มาตรา 7

(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
(2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่งฯ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย
     - ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 9

        (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

(1.1) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง , ประกาศราคากลาง ประกาศสอบราคา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศคัดเลือก ฯลฯ

 

        (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7(4)

(2.1) คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะรัฐบาล พล อ.ประยุทธ จันทร์โอชา
(2.2) แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 6 ปีงบประมาณ 2560-2564
(2.3) แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน 6.1 (2561-2565)
(2.4) แผนกลยุทธ์ฉบับทบทวน 6.1 ฉบับย่อ (พ.ศ.2561-2565)
(2.5) แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน 6.2 (พ.ศ. 2562-2566)
(2.6) แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับทบทวน 6.2 ฉบับย่อ (พ.ศ.2562-2566)

 

        (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

(3.1) แผนการดำเนินงานและงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562
        - ดูแผนการดำเนินงานและงบประมาณย้อนหลัง

 

        (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบ ถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน 

(4.1) คู่มือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
(4.2) คู่มือการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ สวทช.
(4.3) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารประจำ สวทช. ฉบับที่ 1 (214/2556)
        คำสังแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารประจำ สวทช. ฉบับที่ 2 (277/2556)
        คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (039/2560)


        (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา 7 วรรคสอง
             - ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 

        (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำ บริการสาธารณะ
             - ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 

        (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรีฯ

(7.1) มติตณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ สวทช.
(7.2) มติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)

ปี 2558
- ครั้งที่ 1/2558
- ครั้งที่ 2/2558
- ครั้งที่ 3/2558
- ครั้งที่ 4/2558
- ครั้งที่ 5/2558
- ครั้งที่ 6/2558
- ครั้งที่ 7/2558
- ครั้งที่ 8/2558
- ครั้งที่ 9/2558

ปี 2559
- ครั้งที่ 1/2559
- ครั้งที่ 2/2559
- ครั้งที่ 3/2559
- ครั้งที่ 4/2559
- ครั้งที่ 5/2559 (วาระลับ)
- ครั้งที่ 6/2559
- ครั้งที่ 7/2559
- ครั้งที่ 8/2559
- ครั้งที่ 9/2559

ปี 2560
-
ครั้งที่ 1/2560
ครั้งที่ 2/2560
ครั้งที่ 3/2560
ครั้งที่ 4/2560
ครั้งที่ 5/2560
ครั้งที่ 6/2560

 

        (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

(8.1) ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

(8.2) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

(8.2.1)  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560
(8.2.2)  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
(8.2.3)  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2560
(8.2.4)  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2561
(8.2.5)  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
(8.2.6)  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2561
(8.2.7)  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561
(8.2.8)  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2561
(8.2.9)  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2561
(8.2.10)  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2561
(8.2.11)  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561
(8.2.12)  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2561
-> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2558 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2557
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2556

(8.3) ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

(8.3.1) นโยบายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม สวทช.
    - ประกาศ ณ 1 ตุลาคม 2553
    - ประกาศ ณ 20 กันยายน 2555
    - ประกาศ ณ 17 พฤศจิกายน 2557
    - ประกาศ ณ 1 พฤศจิกายน 2559

(8.3.2) รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน การจัดการของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ
    - ประจำปีงบประมาณ 2554
    - ประจำปีงบประมาณ 2555
    - ประจำปีงบประมาณ 2556
   - ประจำปีงบประมาณ 2557
   - ประจำปีงบประมาณ 2558
   - ประจำปีงบประมาณ 2559
   - ประจำปีงบประมาณ 2560

(8.3.3) รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน การจัดการน้ำเสียภายในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
    - ประจำปีงบประมาณ 2554
    - ประจำปีงบประมาณ 2556
    - ประจำปีงบประมาณ 2557
    - ประจำปีงบประมาณ 2558
   - ประจำปีงบประมาณ 2559
   - ประจำปีงบประมาณ 2560

(8.3.4) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
    - คำสั่ง เลขที่ 61/2553 
    - คำสั่ง เลขที่ 50/2555
    - คำสั่ง เลขที่ 3/2557

(8.3.5) คำสั่ง ปรับปรุงคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
    - คำสั่ง เลขที่ 25/2555 
    - คำสั่ง เลขที่ 41/2557 
 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป