สภาพภูมิอากาศของโลกเข้าสู่วิกฤติ นักวิทย์ฯ ช่วยคิดทำอะไร?
 
จากสภาวะความแปรปรวนของภูมิอากาศของประเทศไทย ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ส่งผลกระทบต่อการปลูกพืชทั้งด้านการเจริญเติบโตและผลผลิต รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์ อีกทั้งประเทศต่างๆ ทั่วโลกยังผลักดันให้ทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ผ่านมาตรการทางการค้า ส่งผลให้ตลาดสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมมีการขยายตัวและเกิดการแข่งขันในเรื่องคุณภาพและใช้เป็นเงื่อนไขสำคัญในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าเหล่านั้น ทำให้เครื่องมือสื่อสารข้อมูลสิ่งแวดล้อมระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค เช่น ฉลากสิ่งแวดล้อมต่างๆ มีบทบาทมากขึ้น  สวทช.ได้ร่วมมือกับ 4 หน่วยงาน คือ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) และสภาอุสาหกรรม จัดทำฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของวัสดุพื้นฐานและพลังงานของประเทศ  (Life Cycle Inventory Database, LCI) เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment, LCA) ของผลิตภัณฑ์ สำหรับใช้จัดทำเป็น “ฉลาก Carbon Footprint”  สำหรับติดบนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับความพร้อมของประเทศในการรองรับมาตรฐานและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมของนานาชาติ โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ จาก อบก.แล้วกว่า 300 ผลิตภัณฑ์
 
lci
 
ภาพประกอบจาก : http://www2.mtec.or.th/th/special/fcecolca/thai_national_life_cycle_inventory_database.html
 
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป