วันนี้มี พรฎ 3  ฉบับลงราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2559 ซึ่งทั้ง 3 ฉบับ ซึ่งมีผลต่อการยื่นแบบของรอบ58 ดังนี้

1. พรฎ. 602 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปีสำหรับ Start up company

2. พรฎ. 603 ลดอัตรา SME เหลือ 10% สำหรับรอบบัญชี 58 ลงรจ.

3. พรฎ 604 การให้หักค่าเสื่อม. 2 เท่า สำหรับจากลงทุนในทรัพย์สิน ที่ลงทุนตั้งแต่ 3 พย 58 - 31 ธค. 59

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป