ระบบการศึกษาของประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่ในโลก มีความแตกต่างและหลากหลายในแง่โครงสร้างและเนื้อหาหลักสูตร ส่งผลให้อาจเกิดความยุ่งยากลำบากสำหรับผู้เกี่ยวข้องทางการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะผู้ตัดสินใจในระดับนโยบายของแต่ละประเทศในการที่จะเปรียบเทียบ และ benchmark ระบบการศึกษาของประเทศตนเองกับประเทศอื่นๆ

ดังนั้นองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) จึงได้จัดทำมาตรฐานสากลการจัดจำแนกการศึกษา (the International Standard Classification of Education: ISCED) ซึ่งคือ Framework ทางสถิติสำหรับการจัดจำแนกการศึกษา เพื่อเปรียบเทียบสถิติและตัวชี้วัดทางการศึกษาในประเทศต่างๆ หนึ่งในข้อมูลที่สำคัญ คือ การจัดจำแนกระดับการศึกษาและสาขาวิชา เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการการศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดจำแนกข้อมูลการศึกษาให้เป็นมาตรฐานสอดคล้องมาตรฐานสากล

มาตรฐานสากลการจัดจำแนกการศึกษา ซึ่งจัดทำขึ้นโดย UNESCO เวอร์ชั่นแรกรู้จักกันในชื่อว่า ISCED 1976 ขณะที่เวอร์ชั่นที่ 2 รู้จักกันในชื่อว่า ISCED 1997 ซึ่งได้จัดจำแนกระดับการศึกษาออกเป็นระดับต่างๆ จำนวน 7 ระดับ 25 สาขาวิชา โดยในแต่ละระดับการศึกษานั้น มีการจำแนกประเภทและชั้นปีด้วย ขณะที่ ISCED 2011 ได้จัดจำแนกระดับการศึกษาออกเป็นระดับต่างๆ จำนวน 9 ระดับ ซึ่งในแต่ละระดับการศึกษายังคงมีการจำแนกประเภทและชั้นปี โดยมีการแบ่งระดับการศึกษาก่อนปริญญาเอกเป็น 3 ระดับ และขยายระดับการศึกษาขั้นต่ำสุดเพื่อให้ครอบคลุมหมวดหมู่ย่อยใหม่ของโปรแกรมการพัฒนาการศึกษาวัยเด็กตอนต้นซึ่งอายุต่ำกว่า 3 ปี 

ในขณะที่มีการทบทวน ISCED 2011 คณะกรรมการพิจารณาดำเนินการเห็นพ้องกันว่าสาขาวิชาของการศึกษาควรมีขั้นตอนการศึกษาและตรวจสอบแยกจากระดับการศึกษา การทบทวนสาขาวิชาดำเนินการขึ้นในปี 2012 เรียกว่า the ISCED Fields of Education and Training ซึ่งมีการจัดจำแนกการศึกษาตามสาขาวิชาเป็น 11 กลุ่มสาขาวิชาหลัก 29 สาขาวิชาย่อย เช่น

 

Broad field Narrow field  Detailed field
01 Education 011 Education 0111 Education science
    0112 Training for pre-school teachers
    0113 Teacher training without subject specialisation
    0114 Teacher training with subject specialisation
02 Arts and humanities 021 Arts 0211 Audio-visual techniques and media production
    0212 Fashion, interior and industrial design
    0213 Fine arts
    0214 Handicrafts
    0215 Music and performing arts
  022 Humanities (except languages) 0221 Religion and theology
    0222 History and archaeology 
    0223 Philosophy and ethics
  023 Languages 0231 Language acquisition
    0232 Literature and linguistics

 

ที่มาและเอกสารฉบับเต็ม the International Standard Classification of Education (ISCED)  คลิกที่นี่

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป