มาตรา 7

มาตรา รายละเอียด
7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

- โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

- โครงสร้างและการจัดองค์กร อํานาจหน้าที่ วิธีการดําเนินงาน และสถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของ สวทช.

7(2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
7(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ สถานที่ติดต่อขอรับบริการ
7(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่งฯ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - พ.ร.บ.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534
- มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ทั้งหมด
- ระเบียบ สวทช. ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พ.ศ. 2560
- คำสั่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ สวทช.

 

 

มาตรา 9

มาตรา รายละเอียด
9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง , ประกาศราคากลาง ประกาศสอบราคา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศคัดเลือก ฯลฯ

9(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7(4)

- แผนกลยุทธ์ สวทช. ทุกฉบับ

แนวนโยบายในการดำเนินงานตามพันธกิจ

- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- ระเบียบ นโยบายอื่นๆ

- คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะรัฐบาล พล อ.ประยุทธ จันทร์โอชา

9(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินงาน

- แผนการดำเนินงานและงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563

- ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

9(4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบ ถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
 คู่มือ

- คู่มือเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- คู่มือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

- คู่มือการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ สวทช.

 คำสั่ง - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารประจำ สวทช. ฉบับที่ 1 (214/2556)
- คำสังแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารประจำ สวทช. ฉบับที่ 2 (277/2556)
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (039/2560)
9(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา 7 วรรคสอง ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
9(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำ บริการสาธารณะ ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

9(7)

มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรีฯ

- มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ สวทช.

- มติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)

9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
1. ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ย้อนหลังทุกปีงบประมาณ

3. เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
4. งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ
5. ที่สาธารณประโยชน์ ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
6. รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม การอบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
7. ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อ การจัดซื้อจัดจ้างของ สวทช.
8. รายงานผลการตรวจสอบอาคาร ตามมาตรา 32 ทวิฯ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป