Infographic ที่ชุดนี้นำเสนอเรื่อง "การจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ" การจัดการความรู้ในองค์กรควรเริ่มต้นจากการ การสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้มีความชัดเจนกับบุคลากรหรือพนักงานในองค์กร เพราะเมื่อเราเริ่มดำเนินการจัดการความรู้ อาจมีคำถามเกิดขึ้น เช่น

 1. Why do we keep having to relearn this?
 2. Haven’t we done something like this before? I feel like I’m reinventing the wheel.
 3. I don’ts know where to find it, but I know someone did it before.
 4. We used to have someone who knew how to do that, but he took a new job.

ประเภทของความรู้แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ

 • ความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge)
  เป็น ความรู้ที่ไม่สามารถอธิบายออกมาด้วยคำพูดได้ ความรู้ประเภทนี้เกิดจากการกระทำซ้ำ จนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญชำนาญ ประสบการณ์ ทักษะ อาจจะทำให้การสื่อสารออกมาเป็นคำพูดหรือตัวหนังสืออาจจะทำได้ยาก เช่น ความลับทางการค้า วัฒนธรรมองค์กร ทักษะเฉพาะตัว ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นต้น
 • ความรู้แบบชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)
  เป็น ความรู้ที่สามารถจัดรวบรวมได้ง่าย จัดระบบและถ่ายโอนโดยใช้วิธีการดิจิทัล มีลักษณะเป็นวัตถุดิบ (Objective) เป็นทฤษฏี สามารถแปลงเป็นรหัสในการถ่ายทอดโดยวิธีการที่เป็นทางการ ไม่จำเป็นต้องอาศัยการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อถ่ายทอดความรู้ เช่น นโยบายขององค์กร กระบวนการทำงาน ซอฟต์แวร์ เอกสาร และกลยุทธ์ เป้าหมายและความสามารถขององค์กร

7 ขั้นตอนของกระบวนการจัดการความรู้

 1. Create knowledge : การสร้างสรรค์ และแสวงหาความรู้
 2. Identify what's critical : การบ่งชี้ความรู้ เป็นการพิจารณาว่าจะทำอย่างไรให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
 3. Collect, document and store : จัดการความรู้อย่างเป็นระบบ วางโครงสร้างระบบการจัดเก็บความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ
 4. Review for relevance and accuracy : การประมวลและกลั่นกรองความรู้
 5. Share with others : แบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ เช่นการจัดเวทีเสวนาแบ่งปันความรู้ (Tacit Knowledge) หรือ จัดทำเป็นเอกสารคู่มือ (Explicit Knowledge)
 6. Access or download : การเข้าถึงความรู้ เป็นการทำให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เข้ามาช่วย
 7. Use knowledge for process improvement, problem solving and decision making : นำความรู้ไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ หรือการแก้ไขปัญหา ประกอบการตัดสินใจ

นอกจากนี้ Infographic ชุดนี้ยังนำเสนอในเรื่อง กระบวนการจัดการความรู้ และ วิธีการจัดการความรู้ อีกด้วย

km-handle-information
http://info.4imprint.com/infographic/knowledge-management-infographic/

 

แหล่งที่มาข้อมูล :

 1. การจัดการความรู้. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้ที่ http://www.th.wikipedia.org/การจัดการความรู้
 2. 7 ขั้นตอนสำหรับกระบวนการจัดการความรู้. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้ที่ http://info.4imprint.com/infographic/knowledge-management-infographic/http://info.4imprint.com/infographic/knowledge-management-infographic/

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป