บันทึกสรุปการสัมมนา การสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมการใช้เวทีอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดการความรู้ด้วยโปรแกรมสถาปนาองค์ความรู้ (Knowledge Unifying Initiator : KUI) วันที่ 16 มกราคม 2551 ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ โดยนางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์

ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Center - STKC) สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานสัมมนาในครั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและพัฒนาการใช้โปรแกรมสถาปนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ หรือ คุยซายน์ (KuiSci)

คุยซายน์เป็นซอฟต์แวร์เพื่อสังคมของนักวิจัยและนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โปรแกรมนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันของชุมชนในลักษณะของการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยอาศัยอินเทอร์เน็ตเป็นเวทีที่จะทำงานร่วมกันระหว่าง ผู้ต้องการผลงานหรือผู้ให้ทุน หรือเจ้าของปัญหา หรือเจ้าของโครงการ ที่เสนอปัญหาหรือโจทย์เข้ามาในระบบ กับผู้แก้ปัญหาหรือนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อค้นหาคำตอบหรือ แนวทางในการแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการในแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูล ข่าวสารจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ

ในเบื้องต้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะบริการระบบนี้แก่นักเรียนทุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับทุน ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และสำเร็จกลับมาแล้ว เพื่อส่งเสริมให้เข้าร่วมทำงานวิจัยมากยิ่งขึ้น โดยสามารถเรียกใช้งานได้จาก http://kui.most.go.th/kuisci

คุยซายน์ประกอบด้วย

 • พื้นที่ในส่วนของผู้ต้องการผลงาน
  ผู้ที่ต้องการนำผลงานไปใช้ในกิจกรรมการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร หรือผู้สนับสนุนให้ทุนเพื่อให้มีการสร้างสรรค์ผลงาน สามารถใช้พื้นที่ในส่วนนี้เพื่อเสนอปัญหา กำหนดความต้องการ ทุนหรือรางวัล รวมถึงข้อกำหนดอื่น เพื่อประโยชน์ในการแก้ปัญหาของนักวิจัย
 • พื้นที่ในส่วนของนักวิจัย / ผู้แก้ปัญหา
  นักวิจัยที่สนใจหรือได้รับเชิญให้เข้าร่วมชุมชนเพื่อแก้ปัญหาจากรายการปัญหาที่ รอคำตอบ  สามารถใช้พื้นที่ส่วนนี้เพื่อเสนอคำตอบหรือแนวทางในการแก้ปัญหาที่สนใจ
 • ตลาดความรู้คุยซายน์
  เป็นที่พื้นที่บนเว็บไซต์ที่ถูกจัดให้เป็นที่พบปะระหว่างผู้ต้องการผลงานกับผู้แก้ปัญหา
 • โพลซายน์
  ใช้เป็นพื้นที่สำหรับปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ต้องการผลงานกับผู้แก้ปัญหา หรือระหว่างผู้แก้ปัญหาด้วยกันเอง สำหรับปัญหาทั่วไปที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้ทรัพยากรในการแก้ปัญหามากนัก หรือใช้เป็นพื้นที่สำหรับตั้งโจทย์ปัญหาเบื้องต้น      


คุยซายน์เป็นโปรแกรมประยุกต์ของ KUI หรือ Knowledge Unifying Initiator โดยหน่วยวิจัยภาษาศาสตร์คำนวณ ศูนย์วิจัยเอ็นไอซีทีแห่งเอเชีย ซึ่งเป็นระบบพัฒนาฐานความรู้ออนไลน์แบบ Open Source เพื่อให้สมาชิกใช้เป็นเครื่องมือสร้าง-รวบรวมองค์ความรู้ตามกระบวนการทาง ความคิดของมนุษย์ คือ เริ่มจากการมีความคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เสนอความคิดนั้น แลกเปลี่ยนทัศนะในชุมชน ทำประชาพิจารณ์ และลงประชามติในประเด็นนั้น ๆ โดยวิธีลงคะแนน เป็นการสร้างชุมชนความรู้ออนไลน์ที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถมีส่วนร่วมใน การสร้างองค์ความรู้ได้อย่างกว้างขวาง ทุกเวลา เท่าเทียมและทั่วถึง

ประเด็นสำคัญที่มีการเสวนากันขึ้นก็คือ

 • ถ้าเป็นโปรแกรมที่ใช้ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ก็น่าจะเป็นโปรแกรมที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดเวทีการพบปะกันระหว่างผู้ให้ทุน กับนักวิจัยได้
 • ควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 • ถ้ามีการ post เข้าไปคุยกันแล้ว เกิดเป็นซอฟต์แวร์ที่ได้เงิน ลิขสิทธิ์ตรงนั้นจะเป็นของใคร อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ร่วมแก้ปัญหาไม่อยาก post
 • ควรมีผู้ทรงคุณวุฒิ คอยตรวจสอบความคิดที่เสนอเข้าไป
 • ควรมีกฎ กติกา มารยาทในการใช้ Virtual space
 • ขยายการเชื่อมโยงฐานข้อมูลนักวิจัยให้มากขึ้น ขณะนี้เชื่อมโยงเพื่อหานักวิจัยจากฐานข้อมูล http://www.thairesearch.in.th เท่านั้น

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป