องค์กรยุคใหม่จะยอดเยี่ยมและยั่งยืนได้ จะต้องมีการกำหนดกลยุทธ์ใน "การจัดการความรู้" และมีวิธีดำเนินการใน "การสร้างความรอบรู้" ที่ลึกล้ำ ตลอดจนต้องมีกลยุทธ์ใน "การจัดการกับคน" ทุกๆ ระดับ ทั้ง ผู้จัดการ หัวหน้าหน่วยงาน และคนทำงาน

ที่มา : (ข้อความจากปกหน้า) หนังสือ องค์กรชั้นยอดการจัดการคน+ความรู้ : How Organization Get Smart-and Stay Smart

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป