เพื่อเป็นการช่วยป้องกันโรคไข้เลือดออกและกำจัดลูกน้ำยุงลาย กระทรวงสาธารณสุขจึงเปิดแอพพลิเคชัน “พิชิตลูกน้ำยุงลาย” เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยประชาชนประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคไข้เลือดออก ด้วยข้อมูลที่ได้จากการสำรวจความชุกชุมของลูกน้ำยุงลายในบ้านตนเอง แบบเข้าใจง่าย และมีฟังก์ชั่นรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ตรวจสอบเพื่อประสานทีมสอบสวนโรคในพื้นที่ลงเยี่ยมบ้าน ทำการสำรวจลูกน้ำยุงลาย และกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดขึ้นในชุมชน นอกจากนี้ ภายในแอพพลิเคชันยังมีส่วนของการให้ความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออกที่สำคัญแก่ประชาชนเช่น การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้าน และอาการโรคไข้เลือดออก รวมทั้งการแจ้งพบผู้ป่วยไข้เลือดออกในระยะ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน "พิชิตลูกน้ำยุงลาย” ได้ในเพลย์สโตร์(Play Store) ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์(Android)


Download : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ddcmoph.winlarvae

 

เกี่ยวกับโปรแกรม

  • เพื่อใช้สำรวจระดับความเสี่ยงต่อโรคไข้เลือดออกในครัวเรือน โดยการสำรวจภาชนะเก็บน้ำ/ขังน้ำว่ามีการตรวจพบลูกน้ำยุงลายหรือไม่
  • เพื่อเรียนรู้แนวทางในการแก้ไข/ปรับปรุง สภาพแวดล้อมในบ้านไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก ทำแล้วได้อะไร
  • ท่านจะได้รับรู้ว่าบ้านท่านมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกในระดับใด
  • ท่านจะได้รับรู้ถึงวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมในบ้าน โดยหากท่านปฏิบัติตามคำแนะนำจะทำให้สมาชิกในบ้านลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคไข้เลือดออก

  

  

.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป