วารสารระดับนานาชาติที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย (บทความวิจัยนั้นต้องตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)

 • Journal of Medical Association of Thailand
 • Thai Journal of Surgery
 • Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
 • Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
 • ScienceAsia
 • Thai Journal of Agricultural Science
 • Thai Forest Bulletin
 • Asian Biomedicine
 • Thai Journal of Veterinary Medicine
 • Chiang Mai Journal of Science
 • Maejo International Journal of Science and Technology
 • Buffalo Bulletin

 

ฐานข้อมูลของวารสารระดับชาติ

ฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index (TCI) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ สกว. ยอมรับ เฉพาะวารสารที่อยู่ในกลุ่มที่ 1 เท่านั้น จำนวน 136 วารสาร (ระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสาร (TCI) เป็นระยะเวลา 5 ปี (1 มกราคม พ.ศ. 2558 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562)

ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2558 

 

หมายเหตุ* สกว. อาจประกาศฐานข้อมูลหรือวารสารเฉพาะที่ยอมรับเพิ่มขึ้นจาก list ข้างบนได้อีกบางรายการของ SciFinder เช่น ที่ตีพิมพ์ในวารสารของสถาบันประเทศบางแห่ง และวารสารที่ไม่ทราบว่าไม่มีการ review อย่างเคร่งครัด อาจไม่ได้รับการ พิจารณา Conference paper, Dissertation paper. Articles ฯลฯ ซึ่งไม่ใช่ full paper ไม่อยู่ในข่ายของการพิจารณา

แหล่งที่มา http://rgj.trf.or.th/main/accepted-journals-science-tech-th/

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป