กรณีศึกษาการจัดการความรู้ ของ JTC Corporation บริษัทชั้นนำในการวางแผนและจัดเตรียมพื้นที่สำหรับอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ เจ้าของกิจการ Jurong Island และ Wafer fab (fabrication) parks เป็นต้น บริษัทที่ช่วยให้เศรษฐกิจของสิงคโปร์เจริญเติบโตขึ้น ด้วยการพัฒนาพื้นที่สำหรับก่อตั้งอุตสาหกรรม และโรงงานมากกว่า 7,000 แห่ง

  1. กลยุทธ์ของการประยุกต์ใช้ KM
  2. ขั้นตอนการดำเนินงาน
  3. Milestones
  4. การติดตามและประเมินผล
  5. ปัญหาที่เผชิญและวิธีการแก้ไขปัญหา
  6. ความท้าทาย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป