องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือ นาซา   National Aeronautics and Space Administration - NASA ได้ทำการเปิดเผยโปรแกรม NASA SOFTWARE TECHNOLOGY  CATALOG ประจำปี 2017 – 2018  ออกสู่สาธารณะในส่วนของงาน TECHNOLOGY TRANSFER PROGRAM ที่ URL  https://software.nasa.gov/   โดยโปรแกรมต่าง ๆ ดังกล่าว มีการพัฒนาองค์ความรู้และใช้งานภายในองค์การฯของนาซาเองซึ่งอยู่ทั้งในรูปแบบ Source Code หรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
           วัตถุประสงค์ในการเผยแพร่นี้ เพื่อให้ผู้สนใจได้ทำการเรียนรู้รายละเอียดเบื้องต้นของโปรแกรมที่สนใจ โดยนาซาแบ่งเป็นหมวดหมู่ของโปรแกรมดังกล่าวถึง 16 หมวดหมู่ ได้แก่

                                                                                   ภาพ 16 หมวดหมู่ของโปรแกรมที่มีการเผยแพร่ของ NASA SOFTWARE

          ผู้สนใจในการใช้งานโปรแกรม สามารถทำการลงทะเบียนเพื่อร้องขอใช้งานโปรแกรมเหล่านี้ได้ โดยแยกลงทะเบียนเป็นหมวดหมู่และมีข้อกำหนดหรือการร้องขอข้อมูลการลงทะเบียนที่แตกต่างกันไปในแต่ละโปรแกรม  หากคุณสนใจ สามารถศึกษาข้อมูลสรุปเพิ่มเติมได้ในวีดีโอ YOUTUBE  ที่ https://www.youtube.com/watch?v=JIpyc8AfMZY
                                                                                                            ภาพตัวอย่างวีดีโอของ NASA SOFTWARE บนเว็บไซต์ Youtube

ที่มา  https://software.nasa.gov/

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป