ข้อ ๑ (๗) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน

ข้อ ๖ (๒) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน จำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน

รายงานผลการตรวจสอบประจำปี 2561

1.รายงานผลการสอบทานงบการเงินศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม ปี 2560

2.รายงานการสอบทานงบการเงินประจำปี 2560

รายงานผลการตรวจสอบประจำปี 2560

1.รายงานผลการตรวจสอบหน่วยวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุ

2. รายงานผลการตรวจสอบหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร

3.รายงานผลการตรวจสอบหน่วยวิจัยวัสดุนาโนและวิศวกรรมระบบนาโน

4.รายงานผลตรวจสอบ หน่วยวิจัยเครือข่ายเทคโนโลยีไร้สายและความมั่นคง

5.รายงานผลการตรวจสอบ ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม

6.รายงานผลการสอบทานงบการเงินปี 2559

7.รายงานผลการตรวจสอบฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

8.รายงานผลการตรวจสอบฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการข้อมูล

9.รายงานสอบทานบริหารความเสี่ยง

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

ตราโลโก้ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Logo of Technology Management Center: TMC)

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป