มาตรา 7

(1) - โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน 
     - โครงสร้างและการจัดองค์กร อํานาจหน้าที่ วิธีการดําเนินงาน และสถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของ สวทช.
(2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่งฯ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย
     - พ.ร.บ.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534
     - มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ทั้งหมด
     - ระเบียบ สวทช. ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พ.ศ. 2560
     - คำสั่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ สวทช.

มาตรา 9

        (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

(1.1) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง , ประกาศราคากลาง ประกาศสอบราคา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศคัดเลือก ฯลฯ

 

        (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7(4)

(2.1) แผนกลยุทธ์ สวทช. ทุกฉบับ
(2.2) แนวนโยบายในการดำเนินงานตามพันธกิจ
(2.2) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(2.3) ระเบียบ นโยบายอื่นๆ
(2.4) คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะรัฐบาล พล อ.ประยุทธ จันทร์โอชา

 

        (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

(3.1) แผนการดำเนินงานและงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 
       - ดูแผนการดำเนินงานและงบประมาณย้อนหลัง

(3.2) ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

(3.3) สรุปรายงานเดินทางต่างประเทศ ของพว. (สวทช.)

 

        (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบ ถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน 

(4.1) คู่มือเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(4.2) คู่มือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
(4.3) คู่มือการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ สวทช.
(4.4) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารประจำ สวทช. ฉบับที่ 1 (214/2556)
        คำสังแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารประจำ สวทช. ฉบับที่ 2 (277/2556)
        คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (039/2560)


        (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา 7 วรรคสอง
             - ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 

        (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำ บริการสาธารณะ
             - ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 

        (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรีฯ

(7.1) มติตณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ สวทช.
(7.2) มติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)

        (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

(8.1) ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

(8.2) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

-> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ย้อนหลังทุกปีงบประมาณ

(8.3) เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส

(8.4) โครงการวิจัยที่ใช้งบประมาณของรัฐในส่วนที่ สวทช. ดำเนินการ

(8.5) ที่สาธารณประโยชน์
       - ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

(8.6) รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

(8.7) ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
        - การจัดซื้อจัดจ้างของ สวทช.

(8.8) รายงานผลการตรวจสอบอาคาร ตามมาตรา 32 ทวิ แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป