myPerformance คือ คลังความรู้และทุนทางปัญญาสำคัญของ สวทช. ที่รวบรวม จัดเก็บ สืบค้น แลกเปลี่ยน และบริการองค์ความรู้สำคัญของ สวทช. จุดเดียว (One-Stop Service) เป็นการใช้ IT เป็นตัวช่วยให้เกิดการสะสม แลกปลี่ยน และใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้และทุนทางปัญญาสะสมของ สวทช. โดยเป็น ประตูสู่ความรู้ภายใน เพื่อช่วยให้การสืบค้นองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน เป็นไปได้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้องมากยิ่งขึ้น

พ.ศ. 2550 myPerformance ถูกประกาศเป็น “คลังความรู้และทุนทางปัญญาสำคัญของ สวทช.” อย่างเป็นทางการโดยนโยบาย สวทช. การใช้ความรู้เพื่อการจัดการที่ดีกว่า: Knowledge for Better Management

myPerformance สนับสนุนการลงทะเบียนองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานของพนักงานสายวิจัยและวิชาการ ประเภทความรู้สายวิจัยและวิชาการ ได้แก่

 • งานเขียน
 • สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
 • เครื่องหมายการค้า
 • การอนุญาตใช้สิทธิเทคโนโลยี
 • งานวิจัยที่ร่วมมือ และรับจ้างวิจัย
 • งานเทคนิคด้านอื่นๆ
 • ต้นแบบ
 • ลิขสิทธิ์
 • ความลับทางการค้า
 • ธุรกิจที่เกิดจากผลงานและการจัดตั้งบริษัท
 • การให้คำปรึกษา แก้ปัญหา และบริการด้านเทคนิค
 • ผลงานทั่วไป
 • ผลงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน

myPerformance สนับสนุนการลงทะเบียนองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน ประเภทความรู้สายสนับสนุน ได้แก่

 • คำถามตอบที่พบบ่อยๆ หรือ FAQ
 • องค์ความรู้จากการพัฒนากระบวนการทำงาน
 • องค์ความรู้จากการทบทวนการปฏิบัติงาน  หรือ After Action Review (AAR)
 • การพัฒนานวัตกรรมการบริการ หรือ Innovation
 • คู่มือการทำงาน
 • องค์ความรู้ที่สำคัญต่อการตัดสินใจเพื่อการบริหาร
 • ถอดบทเรียน ผลการศึกษา วินิจฉัยตัวบทกฎหมาย พัสดุ บุคคล
 • องค์ความรู้จากการทำงานร่วมกัน หรือ Collaboration
 • รายงานเชิงวิเคราะห์สายสนับสนุน
 • อื่นๆ

บริการช่วยเหลือ

 • Paperless promotion service
 • ตรวจสอบผลงานวิจัยใหม่ของนักวิจัยและนักวิชาการของ สวทช. จากฐานข้อมูล Scopus เข้าระบบ myPerformance
 • ผลการวิเคราะห์จากระบบ (Analytics) สามารถส่งผลในลักษณะสนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์ด้านบุคลากรของ สวทช. ได้

ติดต่อสอบถามข้อมูล และแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ myPerformance

 • ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการด้าน KM สามารถติดต่อได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ประเด็นด้านเทคนิคระบบ สามารถแจ้งได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป