกผู้เช่าในการเช่าพื้นที่ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศ

12. คู่มือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

13. คู่มือการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ สวทช.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

ตราโลโก้ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Logo of Technology Management Center: TMC)

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป