หน่วยงานที่พัฒนา KM โดยใช้เว็บไซต์เป็นเครื่องมืออาจจะประสบปัญหาไม่แตกต่างกันมากนักในประเด็น ที่ว่า จะแนะนำสมาชิกให้นำเสนอ เขียนเนื้อหาอะไรผ่านเว็บ KM ยังไงก็ขอเสนอตั้งต้นดังนี้ครับ

    * เขียนเรื่องเล่าสบายๆ จากประสบการณ์การทำงานที่รับผิดชอบ
    * นำปัญหาที่พบจากการทำงานมาเล่า และพร้อมแนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ หรือคำแนะนำที่ควรดำเนินการs
    * เล่าเทคนิคที่ใช้ในการทำงาน ระหว่างการทำงานเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ
          o ไม่ควรเขียนยกตน หรือพูดแต่ความสำเร็จของตนเอง
          o ไม่เขียนในเชิงวิจารย์ดูหมิ่น หรือกระทบต่อบุคคลที่ีสาม
          o ไม่เขียนประเด็นการเมือง ศาสนา ความเชื่อ
    * แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบเรื่องเล่า อาจจะเป็นแฟ้มภาพ แฟ้มเอกสารดิจิทัล แฟ้ม Mind map
          o อย่าลืมให้เครดิตบุคคลที่นำมากล่าวอ้าง หรืออ้างอิง และ/หรืออ้างอิงแหล่งสารสนเทศที่นำมาใช้ประกอบการเขียน
    * เขียนในลักษณะสอบถามปัญหาที่พบจากการทำงานอื่นๆ นอกเหนือภาระงานประจำ เื่พื่อขอคำแนะนำจากเครือข่าย
    * เขียนเล่าเรื่องสิ่งที่พบจากคำแนะนำที่ได้รับ
    * เขียนเล่าเรื่องบุคคลที่ควรค่าแก่การยกย่อง พร้อมประเด็น สาระสำคัญที่เป็นแก่นของการยกย่อง

ทั้งนี้ก็มีประเด็นที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติม ดังนี้

    * หลีักเลี่ยงการคัดลอกเนื้อหาบุคคลอื่นมาเผยแพร่
    * หลักเลี่้ยงการนำบทความ เอกสารของบุคคลอื่นมาเผยแพร่
    * หลีกเลี่ยงการนำภาพที่อาจจะเข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์มาเผยแพร่
    * หลักเลี่ยงการกล่าวพาดพิงถึงบุคคลอื่นๆ โดยเจาะจงชื่อ ตำแหน่งอันอาจจะก่อให้เกิดประเด็นที่ไม่เหมาะสม

คิดว่าคงจะเป็นแนวทางให้กับหลายๆ ท่านได้บ้างนะครับ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป